Innehåll

Viksjö 2:589 med flera

Kommun­styrelsen beslutade 2018-05-28 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för ny bebyggelse på fastigheten Viksjö 2:589 med flera.

2021-06-09: Beslut om återremiss

Kommunstyrelsens planutskott beslutade 2021-06-09 att återremittera det framtagna samrådsförslaget - Detaljplan för fastigheten Viksjö 2:589 m.fl. Viksjövallen 1. Ärendet återremitteras med följande motivering:

"Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för att bättre anpassa exploateringen till befintlig bebyggelse avseende höjd, täthet och karaktär. Förvaltningen får också i uppdrag att utreda hur planområdet i högre grad kan disponeras för att lösa den befintliga dagvattenproblematiken i området. Planens påverkan på trafiksituationen i Viksjö behöver utredas närmare i en övergripande trafikutredning särskilt avseende trafikflödena mot Andebodavägen och Viksjöleden. Möjligheten till spontanidrott i området behöver också beaktas och att tillräckliga friytor säkerställs vid Sandvikskolan."

Gå till planutskottets sida för protokoll med mera

2018-05-28 Detaljplan för Viksjö 2:589

Detaljplan för Viksjö 2:589 m.fl. omfattar två planområden, ett område vid Andebodavägen samt ett område intill Sandvikskolan, område 1 och 3 på illustrationen nedan. Syftet med planuppdraget är att pröva markens lämplighet, område 1, för flerbostadshus motsvarande cirka 200 nya lägenheter med möjlighet till verksamheter i bottenplan vid Andebodavägen.

Den befintliga fotbollsplanen (A-planen) på fastigheten Viksjö 2:589, område 1, ska flyttas sydöst till den nuvarande 11-manna planen vid IFK Viksjös klubbstuga, till område 2 på illustrationen, som i sin tur ska ersättas genom att befintlig fotbollsplan vid Sandvikskolan, område 3, byggs om med konstgräs och förses med ny belysning, parkeringsmöjligheter, förråd m.m. För att fotbollsplanen vid Sandvikskolan ska kunna uppnå samma kvalitet som planen den ersätter krävs att även detta område detaljplaneläggs. Tillsammans är områdena på drygt 5,5 hektar.

  1. Detaljplaneområde där bostadsbebyggelse föreslås
  2. Område dit den nya A-planen kommer att flyttas
  3. Detaljplaneområde som kommer detaljplaneläggas för idrottsändamål och parkområde
Karta över området

Vi arbetar nu med att ta fram ett planförslag till plansamråd. I samband med samrådet kommer vi bjuda in till öppet hus där tjänstemän från kommunen kommer finnas på plats för frågor samt att vi under samrådstiden kommer ta emot skriftliga synpunkter på förslaget.

Vill du reda nu lämna synpunkter kan du skicka dess till Kommunstyrelseförvaltningen, Planenheten, 177 80 Järfälla, eller via e-post kommunstyrelsen@jarfalla.se

Upplysningar om planuppdraget lämnas av:

Sandra Westin: sandra.westin@jarfalla.se

Planprocessen

Illustration över planprocess

Aktuella planhandlingar

Planbesked

  1. Senast ändrad: 2019-02-06 13.47 • Storlek: 1.9 MB

  2. Senast ändrad: 2019-02-06 13.47 • Storlek: 415.6 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp