Innehåll

Du behöver bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Till exempel om du ska byta material eller kulör på fasad eller tak. Det finns vissa undantag från lovplikten.

Behövs bygglov?

Inom detaljplan krävs det som huvudregel bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende (även kallat fasadändring). I det begreppet ingår flera olika åtgärder, till exempel att byta färg eller material på en byggnads yttre delar, som fasad eller tak. Det finns dock vissa undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus.

Undantag för en- eller tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader så länge förändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Undantaget gäller dock inte om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Om du är osäker på om din tilltänkta fasadändring kräver bygglov kontakta oss.

Kontrollera om din fastighet ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område via Järfällakartan

Flerbostadshus, verksamheter och industrier

För andra byggnader än en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader finns ett undantag från lovplikten. För dessa byggnader krävs det inte bygglov för att färga om fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård.

Undantaget gäller dock inte om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Kulturmiljöplan

Lämpliga förberedelser

 1. Kolla med grannarna
  Reglerna säger att utseende och utformning ska anpassas efter det som redan finns i området. Därför kan det vara bra att undersöka hur grannarnas hus ser ut och hur det du har tänkt göra passar in i omgivningen.
 2. Omfattas området av Järfällas kulturmiljöplan?
  Om ditt område omfattas av Järfällas kulturmiljöplan finns det speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.

Handlingar som vi vanligtvis behöver

 1. Material- och kulörbeskrivning
  I material- och kulörbeskrivningen talar du om vilka utvändiga material och kulörer som ska användas. Kulörer behöver vara beskrivna utifrån NCS-systemet.
 2. Fasadritning
 3. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Avgifter och taxa

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp