Gå direkt till sidans innehåll

Frågor och svar om försörjnings­stöd

Du som bor och vistas i kommunen och av olika anledningar inte kan försörja dig och din familj kan ansöka om försörj­nings­stöd (tidigare kallat social­bidrag).

Försörjnings­stöd är ett sista alternativ om du har tillfälliga eller var­aktiga ekonomiska problem, när alla andra medel har prövats. Biståndet ska garantera dig en skälig levnads­nivå. Stödet ska också utformas så att du kan klara dig själv i fortsättningen.

Hur söker jag för­sörjnings­stöd?

Om du vill söka försörjnings­stöd eller annat ekonomiskt bistånd ska du först kontakta kommunens service­center, telefon: 08-580 285 00, tonval 2 för socialtjänst.
Servicecenter hjälper dig att boka tid för möte på försörjningsstödsenheten. Där görs en grundutredning av din ekonomi och vid det besöket kan även en ansökan om försörjningsstöd göras.

Vilket stöd kan jag få?

Socialtjänstlagen och den riks­norm för försörjnings­stöd som regeringen bestämt styr vilket stöd du kan bli beviljad. Försörjnings­stödet består av två delar:

  • Riksnormen ska täcka hushållets utgifter för livsmedel, kläder, skor, lek och fritid, förbruk­nings­varor, hälsa och hygien, dags­tidning, telefon och TV-avgift. Nivån på riks­normen fast­ställs av regeringen en gång om året.
  • Ersättning för skäliga kostnader för boende (hyra), hushållsel, arbets­resor, hem­försäkring samt avgift till fack­förening och arbetslös­hets­kassa, barnomsorg, läkarvård, mediciner och bredbandskostnad.

 Därutöver kan du och din familj ha rätt till ekonomiskt bistånd till vissa andra ut­gifter, om det finns sär­skilda skäl.

Har jag rätt till försörjnings­stöd?

Med hjälp av Social­styrelsens prov­beräkning kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för för­sörjnings­stöd. Resultatet är ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjnings­stöd. Det finns annat som kan påverka rätten till försörjningsstöd såsom egna tillgångar (sparade pengar, fordon, aktier m.m.).

Fyll i provberäkning för försörjnings­stöd

Vad behöver jag göra för att få försörjnings­stöd?

För att få rätt till försörjnings­stöd är huvudregeln att du ska delta i aktiviteter för att snabbt komma ut på arbets­marknaden eller i studier. Alternativt att du har en pågående sjukskrivning.

I första hand ska du vara inskriven hos Arbets­förmed­lingen och aktivt söka jobb. Du kan också få stöd av Järfälla kommuns Arbetsmarknadsenhet.

Vad händer med min ansökan?

En social­sekreterare utreder dina behov och beslutar om vilket stöd du har rätt till. Du får alltid ett skriftligt beslut. De flesta beslut går att över­klaga.

Läs om hur du över­klagar beslut

När ska jag lämna in min ansökan?

Ansökan om försörjningsstöd görs för kommande månad, till exempel i maj ansöker du för juni. Det finns inget särskilt datum när du ska lämna in din an­sökan om försörjnings­stöd men det är bra om du lämnar in den mellan den 15:e och den 20:e i månaden. Din hand­läggare har fem arbets­dagar på sig att utreda din ansökan och fatta ett beslut. Ibland behöver du komp­lettera din ansökan. Då kan beslutet ta lite längre tid.

När får jag pengar?

När din handläggare har fattat ett beslut om att du har rätt till försörjnings­stöd så gör handläggaren en ut­betalning. Pengarna förs över till banken och betalas i regel ut till ditt bankkonto mellan den 20:e och 30:e varje månad. Det kan ta upp till tre bankdagar innan pengarna är tillgängliga på ditt konto.

Du kan också kontakta oss på service­center för att få veta om pengar har betalats ut eller inte.

Jag har inte fått pengar. Vad händer?

Det kan ta längre tid än fem arbets­dagar för hand­läggaren att fatta ett beslut om det saknas underlag. Om du behöver komplettera din ansökan med något, så kontaktar din hand­läggare dig. Om du är osäker på om du behöver komplettera din ansökan, så kan du kontakta oss på service­center.

Jag har fått avslag, vad betyder det?

Ett avslag betyder att du inte har rätt till försörjnings­stöd för den månad beslutet gäller. Om du inte håller med om beslutet eller tycker att det är felaktigt, så kan du över­klaga. För att överklaga beslutet:

  1. Skriv ned vad du tycker är fel med beslutet. Du kan lämna med intyg eller andra handlingar som styrker det du säger.
  2. Skriv under över­klagan och skriv datum, person­nummer och adress.
  3. Lämna in över­klagan i receptionen i Kvarn­huset.

När överklagan kommer till din hand­läggare gås ärendet igenom igen. Om ny information har tillkommit kan beslutet omprövas annars skickas över­klagan vidare till Förvalt­nings­rätten för prövning. Om den skickas vidare till Förvalt­nings­rätten så kan det ta från ett par veckor upp till flera månader innan en dom har fallit. När det finns en dom klar så skickas den till dig och en kopia skickas till din hand­läggare.

  

Senast uppdaterad: 2018-10-30

Upp