Innehåll

Järfällas företagare ger fortsatt högt betyg till kommunens service

Nu har Sveriges kommuner och regioner (SKR) presenterat resultatet för 2022 års Företagsklimatundersökning (Nöjd-Kund-Index, NKI). Undersökningen mäter företagarnas helhetsbetyg av kontakten med kommunen i olika ärenden. Järfälla får återigen ett mycket starkt betyg med ett NKI på 80 på den 100-gradiga skalan.

– Jag är jätteglad över det här resultatet. Att vi håller oss kvar på den här höga nivån är ett kvitto på att vi arbetar långsiktigt med att ge våra företagare bästa möjliga förutsättningar för att verka i kommunen. Från den politiska ledningen har det varit tydligt att vi ska arbeta med näringslivsutveckling. Det goda resultat vi ser nu visar på ett välfungerande lagarbete där många har varit med och bidragit, säger Vesna Jovic, kommundirektör.

Arbete med digitalisering och tillgänglighet har resulterat i toppbetyg för Järfällas bygglovshandläggning.

Arbete med digitalisering och tillgänglighet har resulterat i toppbetyg för Järfällas bygglovshandläggning.

Järfälla har högst betyg bland Sveriges större kommuner

Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skatteunderlag. För att stärka det lokala företagsklimatet är det viktigt med en välfungerande myndighetsutövning – det är oftast inom tillstånd och tillsyn som företagen möter kommunen.

Järfälla kommun har med NKI 80 högst värde inom myndighetsutövning bland kommuner i Sverige med fler än 40 000 invånare (65 kommuner kvalificerar sig till denna ranking).

Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande

Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande, ser att årets goda resultat ger energi för det fortsatta arbetet med ett starkt näringslivsklimat i Järfälla.

– Som en av Sveriges snabbast växande kommuner har det varit prioriterat för oss i Järfälla att ta ett helhetsgrepp för att förbättra myndighetsutövning och service gentemot det lokala näringslivet. För att kommunen ska kunna fortsätta växa, ställa om till att vara mer hållbar och för att fler ska få ett jobb att gå till behöver företagen få goda förutsättningar. Resultatet i den här mätningen visar att vi är på rätt väg samtidigt som det ger energi i det fortsatta arbetet, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Företagsperspektivet naturlig del i arbetet

I undersökningen har företag som varit i kontakt med kommunen fått bedöma bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet inom sex verksamhetsområden: bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd, livsmedelskontroll och brandtillsyn.
Järfälla är också en av sju kommuner inom Stockholm Business Alliance (totalt 54 kommuner) som lyckas nå högt betyg (NKI 70+) inom samtliga sex myndighetsområden.

– Jag är så stolt över vår verksamhet, vi lägger ner själ och hjärta i vårt arbete och det märks. Inom bygglov ser vi till exempel en uppåtgående trend över flera år. Jag tror det beror på en kombination av tidigare effektiveringsarbete samt låg personalomsättning med nöjda och engagerade medarbetare. Vi försöker hitta nya sätt att jobba och vi är också bra på att sätta företagen i fokus. Företagsperspektivet har blivit en naturlig integrerad del i vårt arbete. Som kommun är vi beroende av ett starkt näringsliv och vår ingång i myndighetsutövningen är att vi ska hjälpa företagen att göra rätt, säger Nina Karlsson, bygg- och miljödirektör, Järfälla kommun.

Digitalisering, snabb kommunikation och personliga möten

– En av fler framgångsfaktorer är att vi är i framkant med digitaliseringen. Det förbättrar tillgängligheten och snabbar på våra processer samt kommunikationen med näringslivet. Att våra företagare är nöjda gör oss extra glada, det blir roligare att jobba då och vi fortsätter att utvecklas, fortsätter Amanda Touman Redstorm, bygglovschef, Järfälla kommun.

– Det är det personliga mötet i våra företagskontakter som är grunden för kundupplevelsen. När våra inspektörer kommer på besök så skapas en förståelse för att vi är där för att hjälpa, och inte skapa problem. Vi jobbar för att det ska vara ett bra möte där företagaren och dennes verksamhet blir sedd. I mötet skapas också ett samförstånd i hur vi arbetar med våra gemensamma miljömål. Som kommun ska vi nå våra mål för en hållbar utveckling och då måste vi få med oss företagarna i det arbetet, avslutar Jenny Färm, miljöchef.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp