Innehåll

Skolan i Järfälla allt mer omtyckt

Attityden till förskola, skola och fritidshem bland elever och vårdnadshavare visar på en positiv trend i årets undersökning där resultaten fortsatt att öka inom de flesta områden. Tryggheten sticker ut på ett positivt sätt, och fler än nio av tio tycker det är tryggt i såväl förskola som skola och fritidshem.

Flicka räcker upp handen i ett klassrum

Fler än nio av tio att elever tycker att de får hjälp och stöd med skolarbetet.


– Den upplevda tryggheten beror i många fall på skolornas förmåga att skapa tydlighet i sin verksamhet. På rasterna finns det till exempel fler rastaktiviteter ledda av personalen. På många skolor arbetar skolans elevhälsa tätt ihop med övrig personal och det finns ett samarbete mellan årskurser och klasser som leder till att elever känner sig tryggare med fler elever och vuxna på skolan, berättar Alexandra Södervall, kvalitetstrateg på barn- och ungdomsförvaltningen.

Tydliga förväntningar i klassrummet

Nio av tio vårdnadshavare anser att barnen stimuleras till lärande i förskolan och fritidshemmen. När det gäller skolan är siffran något lägre, men det är fortfarande fler än åtta av tio som är nöjda. När det gäller eleverna tycker fler än nio av tio att de får hjälp och stöd med skolarbetet.

– Vi ser en positiv trend i att många skolor arbetar mer med gemensam lektionsstruktur vilket leder till att eleverna tydligare vet vad som förväntas av dem i klassrummet, säger Annika Ramsell, barn- och ungdomsdirektör.

Delaktighet i undervisningen ger bättre studiero

Studieron har också fortsatt att öka. 83 % av eleverna angav i årets och förra årets enkät att de upplever studiero i skolan, vilket är en ökning från 2020 då endast 71 % av eleverna uppgav att de hade det. Föräldrarnas uppfattning är lägre, men har stadigt ökat till 71 % från 59 % år 2020.

– Många av våra skolor arbetar med att främja elevernas delaktighet i skolans undervisning vilket vi vet är en viktig grundbult för att skapa engagemang, nyfikenhet och studiero i klassrummet för alla elever, säger Annika Ramsell.

– Jag är stolt över det arbete våra skolor har gjort för att eleverna ska känna trygghet och studiero. Och det är glädjande att andelen elever som känner så har ökat. Men självklart är målet att alla elever ska känna likadant, säger Jonathan Björniden ordförande för Barn- och ungdomsnämnden.

Attitydundersökningen

Jämför skolor


Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp