Innehåll

Ny dagvattenpark i Viksjö

En ny dagvattenpark tar form i Viksjö och kommer att bli klar under 2024. Parken ska rena och ta hand om dagvatten (regn- och smältvatten) från en stor del av Viksjö. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten i Bällstaån och att minska risken för översvämning.

Parken ska även gynna växt- och djurliv samt vara en plats för avkoppling och rekreation. Den kommer att vara belägen i Viksjö, mellan Andebodavägen och Bruttovägen.

Bakgrund till dagvattenparken

Bällstaån börjar i Järfälla och rinner genom kommunen och vidare till Stockholm och Sundbyberg där den sen mynnar ut i Bällstaviken som är en del av Mälaren.

Bällstaån har idag dålig ekologisk status och uppnår inte god kemisk status. För att förbättra vattenkvaliteten behöver tillförseln av näringsämnen och metaller från dagvatten till ån minskas.

Bällstaån har även problem med översvämningar och det finns behov av att fördröja det ytligt avrinnande regn- och smältvattnet.

Anläggningen kommer att bestå av flera olika delar:

  • En översvämningsyta och infiltrationsbädd
  • En öppen dagvattendamm
  • En försänkt fotbollsplan som används som översvämningsyta vid stora regn
  • Ett öppet dagvattenstråk (dike)

Området som omger dagvattenanläggningen kommer även att rustas upp och gångvägar, parkbänkar och planteringar kommer att anläggas.

Karta som visar de nya funktionerna med dagvattenparken i Viksjö.

Karta över den nya dagvattenparken med dess olika funktioner.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp