Innehåll

Plank, staket och murar - behövs bygglov?

Huvudregeln är att det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank. Det finns tyvärr inga exakta mått angivet i lagen för när en åtgärd är en mur, ett plank eller ett staket utan det är flera olika faktorer som har betydelse. Nedan hittar du Järfälla kommuns tolkning av bygglovsplikten.

Plank

Med plank avses ofta en fristående vägg byggd av trä men även andra material som metall eller plast förekommer. Ett plank är för det mesta både högre och tätare än ett staket.

Täta staket bedöms som plank och kräver bygglov om de är högre än 1,1 meter. Det är dock inte enbart höjden som avgör när ett plank blir bygglovspliktigt. Faktorer som längd, placering, utförande, utformning, ändamål, visuellt intryck och omgivningspåverkan spelar också in.

Staket

Ett staket är glesare än ett plank. Staket består av minst hälften luft och går att se igenom från alla håll. Med det menas att mellanrummet mellan konstruktionens olika delar är större än konstruktionen i sig. Till exempel om staketet är byggt i trä ska mellanrummet mellan plankorna vara större än plankornas bredd. Du behöver inte bygglov för ett staket.

Mur/stödmur

Järfällas bedömning är att en mur i de flesta fall är en konstruktion som är högre än 0,5 meter, en åtgärd som därmed kräver bygglov. I vissa fall kan en konstruktion som är lägre än 0,5 meter också bedömas vara en mur. Faktorer som längd, placering, utförande, utformning, ändamål, visuellt intryck och omgivningspåverkan spelar in. Kontakta kommunen om du behöver rådgivning.

Tänk på att:

 • Höjden mäts från den sida där marken är som lägst
 • Trafik­säkerheten vid korsningar och ut­farter måste beaktas, du får bara ha något som är maximalt 80 centimeter högt vid korsning eller utfart, läs mer via länk nedan.
 • Ibland hamnar en åtgärd i gränslandet och det kan vara svårt att avgöra om det är plank, staket, eller spaljé. Även om Järfälla kommun gör en viss bedömning i ett enskilt fall så kan utfallet bli ett annat om det överprövas.

Läs mer

Trafiksäkerhet

Boverkets - murar och plank

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov om du ska uppföra ett plank eller mur vid en skyddad uteplats till ett en- eller tvåbostadshus.

För att undantaget ska gälla måste planket vara:

 • placerat invid ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • max 1,8 meter högt mätt från marken
 • placerat inom 3,6 meter från en- eller tvåbostadshuset
 • placerat på ett avstånd till tomtgräns mot allmän gata och park som är minst 4,5 meter
 • placerat på ett avstånd till tomtgräns som är minst 4,5 meter. Du kan få bygga närmare tomtgränsen om grannfastighetens samtliga delägare godkänner det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att varje delägare skriver under på en situationsplan som visar plankets tänkta placering.

Handlingar som vi vanligtvis behöver för bygglov

 1. Situationsplan
  Rita in åtgärden på baskarteunderlaget. Måttsätt och ange vinkelräta avstånd till tomtgränser. Visa också alla nya och befintliga byggnader och plank på tomten.
 2. Fasadritning
  Måttsätt plankets/murens längd och redovisa befintliga och nya marknivåer. Ange materialval och kulörer.
 3. Konstruktionsritning
  Konstruktionsritningen visar planket/muren i detalj och förklarar hur det är konstruerat.
 4. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Avgifter och taxa

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp