Innehåll

Operation kvinnofrid - Sluta köpa sex

Rent statistiskt har ungefär var tionde man någon gång köpt sex. Den här kampanjen är ett gemensamt initiativ från Operation Kvinnofrids parter för att skapa en motkraft mot sexköp hos den breda allmänheten för att påverka potentiella sexköpare och sexköpare att sluta köpa sex.

Kampanjen vänder sig till allmänheten i stort där det kan finnas personer som känner någon som köper
sex, samt till sexköpare. Syftet är att ge den breda allmänheten råd och verktyg för att våga ta snacket,
om de tror att någon i deras närhet köper sex, samt att fler sexköpare ska söka hjälp.

www.slutakopasex.se finns stöd till allmänheten för att ta snacket och kunna bli en mer aktiv motkraft mot sexköp. Det finns även information till sexköpare om vart de kan vända sig samt information till personer i prostitution om vart stöd finns för dem.

De myndigheter som deltar är Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Åklagarmyndigheten, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm som företräder länets 26 kommuner.

Utgångspunkten är att arbeta tillsammans för att förebygga att våldet uppstår, främja kunskap och metodutveckling, främja att våldsutsatta vuxna och barn erbjuds insatser utifrån sina behov och att våldsutövare erbjuds återfallsförebyggande insatser i syfte att våldet upphör.

Stöd och tips

Att köpa sex är olaglig. Oavsett om du är en person som befinner dig i prostitution, utnyttjas, köper sex eller känner någon som köper sex, finns det hjälp att få. Gå in på slutaköpsex.se eller ring 020 220 440 för att få hjälp och stöd.

Du kan även vända dig till de mottagningar som finns i Järfälla:

Ungdomsmottagningen

Relationsvåldsmottaningen

Stödcentrum Nordväst

Järfälla Kvinnorjour

Brottsofferjouren Norrort

Mikamottagningen och Mika hälsa

Om du har sex mot ersättning och/eller skadar dig med sex eller är utsatt för människohandel för sexuella ändamål kan du få hjälp hos Mikamottagningen med samtalskontakt eller medicinsk rådgivning.

Järfälla kommun har avtal med Mikamottagningen och Mika hälsa. Kontakten är kostnadsfri, har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Även du som är partner, vän eller orolig närstående kan få stöd.

Mikamottagningen

Mika hälsa - medicinsk rådgivning

KAST-mottagningen

Om du köper sexuella tjänster kan få hjälp och rådgivning för att sluta. Du kan vara anonym och besöken är kostnadsfria. KAST-mottagningen har tystnadsplikt.

KAST - köp av sexuella tjänster

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp