Innehåll

Högby­skolan

Barn leker på Fastebolskolan

Barn leker på Fastebolskolan

Högbyskolan ingår till­sammans med Fastebol­skolan i enheten Fastebol-Högby skolor som ligger i kommun­delen Viksjö. Skolorna har gemen­sam värde­grund, peda­gogisk grund­syn och arbets­sätt. Högby­skolan har 130 elever och 20 anställda.

Kontakt

Expedition (Fastebolskolan)
08-580 294 30

Högbyvägen 170
175 54 Järfälla

Rektor

Mikael Asp
mikael.asp@jarfalla.se

Välkommen till Fastebol-Högby!

I vår film berättar vi om vår fina skola och hur det är gå här.

Högbyskolan

Fastebol-Högby skolor bildar tillsammans en treparallellig verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 med start höstterminen 2020. Högbyskolan ligger harmoniskt inbäddad i bostadsområdet och har ett mindre angränsande skogsområde. Skolan har undervisning från förskoleklass till åk 3 och har en klass per årskull.

Lärande

Fastebol-Högby skolors pedagogiska verksamhet har sin utgångspunkt i läroplanen för grundskolan och elevernas lärande står i centrum. Organisationen är uppbyggd av 6 arbetslag kring respektive årskurs med syfte att skapa förutsättningar för:

  • att eleverna får en stimulerande och varierande undervisning av hög kvalitet.
  • att eleverna ska veta vad som förväntas av dem och de ska ha en tydlig bild av sina mål.
  • att ge kontinuerlig och relevant återkoppling till eleverna för att medvetandegöra vad de lyckas med och vad de kan stärka och utveckla vidare.
  • att synliggöra vilket resultat elevernas ansträngningar har utmynnat i.
  • att personalen har en plattform för kollegialt och kollektivt lärande.

Skolans kvalitetsarbete grundar sig i elevernas resultat och vi strävar efter att varje individ ska lyckas i skolan och få de bästa möjligheterna inför framtiden.

Trygghet

Fastebol-Högby skolor arbetar efter devisen att trygga elever lär sig bättre och att lärande ger eleven trygghet. Trygghetsgruppen där elevhälsa, skolledning och pedagoger ingår arbetar främjande för att skapa ett positivt klimat på skolan genom:

  • fokuserat värdegrundsarbete vid varje terminsstart i klasserna och arbetslagen för att förtydliga förväntningar på varandra samt förankra förhållningssätt och vilka rättigheter och skyldigheter som gäller på skolan.
  • genomförande av trygghetsvandringar och trygghetsenkäter med alla elever för att upptäcka eller identifiera områden, tidpunkter eller annat som vi behöver utveckla för att främja och förebygga otrygghet hos eleverna.

Samarbete

Fastebol-Högby skolor samarbetar i den dagliga dialogen med elever och vårdnadshavare. Vi har även olika forum där delaktighet står i fokus:

  • Elevråden möts varje månad och har representanter från alla klasser från och med åk 1. Elevråden leds av våra pedagoger som skapar ramar för mötet och stödjer elevernas i sitt arbete med förankring av information och frågor från och till klasserna.
  • Matrådet bestående av elever, pedagoger och skolmatspersonal inkluderar eleverna i frågor som rör skolmaten och matsalsmiljön. Skolorna är också aktiva i kommunen när det gäller barnhearing med våra politiker och i skolmatsfrågor.
  • Vårdnadshavarnas klassombud väljs varje år för klasserna och möts 4 gånger per år tillsammans med skolledningen. Klassombuden ansvarar för att fånga upp frågor av skolövergripande karaktär till skolledningen. Klassombuden fungerar även som en form av referensgrupp vid framtagande av information, foldrar osv. Protokoll publiceras på Vklass för alla att ta del av.

Ansvar

Fastebol-Högby skolors tre värdeord vävs samman och går in i varandra genom att alla som omfattas har ett gemensamt ansvar för att bidra till skolans verksamhet utifrån sin roll. Elever, personal och vårdnadshavare samarbetar för att eleven ska lyckas i skolan med kunskap och trygghet. Vi har olika uppdrag men ett gemensamt mål som kommer att nås genom att vi ansvarar för att bidra till ökat lärande, högre trygghet och större samarbete.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp