Innehåll

Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Leksak på förskola.

När ditt barn är mellan 1-5 år har det rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg när du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig.

Om du bor i Järfälla och vill ha plats i Järfälla

När ditt barn har fått ett personnummer kan du ansöka om plats i förskola eller pedagogisk omsorg via vår e-tjänst:

Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (e-tjänst)

När kan du inte söka via e-tjänsten

Om du eller ditt barn inte har ett svenskt personnummer eller har skyddade personuppgifter behöver du kontakta kommunens servicecenter för att få hjälp.

Om familjens situation eller om barnet av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling, som kan ha betydelse för beviljande av plats, ska Servicecenter kontaktas.

Tänk på detta när du ansöker

Du får välja högst tre alternativ som du rangordnar från 1 till 3. Om du erbjuds en plats men tackar nej, fortsätter du stå i kö endast till ditt högst rangordnade alternativ.

Det krävs endast en vårdnadshavares signatur för att ansökan ska bli giltig. Observera att det är vårdnadshavaren där barnet är folkbokförd som ska skriva under ansökan om barnet inte bor tillsammans med båda vårdnadshavarna.

Om du är på väg att flytta till Järfälla

Om familjen inte är folkbokförd i Järfälla kommun och är på väg att flytta till Järfälla fungerar ansökan lite annorlunda. Då behöver du som först lämna personuppgifter och bostadskontrakt (hyreskontrakt, köpekontrakt eller ett inneboendeintyg) för att kunna ansöka om plats. Din folkbokföring ska vara klar innan en placering kan ordnas.

Lämna kontaktuppgifter och bostadskontrakt för att ansöka om plats vid flytt till Järfälla (e-tjänst)

Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (e-tjänst)

Om du är folkbokförd i Järfälla men vill ha plats i annan kommun

Om du vill ha en förskoleplats eller pedagogisk omsorg i en annan kommun måste du först kontakta den förskola eller pedagogiska omsorg där du vill att ditt barn ska gå. Rektor på den förskolan ska skriva under vår blankett för ansökan om barnpeng för förskola och pedagogisk omsorg i en annan kommun.

Blankett för ansökan om barn­peng för förskola och pedagogisk omsorg i en annan kommun Pdf, 92.6 kB.

Om du är folkbokförd i annan kommun och vill ha förskoleplats i Järfälla

Våra förskoleplatser är i första hand till för kommunens invånare men i mån av plats kan vi erbjuda en tidsbegränsad placering. Om du är skriven i en annan kommun och vill ha en kommunal förskoleplats i Järfälla så ska rektorn på den förskola som du söker till skriva under.

Blankett för dig som är folkbokförd i annan kommun och vill ansöka om förskola och pedagogisk omsorg i Järfälla kommun Pdf, 66.1 kB.

Erbjudande om plats

Erbjudande om plats skickas via e-post och sms till kontaktuppgifter som uppgetts i ansökan. Endast en vårdnadshavare folkbokförd på samma adress som barnet behöver svara på erbjudandet, vilket ni gör i e-tjänsten.Svaret måste lämnas inom fem dagar. Uteblivet svar betraktas som ett nej. De som inte kan svara via e-tjänsten behöver kontakta kommunens Servicecenter.

Stå kvar i kön

Om barnet inte blir erbjudna plats på den förskola eller pedagogisk omsorg som var ert första val, står barnet ändå kvar i kön till denna verksamhet och behåller det ursprungliga ködatumet. När du tackar nej till erbjuden plats förlorar du din platsgaranti. Det är inte möjligt att fortsätta stå i kö till andra- eller tredjehandsalternativ.

Bekräfta kö

Järfälla kommun uppdaterar löpande kö till förskola och pedagogisk omsorg. Meddelande med information skickas till berörda vårdnadshavare via SMS och mail. Om man inte önskar stå kvar i kö så bortse från meddelandena.

En uppmaning skickas ut med information om hur man gör för att bekräfta i fall barnet ska stå kvar i kö. Om bekräftelse att man önskar stå kvar i kö inte har inkommit inom 5 dagar så skickas en påminnelse ut. Om man fortfarande inte bekräftat barnets kö inom påminnelsens svarstid, 3 dagar, så tas kön bort och i samband med detta skickas ett meddelande om borttag ur kö ut.

Börja inom 14 dagar

Barnet måste börja på förskolan/pedagogisk omsorg inom 14 dagar från erbjudet placeringsdatum, annars erbjuds platsen till annat barn. Undantag kan beviljas vid sjukdom, läkarintyg krävs. Avgift betalas från erbjudet placeringsdatum.

Ångra erbjuden plats

Har vårdnadshavaren tackat ja till erbjuden plats och ångrar sig, måste platsen sägas upp. I annat fall faktureras vårdnadshavaren för uppsägningstiden som är 30 dagar.

Här kan du läsa mer om vad du ska göra när du har fått erbjudande om plats

Här kan du läsa mer om våra regler inför att ditt barn ska börja förskolan eller pedagogisk omsorg Pdf, 158.2 kB.

Så fördelas platserna enligt turordningsreglerna

Kommunen försöker möta vårdnadshavares önskemål om förskola och pedagogisk omsorg. Helst ska plats erbjudas inom rimligt avstånd från barnets bostad. Barnen placeras enligt följande:

  • Barn som av barn- och ungdomsförvaltningen bedöms ha fysiska, psykiska eller av andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling i enlighet med 8 kap. 5 och 7 § § i skollagen
  • Barn som har finska som modersmål och önskar placeringpå förskola med finsktalande pedagoger beaktas vid placering
  • Barn som saknar placering placering i Järfälla och som i enlighet med 8 kap. 4 § skollagen erbjuds en plats i förskola från och med hösttermingne det år barnet fylller tre år
  • Barn som står på tur i kön anmälningsdatum ( platsgaranti se punkt 3)
  • Barn med syskon som redan är placerade på den aktuella förskolan eller den pedagogiska omsorgen. Med syskon avses barn i samma hushåll och folkbokförda på samma adress
  • Omplacering - Barn som redan har en placering eller som tackat nej till erbjuden plats och därmed inte längre har någon platsgaranti.

Syskonförtur innebär att syskon har rätt till förtur till förskola/pedagogisk omsorg där deras syskon går. Som syskon räknas barn som är folkbokförda i samma hushåll och där de vuxna lever under äktenskapliga förhållanden.

Om ett urval måste göras inom någon av ovanstående urvalsgrupper används kötid.

Platsgaranti

Platsgaranti innebär att kommunen ska erbjuda dig en plats fyra månader från den dag du som vårdnadshavare ansöker om plats, eller från önskat startdatum om detta datum ligger längre fram i tiden än fyra månader.

Platsgaranti gäller endast vid första erbjudandet av plats. Om du tackar nej till erbjudandet eller om svar uteblir, ges ingen ytterligare platsgaranti om du ansöker om plats igen.

Om du vill ändra det önskade startdatumet i din ansökan måste en ny ansökan skickas in för att platsgarantin ska gälla.

Allmän förskola

Från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år har ditt barn rätt till så kallad allmän förskola, det vill säga minst 525 timmar per år eller 15 timmar per vecka i förskolan. Allmän förskola är avgiftsfri och följer skolans läsår, vilket innebär att ditt barn inte får vara på förskolan när skolorna har lov.

Uppsökande verksamhet och särkilt erbjudande om plats

För att öka deltagandet i förskolans verksamheten har ändringar i skollagen gjorts. Ändringarna innebär bland annat att hemkommunen inför hösten det år barnet fyller tre år ska ta kontakt med barnets vårdnadshavare, om barnet inte redan har en förskoleplats. Vårdnadshavarna ska få information om förskolans syfte och om barnets rätt till förskola. Om barnet inte börjar i förskolan kommer en ny kontakt tas inför varje höst och varje vår. Sista kontakten ska tas inför våren det år barnet fyller sex år.

Kommunens skyldigheter till vissa grupper

Hemkommunen är, utifrån en lagändring som ska tillämpas i utbildning som påbörjas efter 2023-07-01, skyldig att erbjuda förskoleplats till vissa grupper av barn, även om deras vårdnadshavare inte har anmält önskemål om förskola. Det gäller vid något av följande:

  • om barnet är fött utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år
  • om barnets vårdnadshavare är födda utomlands, men nu är bosatta i Sverige och vistas här sedan högst fem år.

Kommunens skyldighet omfattar inte barn som inte är folkbokförda i Sverige. Skyldigheten att erbjuda en plats i förskola gäller från och med hösten det år barnet fyller tre år. Erbjudandet ska lämnas senast tre månader före det datum då barnet tidigast kan tas emot. Kommunen ska hålla platsen reserverad till och med en månad efter det datum då barnet tidigast kan tas emot. Om barnet inte börjar i förskola inom den tiden, eller om det framgår på annat sätt att barnets vårdnadshavare inte vill ha den erbjudna platsen, behöver kommunen inte längre hålla platsen reserverad. Ett nytt erbjudande om plats ska lämnas inför varje höst till och med det år då barnet fyller fem år.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2022, men ska tillämpas i utbildning som påbörjas efter 1 juli 2023.

Lag (2022:833) om ändring i skollagen (2010:800)

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp