Innehåll

Extra rörelse gav bättre hälsa och betyg

elever från Björkebyskolan

Elever i årskurs 9 från Björkebyskolan under ett pulshöjande träningspass

Extra pulshöjande aktivitet i skolan påverkar inte bara kondition och muskelstyrka positivt utan bidrar också till förbättrade studieresultat. Det är slutsatsen efter ett forskningsprojekt där Järfälla kommun samarbetat med Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH).

Rapporten bygger på en tvåårig praktiknära studie där tre grundskolor i Järfälla införde extra pulshöjande träning under 30 minuter två gånger i veckan. Träningen som leddes av idrottslärare under skoldagen bedrevs utöver den ordinarie idrottsundervisningen. 150 slumpmässigt utvalda elever deltog från start av årskurs 7 till slutet av årskurs 8.

– Det yttersta målet är att fler elever ska klara skolan och må bra. Det är därför glädjande att se de positiva resultaten av den här studien. Jag är även glad över att politiken, skolpersonalen och forskningen har kunnat mötas i det här projektet för att genom praktiknära forskning utveckla skolan, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.


Bättre studieresultat i svenska, engelska och idrott

En statistisk ökning sågs för de elever som utförde extra pulshöjande träning på konditionsförmåga, muskelstyrka och betyg i skolämnena svenska, engelska samt idrott & hälsa från hösten i årskurs 7 till vårterminen i årskurs 8. Generellt sågs liknande förbättringar för alla elever som fått extra pulshöjande träning på de olika skolorna när separata analyser utfördes för varje skola. Däremot sågs vanligtvis inte dessa förbättringar för kontrollgruppen.

– Denna praktiknära forskning som genomfördes av idrottslärare tillsammans med skolelever har visat sig mera framgångsrik än vad vi förväntade, säger Eva Anderson- läkare och docent på GIH och en av medförfattarna till studien.

Båda pojkar och flickor förbättrade betygen

Vid jämförelse av kön visade både flickor och pojkar generellt en förbättring av betyg i skolämnena svenska, engelska samt idrott & hälsa. Däremot gällande fysisk kapacitet sågs vanligtvis förbättringar i muskelstyrka och kondition för pojkarna, men oftast inte för flickorna under denna två-årsperiod med extra pulshöjande träning.

Bättre fysisk självkänsla

Det verkar också som de här eleverna fick en mer positiv fysisk självkänsla. En signifikant högre självskattning för ”fysisk självkänsla”, ”fysisk kondition” och ”fysisk styrka” sågs för eleverna som utfört extra pulsträning jämfört med kontrollgruppen, i en enkätundersökning om fysisk självuppfattning utförd i slutet av årskurs 8.

Inspiration för andra skolor

– Vi hoppas att projektet kan fungera som en inspiration för fler skolor att öka fysisk aktivitet för att förbättra fysisk kapacitet och eventuellt även skolbetyg, säger Izabela Seger – idrottslärare och lektor på Barn- och elevhälsa inom Järfälla kommun.

Av de tre skolor som deltog i studien kommer två av dem att fortsätta med extra rörelse i skolan, utöver den ordinarie idrottsundervisningen, eftersom både elever och personalen har fått kvitto på att träningen inte bara upplevdes som positiv utan också gav positiva resultat.

Författarna till rapporten

Eva Anderson- läkare och docent på GIH och Izabela Seger, idrottslärare och lektor på Barn- och elevhälsa inom Järfälla kommun är författarna till rapporten.

Resultaten redovisas bland annat i en svensk rapport 2023: ”Seger I, Eklund A, Jamshidpey A, Lundvall S, Takats J, Stålman C, Tidén A och Andersson EA. En hållbar svensk skolintervention med extra pulshöjande träning – dess organisation och effekter på fysisk kapacitet och akademisk prestation. (36 s).”

Läs rapporten:

 

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp