Innehåll

Hållbarhetsrapportering enligt CSRD

CSRD är ett nytt direktiv för hållbarhetsrapportering som har införts i EU. Läs nedan hur du som företagare påverkas.

Vad innebär CSRD?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett nytt EU-direktiv för företags hållbarhetsrapportering, det vill säga rapportering kring effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter.


CSRD är en revidering av nuvarande direktiv NFRD. Skillnaden från NFRD är att CSRD kommer beröra fler företag och kraven om vad hållbarhetsredovisningen ska innehålla är tydligare specificerat. Direktivet innebär att det finns en obligatorisk standard för hur hållbarhetsredovisningen ska se ut - det kallas European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Varför införs CSRD?

Bakgrunden till CSRD är att NFRD ansetts vara för vag och otydlig. Målsättningen med CSRD är att underlätta för bolag att rapportera de miljömässiga och sociala effekterna från sin verksamhet på ett tillförlitligt sätt samt att öka jämförbarhet mellan företag. CSRD bidrar även till EU:s gröna giv, en hållbar omställning och kopplar an till Parisavtalet.

Vilka företag omfattas av CSRD?

Direktivet kommer att gälla ett stort antal företag som är verksamma på EU:s marknad. Närmare 50 000 företag förväntas omfattas av CSRD, då lagstiftningen vänder sig till stora bolag, noterade bolag samt medelstora och små bolag.

CSRD förväntas träda i kraft under andra halvan av 2024 då den slutgiltiga lagtexten ännu inte är antagen.

2024 Redan nu berörs stora företag som tidigare omfattats av NFRD och har över 500 anställda. Data behöver samlas in under 2024 för att rapporteras 2025.

2025 I nästa skede kommer CSRD omfatta stora företag med huvudkontor i EU som uppfyller minst två av tre kriterier under de två senaste räkenskapsåren:

  • Fler än 250 anställda
  • En nettoomsättning på minst 50 miljoner Euro
  • Tillgångar på minst 25 miljoner Euro

2026 Nästa steg omfattar små och medelstora företag med huvudkontor i EU som:

  • är börsnoterade på EU-reglerade marknader (europeiska och utomeuropeiska)

Kraven på små och medelstora företag förväntas vara något mindre strikta än för stora företag. Små och medelstora bolag är till exempel inte skyldiga att följa CSRD förrän 2027 för räkenskapsåret 2026. Omfattar inte företag med mindre än 10 anställda.

2028 Slutligen kommer CSRD även omfatta företag som har sitt huvudkontor utanför EU. Dessa ska utföra sitt räkenskapsår 2028 och rapportera 2029.

Påbörja rapporteringen i tid

Samtliga bolag uppmuntras att påbörja rapporteringen så snart som möjligt för att underlätta övergången till rapportering enligt CSRD. Bolag som avvaktar med att rapportera enligt CSRD riskerar att bli mindre attraktiva för investerare då jämförbarheten med andra bolag inte kan göras.

Att ha en hållbar affär blir en allt viktigare konkurrensfördel. Kunder, investerare och andra intressenter vill få en tydlig och jämförbar bild av företaget ur ett hållbarhetsperspektiv och CSRD kan hjälpa företag med detta. CSRD-rapporteringen kan även ge företaget insikter kring de förändringar som behöver göras för att fortsätta attrahera intressenter.

Stöttning från kommunen

Om du som företag i Järfälla önskar stöttning i att komma igång med er CSRD-rapportering eller vill veta mer om direktivet och dess tillämpning är du välkomna att kontakta hallbarhet@jarfalla.se

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp