Innehåll

Händelser av väsentlig betydelse

Nya tunnelbanan - Barkarbystaden. Plattform. Konstnär Helena Byström. Stationen får två uppgångar.Från biljetthallarna leder rulltrappor och snedbanehiss till ett mellanplan. Därifrån leder rulltrappor, hiss och trappa ned till plattformen.Konstnären Helena Byström som arbetar med videokonst för Barkarbystadens station gör det med inriktning flyg, luft och moln. Platsen har en lång historia som F8 Kungliga Svea Flygflottilj. Rörliga bilder projiceras på plattformsrummets väggar. Filmsekvenserna visar moln filmade av försvarets väderflygningar. Ljuset i stationen varierar därför över tid och mellan plattformsändarna beroende på den årstid och tid på dygnet som sekvensen filmats.Bilderna visar utformningsförslag som kan komma att justeras.

Här hittar du en sammanfattning av kapitlet "Händelser av väsentlig betydelse" från årsredovisningen. Du kan läsa artikeln i sin helhet om du laddar ner årsredovisningen i pdf-format.

Coronapandemin

Coronapandemin gav under våren en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i omvärlden. Hanteringen av covid-19 och dess följdverkningar har från och med februari inneburit stora påfrestningar på den kommunala organisationen. Det är främst inom verksamhetsområdet vård och omsorg som påfrestningarna varit störst men även inom andra verksamheter som kultur och fritid, gymnasiet, barnomsorg och skola har förutsättningarna att bedriva tillfredsställande verksamhet förändrats. Folkhälsomyndighetens rekommendationer att arbeta hemma om så är möjligt, undvika kollektivtrafik och att undvika folksamlingar har inneburit och kommer att innebära att en stor del av medarbetarna arbetar hemma vilket i sin tur medfört en snabb utveckling av användandet av digitala möten. Krisen påverkar också den politiska processen och nämndsammanträden har ställts in eller genomförts med minsta möjliga fysiska deltagande.

När det gäller de ekonomiska konsekvenserna som exempelvis skatteintäkterna följer kommunen SKR:s skatteprognoser. Bedömningen kan förändras framöver och riksdagsbeslut kan ha stor påverkan på kommunens ekonomiska förutsättningar framöver. Konsekvenserna av covid-19 framöver för de kommunala verksamheterna är i dagsläget svåra att bedöma beroende på pandemins fortsatta utveckling samt tillgång till vaccin och vaccineringsmöjligheter. Statsbidragsansökan har lämnats till socialstyrelsen avseende stöd för merkostnader till följd av covid-19.

Exploateringar

Exploateringsprojekten innehåller både drift- och investeringsredovisning. Driftredovisningen utgörs av intäkter och kostnader och påverkar årets resultat. Investeringsredovisningen innehåller inkomster och utgifter och ingår som en del av investeringsbudgeten.

Exploateringsnettot för 2020 är -422,8 mnkr. Det är -460,9 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror till största del på förändrade tidplaner inom flera projekt.

Sedan budgeten för 2020 beslutades i juni 2019 har förutsättningar förändrats för flera av projekten och påverkat främst tidsplaneringen. Flera omvärldsfaktorer bidrar till att utfallet skiljer sig från budget. En generell marknadsoro, osäkerheter om framtida konjunktur-utveckling till följs av Covid-19 samt försenade tidplaner för Förbifart Stockholm är några faktorer som bidrar till avvikelsen. De resultatpåverkande markintäkterna är lägre än budgeterat inom bland annat Stäkets företagspark, Barkarbystaden III, Veddesta 2 och Veddesta 3. Reviderade tidplaner är främsta orsaken till att intäkterna är lägre.

Kostnaderna uppgår till 80,3 mnkr vilket är 50,3 mnkr lägre än budgeterat. Stor del av budgeterade kostnaderna är kopplade till markförsäljningar. När markförsäljningen skjuts framåt i tid skjuts även kostnaderna framåt.

Tunnelbana till Barkarby

I Stockholmsöverenskommelsen från 2013 regleras att de berörda parterna gemensamt finansierar utbyggnaden av tunnelbanan, och för Järfälla medför det medfinansiering på 800 mnkr. Våren 2016 genomfördes i samverkan mellan parterna ett åtgärds- och optimeringsarbete för att enas om en effektiv anläggning inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen. Det resulterade i en ny betalningsplan i 2016 års prisnivå med en fördyring av projektet för kommunen med 86 mnkr.

I maj 2017 slöts ett avtal mellan Järfälla kommun och Stockholms läns landsting. Avtalet är ett tilläggsavtal till genomförandeavtalet för tunnelbana till Barkarby och gäller finansiering av en extra tunnelbaneuppgång och biljetthall vid Barkarby station (Veddesta). Som en konsekvens av tilläggsavtalet redovisades en extraordinär kostnad om 91 mnkr i bokslutet 2017.

Nya genomlysningar har gjorts under 2019 och 2020 av hela utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm, vilka visar på väsentliga fördyringar. Som ett första steg till ett omförhandlat avtal har en överenskommelse träffats hösten 2020 om att betalplanen justeras upp till kvarstående kostnadstak. Uppjusteringen innebär för Järfällas del att en kostnad om 8,5 mnkr redovisas för 2020. Förhandlingar mellan parterna fortsätter, och förväntas resultera i ett reviderat avtal under 2022.

Investeringar

Investeringsutgifterna uppgick 2020 till 1 230 mnkr (2019: 981 mnkr). Jämfört med budget om 1 950 mnkr innebär det en genomförandegrad på 63 procent. De största avvikelserna återfinns inom fastigheter, 403 mnkr och infrastrukturprojekt, 165,8 mnkr.

Under året har investeringar i infrastruktur, exklusive inom exploateringsområden, genomförts med 218,5 mnkr (57 % genomförandegrad). Orsaker till den låga genomförandegraden är tidsförskjutningar orsakade av byggstörningar, samordning mellan olika projekt och omprioriteringar i samband med expansionen. För fleråriga investeringsprojekt kan utgifterna variera mellan åren men totalt sett hålla sin budget. De största utgiftsposterna inom infrastruktur är BRT-väg i Barkarbystaden 54,7 mnkr, cykelvägar 7,3 mnkr, beläggningsarbeten (asfaltbeläggningar) 7,0 mnkr, vatten och avlopp 59,5 mnkr, inköp av fordon 9,1 mnkr, gatubelysning 8,3 mnkr och park och natur 18,1 mnkr.

Fastighetsinvesteringar har genomförts med 294 mnkr, vilket utgör 42 % av budgeterat belopp. Här redovisas några av de större investeringsprojekten. Energieffektiviserande åtgärder och renovering av ventilation, t ex installation av bergvärmepumpar, styrsystem och aggregat har genomförts på förskolor och skolor och årets investeringsutgift uppgår till 10,9 mnkr. Totalt prognostiseras 132 mnkr för projektet, vilket är 8,2 mnkr under budget. Investeringar i el/belysning uppgår till 8,6 mnkr och i Viksjöskolans värme och ventilation till 15,7 mnkr. Totalt prognostiseras 68,5 mnkr respektive 34,0 mnkr för dessa båda projekt.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp