Innehåll

Barkarbybron stänger för biltrafik

Från och med den 3 juli kommer Barkarbybron att stänga permanent för bilar och andra motordrivna fordon. Istället kommer all fordonstrafik att hänvisas till Veddestabron. Barkarbybron blir en bro för gång- och cykeltrafikanter.

Visionsbild som visar hur Barkarbybron kommer att se ut vid stationsbyggnaden.

Visionsbild som visar hur Barkarbybron kommer att se ut vid stationsbyggnaden.

Den 3 juli kommer Barkarbybron att stänga permanent för bilar och andra motordrivna fordon. Under sommaren kommer vi att genomföra arbeten på bron. Barkarbybron kommer att få bredare cykelbanor och promenadvägar. Det blir större utrymme för en trevlig miljö i anslutning till stationen. Vi beräknar att arbetet kommer att vara färdigt september 2023. Under hela perioden kommer bron att vara öppen för gång- och cykeltrafik.

– Målet är att det ska bli en förbättring för alla trafikanter. Barkarbybron är inte dimensionerad för fordonstrafik och blir nu en rymligare och lugnare plats för pendlare, gående och cyklister. Veddestabron är byggd för att tillgodose behovet för fordonstrafik. Att använda den är en mer framkomlig och långsiktig lösning, säger Hans Enelius, avdelningschef på Park och gata.

Under sommaren pågår arbeten med Mälarbanan. Det innebär att all tågtrafik på sträckan Stockholm City och Jakobsberg ställs in under drygt sex veckor mellan 1 juli och 14 augusti.

– Vi har valt att genomföra arbetet under sommaren när det är uppehåll i pendeltågstrafiken med hopp om att påverka så få som möjligt, säger Hans Enelius.

Så här åker du istället

Om du tidigare har kört bil på Barkarbybron kommer din nya resväg att gå via Veddestabron.

Karta över Barkarby som visar hur bilister kör, när Barkarbybron inte är tillgänglig för fordonstrafik.

Linjen som är markerad i svart visar hur du kan köra i stället när Barkarbybron är stängd för biltrafik.

Det här gör vi på Barkarbybron under sommaren

Under sommaren påbörjar vi arbetet med att förbättra gång- och cykelvägarna. Vi höjer standarden till 3 meter för gångbanan och 3,25 meter för cykelbanan, en förbättring från nuvarande utformning som totalt är 3 meter. Dessutom kommer det att skapas mer utrymme i anslutning till bron som kan användas för sociala platser, grönytor eller cykelparkeringar.

Med en bredare gång- och cykelbana samt nya ytor att vistas på vill vi göra Barkarbybron till en rymligare och trevligare plats. Här vistas många som bor och jobbar i Järfälla när de reser till eller från jobb, skola och sociala aktiviteter.

Visionsbild som visar Barkarbybron sedd från Skälbyvägen. Miljön runt stationsbyggnaden blir rymligare med nya bänkplatser att sitta på.

Visionsbild över Barkarbybron sedd från Skälbyvägen. Miljön runt stationsbyggnaden blir rymligare med nya bänkplatser att sitta på.

Visionsbild över Barkarbybron från Norrviksvägen.

Visionsbild som visar Barkarbybron sedd från Norrviksvägen. Mer grönt, mer luft och fler sittplatser.

Därför stänger Barkarbybron för fordonstrafik

Via Barkarbybron finns ett regionalt cykelstråk som är utpekat i den regionala cykelplanen för Stockholms län. Just nu är cykelvägen inte tillräckligt bred enligt standarden. Genom att stänga av Barkarbybron för fordonstrafik kan cykelvägen utvidgas. Cyklister och gående får prioritet längs sträckan.

Ursprungligen var Barkarbybron avsedd att vara en gång- och cykelbro, men på grund av förseningar i byggandet av Veddestabron, fick Barkarbybron fungera som en tillfällig lösning för fordonstrafik under tiden som Veddestabron byggdes färdigt. Enligt ett genomförandeavtal mellan Trafikverket och Järfälla kommun, som fastställs i Järnvägsplan och detaljplan för Mälarbanan, ska Barkarbybron enbart användas för gång- och cykeltrafik när Veddestabron är redo för fordonstrafik.

Nu när Veddestabron har öppnat för fordonstrafik sedan sommaren 2022, kan Barkarbybron stängas av för fordonstrafik. Veddestabron är byggd för att tillgodose kapaciteten som en huvudgata och blir framöver den viktigaste länken mellan Barkarbystaden och Veddesta, med anslutningar till flera viktiga destinationer och huvudvägnät inom området.

Här hittar du mer information om Veddestabron

Utredningen om trafikflödet runt Barkarbybron

Under hösten 2022 genomfördes en utredning av trafikflödet kring Barkarbybron. Den visade att dagens utformning av trafiken på Barkarbybron inte är tillräckligt bra för något trafikslag, inklusive gång- och cykeltrafikanter. Den gemensamma banan på 3 meter uppfyller inte de godkända måtten enligt regional standard. Utredningen visade också att utformningen orsakar köbildning i vägnätet under rusningstider. Dessutom påverkas inte kapaciteten för fordonstrafik i vägnätet i någon större utsträckning av att ha Barkarbybron öppen för fordonstrafik, oavsett om det finns ett eller två körfält.

Tekniska nämnden har tagit beslut att stänga Barkarbybron för fordonstrafik och omvandla den till en gång- och cykelbro. Arbetet kommer att utföras under sommaren 2023 för att bredda gång- och cykelvägarna samt skapa mer utrymme för en trevlig miljö i anslutning till bron.

Här kan du ta del av beslutet från den Tekniska nämnden Pdf, 5.3 MB.

Frågor och svar om Barkarbybron

Hur länge kan jag köra bil på Barkarbybron?

Fram till och med den 2 juli. Från och med den 3 juli blir Barkarbybron permanent en bro för enbart gång- och cykeltrafikanter.

Hur påverkas gång- och cykeltrafikanter under sommaren när arbeten på bron pågår?

Under sommaren påbörjar vi arbetet med att förbättra gång- och cykelvägarna. Under hela perioden kommer bron att vara öppen för gång- och cykeltrafik. Däremot kan både gång- och cykelbanan vara något smalare än tidigare under perioden då arbetet pågår.

Varför har ni inte både Veddestabron och Barkarbybron öppna för fordonstrafik?

Barkarbybron är inte dimensionerad för fordonstrafik. Trafikanalyser visar att Veddestabron kommer att tillgodose behovet för fordonstrafik. Nu kommer Barkarbybron att omvandlas till en rymligare bro för de som går eller cyklar.

Hur tar jag mig till buss- och pendeltågstationen på Barkarby station under sommaren när arbeten pågår?

Under hela perioden kommer bron att vara öppen för gång- och cykeltrafik. Du kommer att kunna använda hissen, trappan och stationsutrymmet precis som vanligt för att nå buss- och pendeltågstationen.

Vad händer med trappan som leder till bron från infartsparkeringen vid Welcome Hotel?

Trappan som leder till bron från infartsparkeringen kommer fortfarande att finnas kvar.

Påverkas busstrafiken?

Nej, SL har sedan sommaren 2022 flyttat sina busslinjer till Veddestabron.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp