Innehåll

Skälbyskolan

Skälbyskolan rymmer årskurserna F-6 och är i årskurs 1-3 fyrparallellig och övriga årskurser är treparallellig. I nuläget går 580 elever i skolan.Varje årskurs har ett fritidshem knutet till sig där drygt 330 elever är inskrivna. För årskurserna 4-6 erbjuds fritidsklubb under eftermiddagstid för cirka 100 elever.

Kontakt

Expedition
08-580 298 45

Vårdkasevägen 48
175 68 Järfälla

Rektor och förskolechef

Carl Johan Westman
08-580 298 98
carl.johan.westman@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Åse Engström
08-580 245 73
ase.engstrom@jarfalla.se

Biträdande rektor
Emil Lönn
08-580 298 36
emil.lonn@jarfalla.se

Skoladministratör
Monika Tingsdal
08-580 298 45
monika.tingsdal@jarfalla.se

Kurator
Julia Danin
08-580 286 67
julia.danin@jarfalla.se

Skolpsykolog
Konstantinos Koutis
08-580 245 09
konstantinos.koutis@jarfalla.se

Skolsköterska
Hanna Carrillo Lindström
08-580 294 10
hanna.carrillo.lindstrom@jarfalla.se

Kökschef
08-580 298 33
skalbykoket@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Förskoleklass, fritidshem
08-580 298 15
08-580 298 31

Årskurs 1, fritidshem A+B+C
08- 580 285 37

Åk 2, fritidshem, A+B
08-580 298 34

Åk 2, fritidshem, C+D
08-580 298 35

År 3, fritidshem A+B
08-580 298 37

År 3, fritidshem C+D
08-580 297 95

Årskurs 4-6, fritidsklubb, Korpen
08-580 298 44

 

Informationsträff inför förskoleklass

Vi kommer att informera om vår verksamhet och det finns möjlighet att ställa frågor.

Ingen föranmälan behöver göras. Välkommen!

Datum: 22/1

Tid: 17.30-18.30

Plats: Skälbyskolans matsal

Välkommen till Skälbyskolan!

Skälbyskolans 100 %-vision

Kunskaper

Alla elever på Skälbyskolan

  • ges förutsättningar för att nå minst godtagbara kunskaper i varje ämne och årskurs
  • förstår och tar ansvar över det egna lärandet och successivt utvecklar förmågan att se nästa steg i sitt lärande.

Trygghet och trivsel

Alla elever på Skälbyskolan

  • upplever sig trygga i vår förskole- skolmiljö
  • blir bemötta med respekt och omsorg
  • ges förutsättningar att bli goda demokratiska medborgare.

Vår verksamhet

På Skälbyskolan bedrivs verksamhet för barn i åldrarna 6-12 år: förskole­klas­ser, årskurs 1-6 samt fritidshem och fritidsklubb. Med barnen och alla som arbetar i vår organisation, rymmer enheten drygt 670 personer varje dag. Verksam­hetens pedagogiska grundsyn utgår ifrån våra läroplaner, kursplaner, kommunala mål, barn­konventionen och övriga styrdokument.

Skolans ledning utgörs av rektor samt två biträdande rektorer. Övrig administrativ personal utgörs av intendent, administratör samt vaktmästare. Till enheten räknas också elevhälsopersonal bestående av skolkurator, skolpsykolog samt skolsköterska.

På Skälbyskolan har vi eget tillagningskök med fem anställda varav en kökschef.

Förskoleklasser

Förskoleklassernas främsta mål är att ge barnen en trygg och positiv introduktion i grundskolans värld.

Vi vill ta tillvara barnens tidigare erfarenheter för att främja deras utveckling och arbeta för en smidig övergång till skolår 1. Detta gör vi genom ett tematiskt arbetssätt bland annat genom språk- och matematiklekar, skapande aktiviteter, musik och idrott. Utrymme för lek och rörelse är en självklar del av dagen.

Verksamheten pågår klockan 08.00-13.00 varje dag under läsåret. I detta ingår att alla äter lunch. Deltagandet i förskoleklass är obligatoriskt.

Barn skriver ord på golvet med bokstäver på lappar.

Årskurs 1-6

Grupperna i skolan är indelade i åldershomogena arbetslag, detta för att utnyttja personalens olika kompetenser och för att skapa en större kontinuitet för barnen i deras möte med personal från olika verksamheter.

Vi arbetar med våra prioriterade fokusområden med målsättning att förbättra elevernas upplevelse av trygghet och studiero och en högre kvalitet i undervisningen. Vi arbetar utifrån läroplanens mål. Att arbeta målstyrt ger oss möjlighet att använda tiden på ett flexibelt sätt för en god kunskapsutveckling hos varje elev. Vi arbetar ständigt med social och emotionell träning i vårt värdegrundsarbete.

Fritidshem

Elever från förskoleklass till årskurs 3 har rätt till fritidsverksamhet. För de elever med morgonomsorg finns möjlighet att äta frukost på skolan. Från klockan 07.30 finns pedagoger ute på gården för att ta emot elever och föräldrar. Efter skoldagens slut bedrivs verksamheten i åldershomogena grupper på fyra olika avdelningar. Fritidshemmen har egna lokaler som finns i skolan men fritidshemmen använder också klassrum, idrottssal och ateljéer.

Verksamheten är målstyrd med en tydlig veckostruktur som utgår ifrån läroplanen och elevernas intressen och behov. Fokus ligger på social träning, kreativitet, värdegrund och lärande. Verksamheten bedrivs både inomhus och utomhus.

För elever i årskurs 4-6 erbjuder skolan en fritidsklubb under eftermiddagarna och skollov. Här ges eleverna möjlighet att prova olika skapandetekniker, delta i rockskola, göra läxor samt mycket annat.

Fritidshemmet har öppet mellan klockan 06.30-17.30.

Fritidsklubben har öppet mellan kl 09.00-17.00

Barn och elevers inflytande

Det är viktigt att eleverna deltar i den demokratiska processen runt olika beslut. Vi på Skälbyskolan strävar efter att i det dagliga arbetet hela tiden ska ges möjligheter till elevinflytande och eget ansvarstagande. På det här sättet arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för elever att erövra de förmågor som krävs i ett demokratiskt samhälle. Att göra sin röst hörd i alla frågor och beslut som rör dem. Och att lyssna till elevers perspektiv och respektera och ta tillvara deras åsikter.

Detta görs bland annat genom klassråd och elevråd.

Elever står lutade mot en vägg med ett ben lyft med foten mot väggen.

Föräldra­samverkan

På Skälbyskolan har vi en handlingsplan för föräldradelaktighet. Det är viktigt för oss att föräldrar ska kunna vara medansvariga i sina barns skolgång.

Vårt föräldraråd består av en föräldrarepresentant från varje klass. Föräldrarådet träffas tillsammans med skolledningen fyra gånger per läsår.

Syftet är att fungera som en samrådsgrupp för alla elevers och familjers bästa på vår skola.

Föräldrarådet syftar också till att öka delaktigheten och ge vårdnadshavare ett inflytande över elevernas skolgång.

Föräldrarådet vid Skälbyskolan organiserar sedan 2003 en gemensam aktivitet kallad föräldravandring. Föräldrar i grupper om 3-4 vistas kvällstid runt skolan under höst och vår. Det främsta syftet med denna insats är att man finns tillgänglig som vuxen och då samtidigt fungerar som normbildare och förebyggande kraft.

Tillsammans tar vi ansvar.

Vårdnadshavare erbjuds också varje år på olika sätt att skriftligen utvärdera våra verksamheter. Minst en gång pers läsår bjuder vi in till föräldramöten och utvecklingssamtal i skolan. Vid samtalen i skolan gör elev, vårdnadshavare och lärare, en individuell utvecklingsplan (IUP) tillsammans med skriftliga omdömen. Vårdnadshavare är alltid välkomna att vara med sina barn i deras vardag på skolan efter överenskommelse med personalen.

Miljöarbete

Skälbyskolan har enligt överenskommelse med kommunledningskontoret förbundit sig till att delta i kommunens miljödiplomeringsprojekt. Tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen arbetar Skälbyskolan med miljöpolicy och miljömål. Vår enhet uppfyller barn- och ungdomsförvaltningens miljömål och rutiner och är därmed miljödiplomerad med miljödiplom guld.

Målet för alla som arbetar på Skälbyskolan är att få medvetna, vetgiriga och miljöengagerade barn.

Verksamheten uppfyller miljölagstiftningens krav och har utöver dessa vidtagit åtgärder för miljöanpassning i enlighet med överenskommelsen.

Kommunens miljöpolicy uttrycker att alla ska ha kunskap om miljöns betydelse, både globalt och lokalt. Detta för att se sin egen betydelse i påverkan mot ett ekologiskt hållbart samhälle.

Likabehandling - Social samverkan

Likabehandlingsarbetet utgår från gällande lagstiftning, Skolverkets riktlinjer och Skälbyskolans likabehandlingsplan.

All personal på Skälbyskolan är väl insatta i likabehandlingsarbetet på enheten och all personal arbetar för det främjande arbetet utifrån likabehandlingsplanen.

Planen omarbetas varje år och innefattar mål, strategier och arbetsprocesser gällande detta viktiga arbete.

I det förebyggande arbetet att motverka mobbing, kränkande behandling och diskriminering är Likabehandlingsgruppen viktig. I denna grupp ingår personal från alla åldersgrupper från förskolan och grundskolan, vilka har en bred kompetens och kontakt med många barn/elever. När barn/elever känner oro arbetar gruppen efter en fastställd handlingsplan. Det är viktigt för oss på Skälbyskolan att alla barn och elever känner sig trygga och vet till vem de kan vända sig när det är något de behöver hjälp med.

Likabehandlingsgruppen träffas regelbundet för att fånga upp de barn och elever som behöver stöd och hjälp.

De har utarbetat verktyg till hjälp för likabehandlingsarbetet, bland annat ett internt mätverktyg i form av trygghetsenkäter och även ”Huset”-undersökning om trygga/otrygga platser i och runt Skälbyskolan.

Mobbing är det när en eller flera personer utsätter någon för negativa handlingar upprepade gånger och under en viss tid.

En negativ handling är det när någon tillfogar en annan person skada eller obehag. Sådana handlingar kan utföras verbalt, vid fysisk kontakt, genom att skada någons personliga egendom eller indirekt genom utfrysning och isolering.


Fakta

  • Kommunal F-6-skola i Skälby
  • Antal elever: 565[1]
  • [1] Oktober 2020

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp