Lundskolan

Lundskolan ligger naturskönt nära Mälaren i Viksjö. Skolan är omringad av fina grönområden som lockar till lek och rörelse. Vi har idag 385 elever från förskoleklass till och med årskurs 5. Från och med 2021 kommer även eleverna i årskurs 6 gå på vår skola.

Kontakt

Expedition
08-580 295 01

Bondevägen 1
175 45 Järfälla

Rektor

Katarina Hawkins
08-580 295 02
katarina.hawkins@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Maria Sandberg
08-580 295 87
maria.sandberg3@jarfalla.se

Intendent
Miroslav Moraca
08-580 288 96
miroslav.moraca@jarfalla.se

Skolassistent
Ulrica Löwenhamn
08-580 295 01
ulrica.lowenhamn@jarfalla.se

Fritidsklubb Palmen
08-580 293 77

Fritidshem Eken
08-580 229 76

Fritidshem Kastanjen
08-580 281 27

Fritidshem Boken
08-580 293 72

Fritidshem Linden
08-580 299 78

Fritidshem Björken
08-580 299 73

Fakta

 • Kommunal F-5-skola i Viksjö
 • Antal elever (från årskurs 1): 339
 • Antal elever per lärare: 14.3 (omräknat till heltidstjänster, övrig pedagogisk personal (förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare) ingår inte i beräkningen)
 • Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 95 %
 • Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan: 97 %
 • Elever i årskurs 5 som är nöjda med skolan som helhet: 78 %

Lundskolan invigdes 1976 och är belägen i närheten av torpet "Lilla Lund", därav namnet Lundskolan.

Organisationen är uppdelad i team från förskoleklass till årskurs 5 för att skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande samt trygghet och kontinuitet för elever, pedagoger och föräldrar. Våra verksamheter är förskoleklass, grundskola årskurs 1-5, fritidshem (för elever i förskoleklass till och med årskurs 3) och fritidsklubb (för elever årskurs 4-5).

Arbetssätt

Lustfyllt lärande ger alla möjligheter

Utbildningen på Lundskolan utgår från relevanta styrdokument. Den pedagogiska verksamheten under skol- och fritidstid, planeras utifrån läroplanens (Lgr 11) formuleringar. Kunskaper, trygghet och arbetsro står i fokus.

Lundskolan arbetar systematiskt med sitt kvalitetsarbete och har fokus på att utveckla verksamheten. Skolutvecklingsgruppen leder arbetet med att utifrån resultat och måluppfyllelse, formulera mål och insatser med syfte att fortsätta utveckla verksamheten.

Olika verktyg för lärande

Människor lär sig på olika sätt och vi strävar efter att ge våra elever många olika verktyg för lärande.

Undervisningen i förskoleklass utgår från läroplanens kursplaner för de olika skolämnena. Eleverna i förskoleklass arbetar med språk, matematik och omvärldskunskap. De får prova på musik och idrott och rörelse i idrottssalen.

Det är trevligare och roligare att lära sig saker än att försöka bli av med problem. Vi arbetar med LösningsInriktad Pedagogik LIP. Istället för att försöka få eleven att sluta ett icke önskvärt beteende, hjälper vi eleven att lära sig en sådan färdighet som får problembeteendet att försvinna. Vi har märkt att elever själva vill bli av med problem, när de själva får vara aktiva under hela processen. Elevens problem görs om till motsvarande färdighet. Elever gillar att lära sig saker. Vi ser våra vårdnadshavare som våra bästa supportrar.

IKT – informations- och kommunikationsteknik – är ett vanligt inslag i undervisningen. Det finns interaktiva Smartboards i alla klassrum samt skrivplattor som ofta används av pedagoger och elever som ett av flera verktyg för lärande.

Lundskolan integrerar kultur av olika slag i undervisningen. Vi samarbetar med kommunens Kulturskola samt med ”Skapande skola” och erbjuder skolbio.

Med stöd av miljögruppen drivs Lundskolan miljöarbete. Elever och all personal ska ta ett stort ansvar för en god arbetsmiljö på skolan, utomhus, inomhus och psykosocialt. Lundskolan har formulerat sin miljöpolicy som betonar att vi ska arbeta för att minska el- och vattenförbrukningen, återanvända i största möjliga utsträckning och källsortera avfall på skolan. För att elevernas trafikmiljö ska bli så trygg som möjligt uppmuntrar vi elever och vårdnadshavare att promenera eller cykla till skolan. Skolans naturnära läge ger oss fina möjligheter att bedriva undervisning i olika ämnen utomhus, särskilt gynnas natur- och miljöundervisningen. Skolan har fått miljöcertifiering för sitt miljöarbete.

Skolans elevhälsoteam EHT bestående av två specialpedagoger, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska, biträdande rektor och rektor följer elevernas utveckling och lärande. EHT följer upp elevresultat och ansvarar tillsammans med pedagogerna för att stötta eleverna i sitt lärande och vid behov sätta in olika insatser och stöd.

Elevinflytande

Elevernas rätt till inflytande och ansvar kan gälla undervisningens utformning och arbetsmiljön, innehållet i undervisningen, skolans likabehandlingsplan, skolans ordningsregler eller hur skolgården ska se ut.

Klassråd

På Lundskolan har alla elevgrupper klassråd varje vecka. På klassrådet har eleverna möjlighet att diskutera aktuella frågor och träna sig i ett demokratiskt tänkande. I varje barngrupp finns det representanter till skolans elevråd som träffas en gång per månad. I elevrådet behandlas frågor som inkommit från klassrådet, där diskuteras även övergripande frågor som till exempel "hur vi är mot varandra", miljöfrågor och skolmat.

Elevråd

Elevrådets syfte är att vara ett forum för eleverna att utveckla sin skolvardag på ett positivt sätt.

Organisation

Varje klass har två representanter i elevrådet. De utses i sina klasser för ett år framåt. Två pedagoger ansvarar för elevrådet och stöttar eleverna i demokratiprocessen. Elevrådet träffas i gång/månad.

Matråd

För att öka elevernas delaktighet har vi matråd.

Exempel på saker att tala om:

 • Elevernas synpunkter på mat, miljö och trivsel i matsalen.
 • Matsalspersonalen svarar på elevernas frågor om skolmaten.
 • En fråga just nu är hur vi kan hjälpas åt att minska matsvinnet.

Föräldrasamverkan

Som elev och förälder har du rätt till inflytande i skolan och vi vuxna tränar dig i att ta ansvar för ditt lärande.

Som vårdnadshavare har du rätt att få veta vad som händer i skolan. För att du ska kunna påverka måste vi vara bra på att informera om vår verksamhet, det gör vi via vår skolportal och i olika fora. Vi arbetar för att alla ska känna delaktighet, få inflytande och för att det ska finnas möjlighet för alla att uttrycka sin uppfattning om skolan.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare aktivt är delaktig i ditt barns skolgång. En god relation mellan hem och skola skapar goda förutsättningar för en positiv skolgång och graden av engagemang hänger ofta ihop med möjlighet till insyn och inflytande. Ta del av skolans information och kommunicera med ditt barns pedagoger. Bekräfta och uppmärksamma det positiva och vid behov ta upp frågor du undrar över. Skolan använder Vklass som informations- och kommunikationskanal. Vid utvecklingssamtalet varje termin beslutar elev, vårdnadshavare och lärare vilka mål som ska sättas i elevens individuella utvecklingsplan (IUP). Följ ditt barns lärande och utveckling i det skriftliga omdömet/IUP som publiceras på Vklass.

I skolans Förväntansdokument beskrivs vilka förväntningar som finns på elev, hem och skola. Vi tränar våra elever att växa i ansvarstagande för sitt lärande och att bidra till en god arbetsmiljö.

Skolans föräldraförening LUFF träffar kontinuerligt skolledningen och samverkar kring skolans fortsatta utveckling.

Vision och värdegrund

Värdegrund

Vi arbetar ständigt för att eleverna ska uppleva och bidra till en trygg arbetsmiljö i skolan och där allas rätt till god arbetsro är en rättighet. Vi tränar eleverna i att ta ansvar för sitt eget lärande, för en god arbetsmiljö och att vår gemensamma arbetsmiljö präglas av ordning och reda.

 • Lundskolans olika team arbetar tillsammans för elevernas bästa.
 • Vi sätter eleven i centrum och vill ge grundtrygghet och kunskap så att var och en utvecklas i sin takt och efter sin förmåga.
 • Rätt feedback/återkoppling utvecklar lärandet. Återkoppling som innehåller korrekta svar, kommentarer, förslag och frågor utvecklar elevernas lärande och deras förmåga att styra sin egen utveckling.
Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?