Innehåll

Skol­inspek­tionens tillsyn 2016/17

Under hösten 2016 och våren 2017 har Skol­inspektionen
genomfört regel­bunden tillsyn i Järfälla för att se om kommunen uppfyller de krav som ställs i lagar och regler för skolan.

Skolinspektionens gransk­ning ska bidra till alla elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. För varje verksamhet som
Skol­inspektionen granskar skrivs ett beslut. Senast den 15 december 2017 ska Järfälla kommunen vidta åtgärder på förelägganden från Skol­inspektionens beslut.

Skol­inspektionens beslut - tre före­lägganden som kommunen ska följa

1. Studie- och yrkes­vägledning i grundskolan och grundsärskolan

Kommunen ska se till att elever på grundskolan och grund­särskolan har tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.

Kommunens åtgärd
Sedan augusti 2016 har Järfälla kommun en centralt anställd samordnande studie- och yrkesvägledare (SYV) som ska samordna studie- och yrkesvägledning. SYV ska ta fram en plan för den studie- och yrkesvägledande verksamheten i kommunen tillsammans med alla väg­ledare, skolledningar och berörda förvaltningar.

2. Mottagandet i grund­särskolan

Ett antal folkbokförda elever i kommunen som är mottagna i grundsärskolan saknar komplett bedömnings­underlag inför mottagandet. Främst sociala bedömningar saknas. Kommunen ska komplettera utredningarna för dessa elever och se till att det fattas ett nytt beslut om målgrupps­tillhörighet och mottagande för de elever där någon bedömning saknats och utredningen därför kompletterats.

Kommunens åtgärd
Sedan höstterminen 2015 har förvaltningen arbetat med att komplettera bristfälliga utredningar. Det beräknas vara klart i december 2017.

3. Samundervisnings­grupper i grundskolan

Elever som är placerade i särskilda undervisnings­grupper ska även ha en ordinarie klass­tillhörighet och förskole­klasselever ska inte placeras i särskilda undervisnings­grupper.

Kommunens åtgärd
Järfälla kommun har påbörjat ett utvecklingsarbete i frågan, och Skol­inspektionens före­läggande förtydligar vilka delar vi behöver arbeta med för att följa skollagen fullt ut.

Läs mer om Skol­inspektionens beslut

Skol­inspektionens beslut innebar inga förelägganden på förskola eller fritidshem.
Nedan hittar du beslutet för alla skolformer. Läs mer på Skolinspektionens hemsida.

Tillsyn förskola Pdf, 693.6 kB.

Tillsyn fritidshem Pdf, 751.8 kB.

Tillsyn förskoleklass och grundskola Pdf, 2.9 MB.

Tillsyn grundsärskola Pdf, 4.3 MB. 

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp