Innehåll

Fortsatt samhällsoffensiv för ett tryggare Järfälla

Kommunfullmäktige har beslutat om mål och budget för 2024-2026. Budgeten är framtagen av Socialdemokraterna och Centerpartiet i samverkan med Vänsterpartiet. Genom tydliga prioriteringar, mål och uppdrag ska arbetet med en samhällsoffensiv för ett tryggare Järfälla fortsätta.

Personalen anses i Mål och budget 2024-2026 vara välfärdens viktigaste resurs för att verksamheterna ska lyckas i sina uppdrag. Därför görs en uppräkning för samtliga verksamheter med 3,25 procent för att möta ökade löner och andra kostnadsökningar.

– I vår budget för 2024 slår vi vakt om välfärdens personal, vi tar ansvar för ekonomin på lång sikt och vi fortsätter kampen mot samhällsproblemen. Det kommer att vara tolv tuffa månader, men genom tydliga prioriteringar värnar vi välfärden, tryggheten, jämlikheten och en hållbar samhällsutveckling, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Skattehöjning även i Järfälla

Järfälla befinner sig likt övriga kommunsektorn i ett ansträngt ekonomiskt läge samtidigt som det finns stora samhällsproblem att ta tag i. Den ekonomiska osäkerheten och känsligheten är särskilt stor i tillväxtkommuner som Järfälla. En stor del av de planerade bostadsprojekten pausas med följdeffekter som att intäkterna från markförsäljningar skjuts fram i tid. Samtidigt har kommunen stora kostnader för utbyggnad av samhällsfastigheter och infrastruktur.

Precis som i Stockholms stad görs bedömningen att Järfälla också behöver höja kommunalskatten för att klara en budget i balans. I Järfälla höjs den med 25 öre per intjänad hundralapp.

– Otillräckliga statsbidrag riskerar att skapa en enorm välfärdskris i det här landet och Järfälla är inget undantag. Tyvärr har vi en regering som väljer att inte skjuta till nödvändiga resurser för att värna eleverna i klassrummen, personer i behov av omsorg, barnens fritidssysselsättning och socialtjänstens trygghetsarbete vilket föranleder att vi nu går fram med en skattehöjning, för att säkerställa kvalitet i våra välfärdsverksamheter, säger Eva Ullberg.

Exempel på prioriteringar i budget

Bland prioriteringarna kan nämnas:

  • Förstärkning av socialtjänstens förebyggande arbete samt förstärkning av det kommunövergripande trygghetsarbetet.
  • Ta fram strategi för att bryta segregation och för att nå målet om att Järfälla inte ska ha några utsatta områden 2032. Ska gälla alla nämnder och bolag.
  • Kompensation till skola, äldreomsorg och socialtjänst för ökade kostnader. Detta för att värna personalen och därmed kvaliteten i verksamheterna.
  • Insatser för att fler människor ska komma i arbete.
  • Förstärkning av kommunstyrelseförvaltningens budget för ett mer sammanhållet och långsiktigt arbete med den gröna omställningen utifrån kommunens miljöplan.

– Jag är glad att vi i vår budget inte gör avkall på det viktiga integrationsarbetet och miljöarbetet. Det är en budget som fortsätter att inkludera människor istället för att exkludera och lämna människor i ett utanförskap. Att värna integrationen är att värna tryggheten, säger Aphram Melki (C), kommunalråd med ansvar för miljö, integration och trygghet.

Budgetsamarbete med Vänsterpartiet

Precis som i Mål och budget 2023 samarbetar Socialdemokraterna och Centern även inför 2024 med Vänsterpartiet.

– En röd tråd i den här budgeten är att vi ser till att regeringens åtstramningspolitik inte ska gå ut över Järfällas barn och unga. Det gör vi genom att säkra resurser till viktiga verksamheter som skolan, kulturen och fritiden. Vi värnar mötesplatser som kulturskola, bibliotek och fritidsgårdar. Dessutom ser vi fram emot att Barn- och ungdomsnämnden successivt inför skolfrukost på skolor i egen regi, säger Therese Johansson (V), kommunalråd för Vänsterpartiet Järfälla.

Mer om Mål och budget 2024-2026

Här kan ladda ner budgeten eller se hur budgeten i Järfälla fördelas mellan olika verksamhetsområden.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp