Gå direkt till sidans innehåll

Ekonomi och resor på gymnasiet

Här kan du läsa mer om SL-kort, skolskjuts, inackorderingsstöd och olika former av studiemedel. Om du har fler frågor kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare på din skola.

SL-kort

Från och med höstterminen 2019 får endast de elever som har mer än sex kilometer mellan hemmet och skolan ett gratis SL-kort. Du som går på ett gymnasium i Stockholms län och har mer än sex kilometer mellan hemmet och skolan får SL-terminsbiljett av skolan på uppropsdagen. Det gäller både kommunala och fristående gymnasieskolor i Stockholms län.

Skolskjuts för gymnasieelever

Elever i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan kan beviljas skolskjuts vid funktionsnedsättning eller av särskilda skäl. Eleven måste vara bosatt i Järfälla.

Läs mer om skolskjuts för gymnasieelever

För elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan finns möjlighet att ansöka om skolskjuts från Järfälla kommun. En grundförutsättning för att beviljas skolskjuts är att eleven är folkbokförd inom kommunen.

Vem får skolskjuts?
Enligt skollagen kan elev i gymnasiesärskolan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts av olika skäl. Elev i gymnasie­skolan kan vid varaktig, dock ej tillfällig, funktionsnedsättning beviljas kostnadsfri skolskjuts. Här nedan finns mer information om förutsättningarna för att beviljas skolskjuts.

Riktlinjer för skolskjuts i gymnasieskolan och gymnasiesärskolanPDF

Hur ansöker man?
För att ansöka om skolskjuts lämnar elevens vårdnadshavare en ansökan om skolskjuts till pedagogkonsult (se kontaktuppgifter i ansökan) och ansvarar också för att relevanta underlag bifogas. Kompetensförvaltningens pedagogkonsult beslutar efter prövning i varje individuellt fall.

Ansökan om skolskjutsPDF

Kontakt
För mer information och ansökan kontakta Petra Starkman, pedagog­konsult på Kompetens­centrum.

E-post: Petra.Starkman@jarfalla.se
Telefon: 08-580 285 00
Besök: Kompetenscentrum, Mjölnarvägen 6

Studiebidrag och extra tillägg

Elever i gymnasieskolan kan få olika former av studiehjälp. Studiebidrag får du utan att ansöka om det. Extra tillägg måste du ansöka om hos Centrala studiestöds­nämnden (CSN).

Läs mer om studiebidrag och extra tillägg

Som elev i gymnasie­skolan kan du få studie­hjälp i form av studie­bidrag och extra tillägg.

Studiebidrag
Studiebidrag får du utan att ansöka om det. Studie­bidrag ut­betalas för studietid, det vill säga normalt 10 månader per läsår.

Extra tillägg
Extra tillägg måste du ansöka om hos CSN. Det är ett bidrag som du kan få om familjen har låga inkomster och prövas med hänsyn till din och dina föräldrars ekonomi. Hur mycket du kan få per månad varierar. Extra tillägg ut­betalas för studietid, det vill säga normalt 10 månader per läsår. Du som vill ansöka om extra tillägg kan få stöd av studie- och yrkesvägledare på din skola.

Ansök om extra tillägg från CSN

Inackorderingsstöd

Du som studerar på gymnasie­skola på annan ort kan ansöka om inackorderings­stöd. Detta gör du hos din hemkommun för kommunal gymnasieskola och hos Centrala studiestöds­nämnden (CSN) för fristående gymnasie­skola eller riks­internatskola.

Läs mer om inackorderingsstöd

Kommunal gymnasie­skola
Den här informationen gäller dig som är hemma­hörande i Järfälla kommun. Om du studerar på en kommunal gymnasie­skola på annan ort skickar du ansökan till hem­kommunen (Järfälla) i samband med skolstarten i augusti/sep­tember. Till ansökan ska bifogas särskild bilaga som ska skrivas under av skolan i samband med höst­termins­starten.

Vem får inackorderingsstöd och hur mycket är det? Se kommunens riktlinjer härPDF

Ansök om inackord­erings­stöd från kommunenPDF

Fristående gymnasie­skola eller riks­internatskola
Om du studerar på en fristående gymnasie­skola eller riks­internatskola ska ansökan göras på särskild blankett som skickas till CSN. Se länk till CSN nedan för närmare information och beställning av ansöknings­blankett.

Ansök om inackord­erings­­tillägg via CSN

Tilläggsbelopp

Fristående och kommunala verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp. Ansökan görs av rektor, och inte av elev eller vårdnadshavare.

Läs mer om tilläggsbelopp

I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan tilläggsbelopp beviljas för elev på nationellt program, och programinriktat val inom introduktionsprogram (IM). För elev på individuellt alternativ, yrkesintroduktion och språkintroduktion inom IM ska skolan och Järfälla kommun komma överens om ersättning (Skollag 2010:800, 16 kap. 54 § och 17 kap. 31-36 §§).

Ansökan om tilläggsbelopp

Ansökan om tilläggsbelopp kan göras när behovet uppstår. Ansökan skrivs på fri hand, och ska innehålla följande:

  • Elevens namn, personnummer och adress.
  • Beskrivning av elevens hinder och svårigheter (bifoga gärna pedagogiska kartläggningar, läkar- eller psykologutredningar eller likande).
  • Beskrivning av de anpassningar och det särskilda stöd skolan hittills genomfört och förklaring av varför det har varit otillräckligt (bifoga åtgärdsprogram).
  • Beskrivning av hur och till vad ett eventuellt beviljat tilläggsbelopp kommer att användas till och på vilket sätt det kommer att synas att eleven når framgång.
  • Önskad summa tilläggsbelopp per månad, och tidsperiod.
  • Rektorns underskrift, namnförtydligande och kontaktuppgifter.


Ansökan skickas per post till:

Järfälla kommun
Pedagogkonsult
Kompetenscentrum
177 80 Järfälla

Senast uppdaterad: 2019-08-22

Upp