Gå direkt till sidans innehåll

Överklaga beslut

Om du får avslag på en ansökan om hjälp och stöd (bistånd), eller om du är miss­nöjd med beslutet, kan du överklaga beslutet.

Så överklagar du ett beslut

Din handläggare är skyldig att informera dig om dina möjligheter att överklaga och hur du ska gå till väga. Om du inte är nöjd med det beslut som socialtjänsten har fattat om insatser enligt social­tjänst­lagen (SoL) kan du överklaga vissa beslut till domstol.

Du kan bara överklaga beslut som rör dig själv

Exempel på sådant som kan överklagas är beslut om avslag på ansökan om bistånd enligt socialtjänst­lagen – oavsett om ansökan har avslagits helt eller delvis.

Du har rätt till ett skriftligt beslut

Om socialtjänsten har fattat ett beslut som du inte är nöjd med ska du få ett skriftligt beslut av socialtjänsten till­sammans med information om hur du gör för att över­klaga.

Skicka din över­klagan till social­tjänsten

Beslutet överklagas till förvaltnings­rätten men ska skickas till social­tjänsten. Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet. Social­tjänsten skickar sedan din överklagan till förvaltnings­rätten.

Om du har frågor, kontakta servicecenter.

Överklaga beslut om bidrag bostads­anpassning

Kommunens beslut får överklagas hos allmän förvaltnings­domstol (Förvaltnings­rätten). För ytterligare information, kontakta servicecenter på telefon 08-580 285 00, tonval 2 (socialtjänst).  

Upp