Gå direkt till sidans innehåll

Neptuni­skolan

Neptuniskolan ligger vackert belägen i södra Järfälla i kommun­delen Skälby, med närhet till natur och med goda kommunikationer. Skolan rymmer många verksam­heter såsom två för­skolor, en grund­skola F-6, fritidshem och fritidsklubb. Vi arbetar i en flexibel och kreativ miljö som präglas av öppen­het och engage­mang. Neptuni­skolan har ca 310 elever.

Kontakt

Expedition
08-580 298 92

Neptunivägen 4
175 65 Järfälla

Rektor

Ann-Christin Prenke
08-58029801
Ann-Christin.Prenke@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
RoseMari Hultebring
08-580 298 09
rosemari.hultebring@jarfalla.se

Vi välkomnar ny rektor till Neptuni för- och grundskola

Ann-Christin Prenke som börjar hos oss 15/4-22. Fram till dess är till förordnad rektor Carl Johan Westman

Fakta

 • Kommunal F-6-skola i Skälby
 • Antal elever: 336[1]
 • [1] Oktober 2020

Dags för skolval 2022

Nu är det dags att önska skola inför höstterminen 2022. Länk till skolvalet hittar du här nedanför:

Till skolvalet (e-tjänst)

Välkommen till Neptuniskolan

Neptuniskolans vision

På Neptuniskolan arbetar vi dagligen med att skapa förutsättningar för maximalt lärande hos våra elever. Vi sätter mycket stort värde i att bygga förtroendefulla relationer med elever och föräldrar för att varje enskild elev ska kunna ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential såväl kunskapsmässigt som socialt. Vi är angelägna om att arbeta tillsammans och att låta våra olika yrkesprofessioner inom skolan berika varandra utifrån skolans värdegrund och ledord:

"Det är viktigt för mig att det går bra för dig!"

Vårt arbete med trygghet och studiero

Faktorer och händelser som påverkat tryggheten på skolan har varit bland annat att stärka ledarskapet i klassrummet genom en gemensam utbildning i att “äga klassrummet” rastverksamhet som erbjuder styrda aktiviteter, samt att varje vecka identifiera områden på skolgården som leder till “oro och otrygghet” - Fördela personalstyrkan utifrån “hot spots”

Vi arbetat med att stärka elevens självkänsla genom:

 • Att se och bemöta varje elev utifrån deras behov, såväl socialt som kognitivt.
 • Arbetar aktivt med värdegrund/livskunskap, för att alla elever har förståelse samt verktyg för att fungera väl i grupp.
 • Vi tar oss tid att lyssna på barn, så att de känner att vi vuxna bryr oss.
 • Vi identifierar riskpunkter och jobbar aktivt för att säkra dessa.

Under läsåret har antalet kräkningar sjunkit. En förklaring till detta är:

 • Ett medvetet arbete med värdegrund
 • Tydligt ledarskap
 • Aktiv trygghetsgrupp
 • Återkommande punkt om trygghet på klassråd samt i elevråd.

I vårt arbete med att minska antalet kränkningar kommer vi att öka mandatet till trygghetsgruppen att aktivt jobba främjande, förebyggande och åtgärdande. Men även med en insats från JBE riktad mot personalen på fritids för att skapa samsyn i kollegiet runt att möta ALLA barn på Neptuniskolan.

Trygghetsgruppens mål för 2022

 • Tryggare skolmiljö för alla elever.
 • Alla elevers rätt till arbetsro.
 • Allas elever ska vilja komma till skolan.
 • Alla elever ska lära känna varandra, det skapar en vi-känsla mellan alla elever.
 • Planera aktiviteter mellan olika årskurser, detta för att de äldre barnen ska känna de yngre barnen.

Ökad måluppfyllelse

Resultaten på skolan har ökat i förhållande till förra läsåret Vi tror att detta beror på att lärarna har haft god kontroll på vilka anpassningar och stöd varje enskild elev har. I vissa klassrum jobbar de mycket med kompis- och självbedömning, vilket har ökat medvetenheten hos eleverna. På mellanstadiet använder man kunskapskraven som tydlig målbild för eleverna.

Faktorer och händelser som påverkat undervisningen är att vi har tydliga och kända rutiner samt strukturer. Alla klassrum har bildstöd, alla elever vet vad som händer under skoldagen. Alla elever som behöver personliga anpassningar får det. Alla elever har en röst och blir lyssnade på.

Vi har mött dessa genom att gemensamt i kollegiet identifiera väl fungerande metoder och stöttat varandra i att våga förändringar om det leder till framgång.

För ökad kvalitet i undervisningen arbetar vi med att så mycket som möjligt utgå från elevernas intressen, erfarenheter och deras egna tankar om det vi arbetar med. Genom det ökar vi deras engagemang, intresse och ökar deras faktiska närvaro i det som händer i rummet.

Fritidshemmet har bidragit till ökad en måluppfyllelse genom att ta ansvar för att konkretisera vissa delar av undervisningen utifrån sin profession. Fritidspersonalen tar även med sig delar av elevernas undervisning in i sin verksamhet för att stimulera ett “heldags-lärande” genom lek, lust och nyfikenhet.

Förskoleklass har bidragit till ökad en måluppfyllelse genom att stimulera elevernas lust till lärande och utveckling. På ett lekfullt och inspirerande sätt ger de eleverna goda förutsättningar för ett livslångt lärande.

Vi strävar alltid för att förbättra kvalitén på vår undervisning, utifrån det så kommer vi att fortsätta vårt fokus utifrån aktionsforskning men även skapa en medvetenhet runt lärandet och hur forskningen om skolförbättring kan bidra med stöd i våra förbättringsprocesser.

Förskoleklassen

I samband med att Järfälla kommun valde att gå från ett F – 5 perspektiv till en F – 6 organisation, var vi på grund av platsbrist tvungna att flytta förskoleklassen till förskolan Orions lokaler.

Vi konstaterar nu efter 1,5 år att lokalerna har varit den stora vinsten.

Förskoleklassen har kontinuerliga besök på skolan, för att eleverna ska känna sig som en del av skolverksamheten.

Förskoleklassen har sin verksamhet huvudsakligen kl. 08.00-13.00. fritidsverksamheten sker i samma lokaler som undervisningen.

På fredagar har skolan arbetslagsplanering mellan kl. 07.45 - 08.30. Skolan börjar kl. 08.30 denna dag.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp