Innehåll

Iljansboda­skolan

Iljansboda ligger i kommun­delen Stäket. Skol­byggnaden upp­fördes 1991 och invigdes den 4 september av dåvarande skol­ministern Göran Persson. Det var då en skola med för­skola, dag­barn­vårdar­verksamhet, öppen förskola, förskole­klass och skola år 1-3 med fritids­hem. Idag är Iljansboda en skola med för­skole­klass och år 1-5. Iljansbodaskolan kommer att utökas med en årskurs per läsår för att slutligen omfatta årskurs F-6 läsåret 2024/2025.

Kontakt

Expedition
08-580 286 72

Biskop Johannes väg 16
176 76 Järfälla

Rektor

Erika Lejdal
08-580 296 16
erika.lejdal@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor skola
Titti Almgren
08-580 283 34
titti.almgren@jarfalla.se


Informationsträff inför förskoleklass

Vi kommer att informera om vår verksamhet och det finns möjlighet att ställa frågor.

Ingen föranmälan behöver göras. Välkommen!

Datum: 23/1

Tid: 17.30-18.30

Plats: Iljansbodaskolan

Iljansbodaskolan och Kolarängskolan bildar en gemensam enhet och har ett nära samarbete i personal och utvecklingsfrågor.

Vår verksamhet

Förskoleklass

Barnen går i förskoleklassen mellan kl. 8.20-13.30 varje dag. I förskoleklassen är leken av stor betydelse. Vi "leker" in olika moment såsom språklekar och mattelekar.

I språklekarna använder vi oss av materialet "Bornholmsmodellen - vägen till läsning". I mattelekarna får barnen leka in matematiska begrepp med hjälp av hela kroppen och med praktiskt material.

Barnen har egna förskolescheman där de arbetar i sin egen takt. I schemat får barnen träna matematik, sin begrepps och taluppfattning, färg och form, bygg och konstruktionslek, likheter och olikheter mm. Schemat innehåller även svenska: förstå instruktioner, bokstavsträning och ordbilder.

Idrott, musik och tema ingår som fasta aktiviteter under veckan. Vi har schemalagt kompissamtal en gång i veckan. Där använder vi oss av utbildningsradions program "Värsta bästa vänner". Dessa program tar upp typiska och aktuella saker som passar för en sexåring. Det blir bra diskussioner och kloka tankar som lyfts. Barnen fortsätter sedan på fritids i samma lokaler.

Årskurs 1-3

I skolan individualiseras undervisningen efter elevernas olika behov, förutsättningar och tidigare kunskaper, vilket innebär att eleverna ofta arbetar med olika material/läromedel i olika svårighetsgrader.

Vi lägger stor vikt vid basämnena matematik och svenska och arbetar både i små och större grupper.

Läsningen och läsningens betydelse är något som vi ständigt arbetar med. Vi driver många olika läsprojekt som till exempel "Boktober", "Bokjuryn" och "läståget".

Redan från årskurs 1 har alla elever tillgång till en egen iPad som används i undervisningen.

I NO/SO ämnen använder vi ett tematiskt arbetssätt för att stimulera eleverna till ett kreativt och undersökande arbetssätt för att kunna förstå sammanhang. Vi använder också NTA lådor (Natur och teknik för alla). Allt dokumenteras med mål och syften hämtade från LGR 11.

Musik är en stor inspiration för oss och vår musiklärare är källan som vi öser ur. Vi har gemensamma sångsamlingar flera gånger per termin.

Till varje klass är en fritidspersonal knuten som samarbetar med klassläraren.

Kompissamtal, där vi löser konflikter verbalt och diskuterar värdegrunden efter ett givet mönster, är schemalagda en gång per vecka.

Redan från åk 1 tränas eleverna i att ta ansvar och leda sitt eget utvecklingssamtal. På så sätt blir eleverna delaktiga i sitt eget lärande och äger sina egna mål .

En gång i månaden har vi elevråd/matråd där elevrepresentanter från f-åk3, personalrepresentanter från kök och skola deltar.

Vi har ett aktivt föräldraforum med valda/fasta representanter som träffas två gånger per termin.

Fritidshem

Fritidshemmet är öppet för barn i förskoleklass till årskurs 3 under skoldagar och under lov. Fritidshemmet ska komplettera skolan och ge barnen en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling.

Vi har tre fritidshemsavdelningar: Briljanten, Tigerögat och Agaten. Vi som arbetar där är fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare.

Barnens fria val och den fria leken, är viktiga områden som vi arbetar med. Vi är ute mycket i vår fina närmiljö och vi har ett stationssystem för aktiviteter, så som skapande, lekgymnastik, snick, tidningsgrupp m.m. Detta stärker och utvecklar barnens kreativa och sociala samspel.

Vi samarbetar över avdelningarna för att tillvarata all personals olika kompetenser och för att inspirera varandra och våra barn. Detta gör också att vi känner alla barn i vårt hus. Vi samordnar våra öppningar och stängningar med förskolan.

Arbete mot mobbing och kränkande behandling

Förebyggande arbete

Skolans verksamhet och organisation skall utformas på ett sätt som främjar goda relationer och trygga miljöer. Det gäller att ständigt utvärdera sitt eget förhållningssätt och att aktivt arbeta med gemensamma värdegrundsfrågor. Detta ska vara ett långsiktigt arbete i syfte att förebygga kränkningar (ur skolans handlingsplan mot kränkande behandling i Likabehandlingsplanen).

All personal på Iljansbodaskolan har ansvar för att ingripa och förhindra kränkande situationer. Likabehandlingsgruppen har ett särskilt ansvar i dessa frågor och för det förebyggande arbetet mot kränkande behandling. Gruppen ska även verka handledande till personal. Likabehandlingsgruppen har regelbundna möten. En representant från Likabehandlingsgruppen är ansvarig för skolans elevråd för att på så sätt ha en kontinuerlig återkoppling till elevernas vardag.

Vision och värdegrund

Vår vision

I en miljö präglad av trygghet, glädje och engagemang sker ett lärande för livet.

Vi står för kvalitet genom:

  • Välutbildad personal med kunskap om barns lärande som leder till hög måluppfyllelse och goda resultat.
  • God samverkan och kontakt med föräldrar.
  • Att möta barnen på deras nivå och se dem som kompetenta individer, då får alla chans att utvecklas.
  • Närvarande och engagerade vuxna som bemöter alla med respekt och har en vilja att utvecklas.
  • Ett kontinuerligt värdegrundsarbete som stärker barnens självkänsla och får dem att våga växa i samspel med andra.
  • Ansvarstagande barn och vuxna som värnar om material och den fysiska miljön, det skapar en god atmosfär.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp