Innehåll

Järfälla undersöker förekomst av PFAS-ämnen

Vi arbetar med att sanera och att kartlägga påverkan av en tidigare brandövningsplats på Järvafältet. Provtagningar efter PFAS-ämnen har genomförts i vatten, mark och betesdjur.

Bakgrund

Det finns en gammal brandövningsplats (BÖP) på Järvafältet där Försvarsmakten och Attunda brandkår har bedrivit verksamhet. Platser där brandsläckskum har använts är en vanlig orsak till höga halter av PFAS i miljön. I samband med att Attunda avvecklade sin verksamhet 2011 utfördes miljöprovtagningar i grund- och ytvatten i området. Resultaten visade på förhöjda halter av PFAS och kommunen har därefter utfört provtagningar och utredningar för att hitta lämpliga sätt att hantera och sanera PFAS-föroreningarna.

Prover på betesdjur

I januari 2023 utvidgades provtagningen för att även undersöka de landskapsvårdande betesdjur som vistas i närområdet kring den gamla brandövningsplatsen. Prover togs på två nötkreatur av olika ålder, sju respektive 15 år gamla. Den 1 januari 2023 började gränsvärden gälla för hur mycket PFAS som får finnas i animaliska livsmedel som kött, fisk och ägg. Resultaten för den äldre kon visade på PFAS-halter över EU:s gränsvärde för livsmedel. För den yngre kon låg halterna under gränsvärdena. Dessa två kor var betesdjur som inte kommer att bli till livsmedel.

Med anledning av det resultatet beställdes ytterligare provtagning på betesdjur som vistas på nordvästra sidan om Säbysjön. Dessa prover visade på låga nivåer av PFAS. Det innebär att de, med god marginal, hamnar på rätt sida av EU:s gränsvärden för livsmedel.

Vårt arbete i området fortsätter med fler provtagningar, markundersökningar och saneringsåtgärder.

Vad är PFAS?

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen. De förekommer inte naturligt, utan började framställas i mitten av 1900-talet på grund av sina fett-, smuts- och vattenavvisande egenskaper. De har under åren använts i många olika produkter till exempel impregnering av olika textilier, livsmedelsförpackningar, rengöringsmedel, målarfärg, skidvalla och kosmetika. PFAS förekommer även i brandskum och i stekpannor med non-stickbeläggning.

PFAS-ämnen bryts inte ner i naturen. Ett annat problem är att ämnena är rörliga. De kan via vatten transporteras långt från den plats där de ursprungligen spreds. Ämnena kan tas upp av växter och djur och PFAS som kommer ut i miljön kan därför till slut hamna i mat och dricksvatten. Enligt den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) är dricksvatten, fisk, frukt och ägg de största källorna till PFAS från mat.

PFAS/PFOS i fisk från Mälaren och Säbysjön

Fisk i Mälaren

I september 2022 fiskades abborre, gös och kräfta vid tre punkter längs med Järfällas kust mot Mälaren. Halterna av PFAS mättes och hittades i alla prover men var inte anmärkningsvärt höga. PFOS är det ämne i PFAS-gruppen som förekommer i högst halt i fisk. Den högsta halten PFOS i fisken var 6,9 mikrogram per kilo.

Det är något lägre nivåer än prover som Stockholms stad tog under hösten 2021.

Kostrekommendationer för fisk från Mälaren:

Vuxna: Ät inte abborre eller gös från Järfällas del av Mälaren mer än en gång per månad. Kräftor kan du äta en gång per vecka.
Barn: Eftersom barn äter större mängder mat per kilo kroppsvikt bör de inte äta lika mycket insjöfisk som vuxna.
Gravida:
Livsmedelsverket rekommenderar gravida kvinnor att äta insjöfisk högst tre gånger per år.

Kom ihåg att den här bedömningen gäller under förutsättning att annan fisk eller andra livsmedel innehållande förhöjda PFAS-halter inte konsumeras.

Fisk i Säbysjön

Järfälla kommun har tagit prover på abborre från Säbysjön som fiskades i september 2020. Den högsta halten PFOS i de analyserade abborrarna (16,4 mikrogram per kilo) överskrider miljökvalitetsnormen för PFOS på 9,1 mikrogram per kilo.

Kostrekommendationer för fisk från Säbysjön

Vuxna: Ät inte abborre eller gös från Säbysjön mer än tre gånger per år.
Barn: Eftersom barn äter större mängder mat per kilo kroppsvikt bör de inte äta lika mycket insjöfisk som vuxna.
Gravida: Livsmedelsverket rekommenderar gravida kvinnor att äta insjöfisk högst tre gånger per år.

Kom ihåg att den här bedömningen gäller under förutsättning att annan fisk eller andra livsmedel innehållande förhöjda PFAS-halter inte konsumeras.

Frågor och svar

Hur arbetar Järfälla långsiktigt med PFAS-ämnen?

Vi deltar i projekt för att spåra källor till PFAS och utför provtagningar för att kartlägga PFAS-källor och dess spridningsvägar, vi håller oss uppdaterade om aktuella rön om hur vi kan arbeta vidare med att minska spridning av föroreningarna samt utreder vilka åtgärder vi behöver göra för att rena mark och vatten ytterligare.

Vad är riskerna med PFAS?

Studier har visat att PFAS-ämnen bland annat kan påverka immunförsvaret, födelsevikten, leverenzymer och kolesterolhalten i blodet. De mängder PFAS vi vanligtvis får i oss via mat och dricksvatten orsakar inte akuta hälsoproblem. Men genom ett regelbundet intag av dessa ämnen exponeras vi kontinuerligt, vilket långsiktigt skulle kunna påverka hälsan. Foster, spädbarn och barn är troligen extra känsliga för PFAS-ämnen.

Finns det några risker med att vistas i Västra Järvafältets naturreservat eller Norra Igelbäckens naturreservat?

Nej, att vistas i området medför inga risker. Riskerna med PFAS kan uppstå för den som äter mat eller dricker vatten med höga halter av PFAS under en längre tid.

Finns det några risker för min hund om vi går på promenad i området?

Det är inte någon fara för hundar att vid enstaka tillfällen dricka vatten inom området. Det är det totala intaget över livstiden som utgör potentiella risker för hälsan. 

Hur ska jag tänka kring bär- och svampplockning i området?

Området sydöst om Säbysjön där det har registrerats höga PFAS-halter utgörs mestadels av lövskog, sumpskog, öppna våt- och gräsmarker. Där växer det inte mycket blåbärs- och lingonris. Om du ändå plockar svamp eller bär där så utgör konsumtionen från området förmodligen en liten del av ditt totala matintag. Det innebär att intaget av PFAS totalt sett blir lågt och bedöms vara ofarligt.

Vad gäller för fiske i Västra Järvafältets och Norra Igelbäckens naturreservat?

Fisk i Säbysjön har visat sig innehålla PFAS. Vatten från den gamla brandövningsplatsen rör sig åt nordost mot Säbysjön och Igelbäcken. I Igelbäcken är fiske förbjudet. I Säbysjön är det förbjudet att fiska, både från land och från båt. Endast medlemmar i någon av de två fiskeklubbarna i Järfälla får fiska från is, vintertid. Klubbmedlemmarna har fått information om vilken mängd fisk de kan äta utifrån det hälsobaserade riktvärde som togs fram 2020 av den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

Översjön ligger inte inom samma avrinningsområde som den gamla brandövningsplatsen, så därför påverkas inte fiskarna av PFAS-föroreningar därifrån.

Kontakt

Har du några frågor? Du är varmt välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta Servicecenter

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp