Innehåll

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

För plats i förskola och pedagogisk omsorg betalar du samma avgift oavsett om du har ditt barn i en kommunal eller fristående skola.

Lämna inkomstuppgift

För att ha rätt till plats i förskola måste inkomstuppgift lämnas i samband med startdatum. Avgiften för förskola baseras på hushållets inkomst. Därför måste inkomstuppgift lämnas i samband med startdatum för att ditt barn ska ha rätt till plats.

Om du inte lämnar inkomstuppgift debiteras den högsta avgiften. Läs mer om hur avgiften beräknas under rubriken Avgift och betalning. Inkomstuppgift lämnas via e-tjänst.

Lämna inkomstuppgift (e-tjänst)

Du är skyldig att årligen meddela Järfälla kommun sin inkomst. Vid inkomstförändringar som påverkar avgiften eller behovet av plats ska inkomsten uppdateras snarast. Om ingen inkomst uppges under ett år skickas en påminnelse från kommunen via sms och e-mail. Om inget svar inkommer trots påminnelse debiteras den högsta avgiften.

Om din sysselsättning ändras ska detta också meddelas kommunen (t.ex. om du har varit arbetssökande och börjar arbeta).

Vilka inkomster ska räknas med?

Här är exempel på inkomster som ska räknas in i inkomstuppgiften:

 • lön och andra skattepliktiga förmåner i anslutning till din anställning
 • inkomst av näringsverksamhet
 • skattepliktiga arvoden, till exempel arvodesersättning till familjehem
 • vårdbidrag, skattepliktig del
 • sjukpenning och sjukbidrag
 • föräldrapenning
 • graviditetspenning
 • arbetslöshetsersättning från A-kassa
 • aktivitetsstöd
 • pension (ej barnpension)
 • livränta

Vilka inkomster ska inte räknas med?

Här är exempel på inkomster som inte ska räknas med:

 • etableringsersättning
 • försörjningsstöd
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån)

Om du har en oregelbunden månadsinkomst

Försök att räkna ut din genomsnittliga månadslön så att avgiften blir så rätt som möjligt.

Hur beräknas avgiften?

Avgiften per barn beräknas i procent av hushållets årliga brutto­inkomst (den skatte­pliktiga inkomsten före skatt) delat med 12. För ditt yngsta (eller enda) barn betalar du 3 procent av inkomsten, max 1 688 kr/månad. Vi räknar på hushållet där ditt barn är folk­bok­fört. Med hushåll avses ensamstående, makar och samman­boende. Barnets ålder, om ditt barn går mer eller mindre än 30 timmar i verksamheten samt eventuell syskonrabatt påverkar avgiften.

Vi räknar på hushållet där ditt barn är folk­bok­fört. Med hushåll avses ensamstående, makar och samman­boende.

Du måste själv lämna dina aktuella inkomstuppgifter till oss för att vi ska kunna räkna ut rätt avgift

Lämna dina inkomstuppgifter

Räkna ut din avgift (e-tjänst)

Maxtaxa

Järfälla tillämpar maxtaxa för förskola och pedagogisk omsorg. Maxtaxan innebär att avgiften är inkomst­relaterad med ett tak för hur hög avgiften per barn kan bli. De hushåll som har en sammanlagd inkomst över 56 250 kr per månad före skatt betalar högsta månadsavgift, det vill säga 1 688 kr för ett barn. Siffrorna gäller år 2024.

När du har flera barn i samma hushåll

När du har mer än ett barn med plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem boende på samma adress som du får du får en lägre avgift enligt listan nedan. Det yngsta barnet räknas som barn ett och för det betalas full avgift. Det näst yngsta barnet räknas som barn två och så vidare, och får en lägre avgift. Barn fyra och uppåt har ingen avgift.

Barn ett (yngsta barnet)

3 procent av inkomsten, max 1 688kr/månad

Barn två

2 procent av inkomsten, max 1 125kr/månad

Barn tre

1 procent av inkomsten, max 563kr/månad

Barn fyra och följande

Ingen avgift­

Avgift beroende på närvarotid för barn 1-3 år

Mindre än och upp till och med 30 timmar per vecka

83 procent av avgiften, max 1 401kr/månad

Över 30 timmar per vecka

100 procent av avgiften, max 1 688kr/månad

Barn 1-3 år i behov av särskilda insatser

Barn i åldern 1-3 år som är i behov av särskilda insatser kan efter prövning beviljas avgiftsfri verksamhet 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år.

Avgift beroende på närvarotid för barn 3-5 år

15 timmar per vecka

Förskoleverksamheten och verksamheten i den pedagogiska omsorgen är avgiftsfri 15 timmar per vecka från och med den 1 augusti det år barnet fyller tre år, det som kallas allmän förskola. Allmän förskola följer skolans läsår, vilket innebär att ditt barn inte får vara på förskolan när skolorna har lov.

Mer än 15 men under 30 timmar per vecka

50 procent av avgiften, max 844 kr/månad

30-55 timmar per vecka

67 procent av avgiften, max 1 131 kr/månad

Årlig inkomstjämförelse

Vi gör en kontroll med uppgifter från Skatteverket och jämför dessa med dina lämnade inkomstuppgifter.

Läs mer här om vår årliga inkomstjämförelse

Inskolning, planeringsdagar och ledighet

Du betalar din avgift från det datum då ditt barn har fått plats på förskolan eller pedagogisk omsorg, inklusive dagar för inskolning.

Förskolan och den pedagogiska omsorgen har rätt att genomföra fyra planerings- och utvärderings­dagar per år utan att din avgift minskar. Det förutsätter dock att du vid behov får ha ditt barn på en annan förskola eller pedagogisk omsorg. Din förskola eller pedagogiska omsorg ska meddela datumen för sina planerings- och utvärderings­dagar minst två månader i förväg.

Minskad närvarotid under ledighet som till exempel semester påverkar inte avgiften.

Så betalar du avgiften till förskola och pedagogisk omsorg

Avgiften faktureras månadsvis och betalas under tolv månader per år. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta och förseningsavgift enligt gällande räntelag.

Autogiro och e-faktura

Du kan betala avgiften via autogiro. Då dras pengarna automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Alla våra fakturor till privatpersoner går även att få som e-faktura. Anmälan om e-faktura görs via din internetbank.

Läs mer om autogiro här

Läs mer om e-faktura här

När ni vill ha delad faktura

Om ni har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis finns möjlighet att ansöka om delad faktura. Detta görs på en särskild blankett och innebär att båda vårdnadshavarna blir platsinnehavare och får 50% av fakturabeloppet vardera. Avgiften grundas då på båda hushållens inkomster, men överstiger aldrig maxtaxan.

Delad faktura är endast är möjlig om båda vårdnadshavare nyttjar plats i förskola/pedagogisk omsorg.

Om vårdnadshavarna har olika behov av förskola/pedagogisk omsorg utifrån sin sysselsättning t.ex. om den ena vårdnadshavaren förvärvsarbetar och den andra är föräldraledig, baseras avgiften på den högre nyttjandegraden.

Blankett för anmälan om delad faktura

Blankett för att avsluta delad faktura

Vad händer om jag inte betalar fakturan?

Om du inte betalar avgiften trots påminnelse lämnas ärendet till inkasso.

Barnet kan förlora sin plats på grund av utebliven betalning.

Familjer som har en skuld till kommunen kan inte få plats om det inte finns särskilda skäl enligt skollagen kapitel 8, 7 § och kapitel 14, 6 §.

När du får en kreditfaktura

Du som får en kreditfaktura har betalat för mycket avgift för en viss period och ska få tillbaka pengar. På fakturan står det ett minustecken framför beloppet (se bild med exempel nedan). Tänk på att om du har andra obetalda fakturor från Järfälla kommun, så kan de beloppen komma att räknas bort innan utbetalningen sker. Beloppet på kreditfakturan och utbetalning kan alltså vara olika. Om beloppen på obetalda fakturor är större än beloppet du ska få tillbaka så sker ingen utbetalning.


För att anmäla ett kontonummer dit du vill få tillbaka pengar så använder du vår e-tjänst på https://e-tjanster.jarfalla.se/lamnakontonummer

Om du inte angett kontonummer för utbetalning innan kreditfakturan förfaller, så får du en utbetalningsavi från din bank. Avin kan användas på någon av de ställen som löser in den, exempelvis mataffärer. Om du istället vill ha pengarna insatta på ditt konto, så får du kontakta din bank som talar om vad som gäller för just din bank.

Våra fullständiga avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg

Våra fullständiga avgifter och regler gäller från och med 1 januari 2024.

Ladda ner våra avgifter och regler Pdf, 199.4 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp