Innehåll

Miljöplan slår fast fortsatt höga ambitioner i Järfälla

En reviderad miljöplan för Järfälla kommun och dess bolag, med flera nya mål, ska säkerställa en fortsatt hög ambitionsnivå inom miljöarbetet och att kommunen ligger i framkant inom hållbarhet.

Målen i den reviderade miljöplanen bidrar till en hållbar stadsutveckling, en strävan mot klimatneutralitet och ett bidrag till nationell miljömåluppfyllelse inom miljöområdet. I december 2020 skrev Järfälla på Viable Cities klimatkontrakt 2030 där kommunen genom kontraktet förbinder sig att sträva mot ett klimatneutralt Järfälla till 2030. Åtagandet ställer höga krav på ambitionen och målen i miljöplanen då de behöver leda kommunens arbete mot klimatneutralitet.

– De nytillkomna och mer ambitiösa målen i miljöplanen kommer bidra till en hållbar utveckling av vår kommun, att vi fortsätter sträva mot klimatneutralitet och att vi medverkar till att den nationella miljömåluppfyllelsen inom miljöområdet kan uppnås. Den innebär att vi kan fortsätta arbetet med att göra Järfälla till en grön miljö- och klimatsmart kommun, något som är ett måste för att Järfälla även i framtiden ska vara en attraktiv plats för både människor och företag, säger Aphram Melki (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

Exempel på förändringar i den nya miljöplanen:

  • Förhöjd ambition för kommunorganisationens tjänsteresor och pendlingsresor.
  • Mål kring upphandling av transporter.
  • Mål för minskat utsläpp av växthusgaser i Järfälla som geografiskt område.
  • Utökat mål om att fördubbla mängden producerade kW genom solceller.
  • Målet om ekologiska livsmedel har höjts.
  • Mål om ökad grönska i tätorter.
  • Mål om att invånarnas utsläpp ska vara klimatneutrala till 2045.

– Det är inte, som vissa tycks tro, en uppoffring att sätta sig i förarsätet för den gröna omställningen. Det är tvärtom en nödvändighet för att Järfälla ska vara en konkurrenskraftig kommun i framtiden. Jag är därför glad att vi i måndags kunde fatta beslut om den här ambitiösa miljöplanen, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den reviderade miljöplanen följer aktuell lagstiftning och knyter an till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Den är också ett viktigt styrdokument för kommunens verksamheter.

– Miljöplanen är ett viktigt verktyg för oss i arbetet med att systematiskt förbättra kommunens miljöarbete inom kommunkoncernen. Den skapar en medvetenhet om miljöfrågor och konsumtion inom organisationen, säger Megha Huber, hållbarhetschef i Järfälla kommun.

Här hittar du Järfällas miljöplan i pdf Pdf, 6.6 MB.

Bakgrund till revidering av miljöplan

Sedan antagandet av den tidigare miljöplanen har nya mål och styrdokument tagits fram inom miljöområdet, både nationellt och i Järfälla kommun. Nya förhållanden samt kommunens strukturerade arbete inom miljö och klimat har bidragit till att mål och indikatorer i Järfällas tidigare miljöplan var inaktuella eller redan uppnådda.

Miljöplanen är ett förankrat styrdokument som implementeras i alla förvaltningar genom att varje nämnd avsätter medel för att vidta åtgärder årligen. Åtgärderna genomförs genom kommunens miljöledningssystem där samtliga förvaltningar och kommunens bostadsbolag Järfällahus AB årligen strukturerar, genomför och följer upp miljöarbetet.

Beslut om att anta den reviderade miljöplanen fattades av kommunfullmäktige i Järfälla den 20 februari.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp