Innehåll

Våldsförebyggande arbete i skolan

Våld är en del av barn och ungas vardag. Det kan handla om mobbing i skolan, övergrepp från en pojk- eller flickvän, trakasserier på nätet eller våld i hemmet. Socialförvaltningen arbetar med olika förebyggande insatser i skolan för att motverka våld.

Vi behöver ge utsatta barn ord för sina erfarenheter och därmed möjlighet att söka den hjälp de har rätt till. Men vi behöver också arbete för att stärka barn och ungas empati och kritiskt tänkande och ge dem verktyg att på säkra sätt agera och ta ställning emot våld.

Järfällas våldsförebyggande arbete med barn och ungdomar bygger på att skapa utrymme för dialog mellan ungdomar och vuxna, och att förmedla kunskap. Varje år får tusentals ungdomar i Järfälla möjlighet att diskutera stereotypa normer och machokultur, fundera kring hur våld ser ut i deras vardag och hur de kan vara aktiva åskådare och agera mot våld.

Det våldsförebyggande arbetet baseras på skolornas kontinuerliga värdegrundsarbete men också på samarbeten mellan flera av kommunens förvaltningar och ofta även andra myndigheter.

Duva 1 och 2 - våldets konsekvenser

Sedan 2004 har eleverna i årskurs fem i Järfälla fått besök av socialtjänstens fältarbetare och fått möjlighet att prata om våld i skolan, familjevåld och familjehemligheter. Vi kallar lektionerna för Duva. Upplägget spänner över två tillfällen och tar upp frågor som vad våld är och vilket våld som förekommer i de ungas vardag och vad våldet kan få för konsekvenser.

Det här ger eleverna viktiga kunskaper om sina rättigheter, vilka vuxna de har i sin närhet som de kan vända sig till och dessutom etableras en kontakt med fältarbetarna som kan bli ett viktigt stöd under tonåren. 

Duva 3 - barn luras in i gängkriminalitet

Tillsammans med polis och socialtjänst möter vi skola och föräldrar för högstadieelever och pratar om det allvarliga samhällsläget med det dödliga våldet och in-socialisering i kriminella gäng. Föräldrar och skola får ta del av den lokala lägesbilden och vilken typ av hjälp som en kan få från kommunen bland annat.

Vi träffar alla barn i årskurs 5 i Järfälla vid två tillfällen och pratar om våld - vad våld och vilket våld som förekommer. I och med denna nya samhällsutmaning vi står inför har vi utökat det arbetet med ytterligare ett klassbesök som handlar om att skydda barnen från de kriminellas metoder att rekrytera barn till gängen. 

Syftet med lektionen är att lära barnen identifiera problemsituationer kopplade till de kriminellas metoder för att socialisera in barn till gängen.

Vi lär dem på ett säkert sätt att:

  • undvika sådana problemsituationer,
  • öva på att säga nej och stå emot grupptryck i sådana situationer,
  • ta hjälp av kompisar och vuxna runt om kring dem för att undvika/gemensamt säga nej i sådana situationer. Och viktigast av allt
  • alltid prata med vuxna om vad de ser och hör så vi vuxna kan stötta dem.

De spännande tonåren, årskurs 6

De spännande tonåren är en temadag som erbjuds alla elever i årskurs 6 i Järfälla. Här får eleverna chansen att möta yrkesverksamma från verksamheter som de kan komma att stöta på under sin tonårstid; exempelvis polis, räddningstjänst, ungdomsmottagning. Under dagen får eleverna ta del av workshops med olika teman som ger dem information och redskap inför tonårstiden.  Detta är något som funnits i Järfälla sedan 1990-talet och cirka 900 elever deltar årligen.

MVP (Mentorer i våldsprevention)

MVP är ett program för högstadieelever som bygger på att träna elever på att, dels bli bättre på att identifiera våldshandlingar, dels hitta trygga alternativ att stoppa våld innan det uppstår. Eleverna får ta del av MVP-lektioner som på olika sätt belyser våld. Återkommande är att elever och vuxna tillsammans tittar på scenarion och reflekterar kring olika sätt kan agera mot våld i vår vardag.

Hit kan du vända dig om du behöver hjälp eller om du känner dig orolig, för dig eller någon i din närhet

Socialtjänsten i Järfälla

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp