Innehåll

Neptuni­skolan

Neptuniskolan ligger vackert belägen i södra Järfälla i kommun­delen Skälby, med närhet till natur och med goda kommunikationer. Skolan är en kommunal grund­skola F-6 med fritidshem och fritidsklubb. Vi arbetar i en flexibel och kreativ miljö som präglas av öppen­het och engage­mang. Neptuni­skolan har ca 340 elever.

Kontakt

Expedition
08-580 298 92

Neptunivägen 4
175 65 Järfälla

Rektor

Ann-Christin Prenke
08-58029801
Ann-Christin.Prenke@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Frida Winthersén
08-580 287 03
frida.winthersen@jarfalla.se

Informationskväll om förskoleklass

Välkomna på informationskväll om Neptuniskolans förskoleklassverksamhet!

När? Torsdagen den 18 januari 2024, kl 18.00-19.00

Var? Matsalen på Neptuniskolan.

Välkomna genom huvudentrén.

Neptuniskolans vision

På Neptuniskolan arbetar vi dagligen med att skapa förutsättningar för maximalt lärande hos våra elever. Vi sätter mycket stort värde i att bygga förtroendefulla relationer med elever och föräldrar för att varje enskild elev ska kunna ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential såväl kunskapsmässigt som socialt. Vi är angelägna om att arbeta tillsammans och att låta våra olika yrkesprofessioner inom skolan berika varandra utifrån skolans värdegrund och ledord:

Eleverna först, Professionalitet, Kommunikation, Tillit och Ansvar.

Vårt arbete med trygghet och studiero

Faktorer och händelser som påverkat tryggheten på skolan är bland annat att stärka ledarskapet i klassrummet och att skapa en rastverksamhet som erbjuder styrda aktiviteter, samt att varje vecka identifiera områden på skolgården som leder till “oro och otrygghet” - fördela personalstyrkan utifrån “hot spots”

Vi arbetar med att stärka elevens självkänsla genom:

  • Att se och bemöta varje elev utifrån deras behov, såväl socialt som kognitivt.
  • Arbetar aktivt med värdegrund/livskunskap, för att alla elever har förståelse samt verktyg för att fungera väl i grupp.
  • Vi tar oss tid att lyssna på barn, så att de känner att vi vuxna bryr oss.
  • Vi identifierar riskpunkter och jobbar aktivt för att säkra dessa.


I vårt arbete med att minska antalet kränkningar har skolan ett trygghetsteam bestående av lärare, fritidshemspersonal, kurator och biträdande rektor, som har i uppdrag att ta fram ett hållbart arbete där all personal på skolan kontinuerligt arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande (vid behov).


Trygghetsteamets mål:

  • Tryggare skolmiljö för alla elever, fri från kränkande beteenden.
  • Alla elevers rätt till arbetsro.
  • Allas elever ska vilja komma till skolan.
  • Alla elever ska lära känna varandra, för att bygga en vi-känsla mellan alla elever. Det gör vi t ex genom gemensamma aktiviteter mellan årskurserna och en mer utvecklad fadderverksamhet.

Ökad måluppfyllelse

Skolans mål är att arbeta på ett sådant sätt att alla våra elever utmanas att prestera sitt bästa utifrån sin egen förmåga. Varje lärare har i uppdrag att skapa en undervisning som engagerar och väcker nyfikenheten hos var och en. Men också att bygga motivationen för de moment som kanske inte alltid känns så stimulerande, men är nödvändiga för ett lärande.

Våra pedagoger strävar efter att hela tiden utveckla sin förmåga och därmed vår undervisning, för att i högre grad möta alla elevers olika behov. Det ligger i vår yrkesprofession, som vi hela tiden utvecklar. Här på Neptuniskolan lägger vi en stabil grund för våra elevers fortsatta utbildningsresa.

Faktorer och händelser som påverkar undervisningen är att vi har tydliga och kända rutiner samt strukturer. Alla klassrum har bildstöd, alla elever vet vad som händer under skoldagen. De elever som behöver personliga anpassningar får det. Alla elever har en röst och blir lyssnade på.

Fritidshemmet till måluppfyllelsen genom att ta ansvar för att konkretisera vissa delar av undervisningen utifrån sin profession. Fritidspersonalen tar även med sig delar av elevernas undervisning in i sin verksamhet för att stimulera ett “heldags-lärande” genom lek, lust och nyfikenhet.

Förskoleklassen

I samband med att Järfälla kommun valde att gå från en F-5 organisation till en F-6 organisation, är nu förskoleklasserna placerade i förskolan Orions lokaler pga platsbrist på Neptuniskolan.

Deras lokaler är ombyggda för att passa skolverksamhet och är mycket välfungerande. Målet är givetvis att Neptuniskolan ska kunna byggas ut så att vi får ha våra förskoleklasser här på skolan, men det finns i dagsläget inget beslut om detta. 

Förskoleklassen har kontinuerliga besök på skolan, för att eleverna ska känna sig som en del av skolverksamheten.

Förskoleklassen har sin verksamhet huvudsakligen kl. 08.00-13.00. Fritidsverksamheten sker i samma lokaler som undervisningen.

Övrigt

På fredagar har skolan arbetslagsplanering mellan kl. 07.45 - 08.30. Skolan börjar kl. 08.30 denna dag.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp