Gå direkt till sidans innehåll

Social­tjänst­lagen (SoL) och LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp enligt två lagar - Social­tjänst­lagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS).

Socialtjänst­lagen (SoL)

I Socialtjänstlagen står att den som inte har möjlighet att försörja sig själv har rätt till bistånd av social­nämnden. Biståndet kallas försörjningsstöd.

Försörjningsstödet ska ge den enskilde en skälig levnads­nivå. Det ska dessutom stärka hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Läs om Stöd till barn och ungdomar enligt SoL

Läs om Stöd till vuxna enligt SoL

Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS)

LSS är en rättighets­lag och vänder sig till dig som omfattas av någon av de så kallade person­kretsarna.  

Personkrets 1

Personer med utvecklings­störning, autism eller autism­liknande tillstånd.

Personkrets 2

Personer med betydande och bestående begåvnings­mässigt funktions­hinder efter hjärn­skada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktions­hinder som uppen­bart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårig­heter i den dagliga livs­föringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

För att få veta om du omfattas av någon av person­kretsarna måste du ha läkarintyg eller psykolog­utlåtande som styrker din situation.

Läs mer om stöd till barn och ungdomar enligt LSS

Läs mer om stöd till vuxna enligt LSS

Stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Barn med funktions­ned­sättning kan ha rätt till hjälp och stöd. Även anhöriga kan ha rätt till avlastning och avlösning. Här hittar du information om vilka insatser barn och ungdomar kan få. Som förälder till barn med funktions­nedsättning har du laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste du själv ansöka om.

Insatser enligt Lagen om Stöd och Service (LSS)

Korttidstillsyn

Korttids­tillsyn är en form av fritids­verksamhet för barn och ungdomar som är tolv år eller äldre och som behöver en trygg och menings­full syssel­sättning före och efter skoldagen och under skollov. Före tolv års ålder ansvarar skolbarn­omsorgen för tillsyn efter skolan.

Läs mer om korttids­tillsyn

Personlig assistans

Barn med stort behov av hjälp för att klara de grund­läggande behoven kan få hjälp av en personlig assistent, som till exempel hjälpa barnet/ungdomen med sin hygien, klä på och av, äta och kommunicera med andra.

Kommunen har det ekonomiska ansvaret för assistans upp till 20 timmar per vecka. Överstiger assistans­behovet 20 timmar per vecka kan du ha rätt till statlig assistansersättning, enligt Socialförsäkrings­balken (SFB). Du ansöker om assistans­ersättning  hos Försäkrings­kassan.

Är du ute på aktivitet till­sammans med personlig assistent står du endast för dina egna omkostnader.

Läs mer om personlig assistans

Ledsagarservice

Ledsagar­service finns för barn/ungdomar som behöver hjälp att ta sig till och från fritids­aktiviteter, sjukhus­besök eller kompisar. Men det kan också handla om att bara vilja gå ut och promenera. Är du ute på aktivitet tillsammans med ledsagare står du endast för dina egna omkostnader.

Läs mer om ledsagarservice

Avlösarservice

Avlösar­service ger föräldrar möjlighet till tillfällig av­lastning. Hjälpen ges i det egna hemmet. Du kan själv välja vem som ska utföra hjälpen. Är du ute på aktivitet till­sammans med avlösare står du endast för dina egna omkostnader.

Läs mer om avlösar­service

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse under längre eller kortare tid ger möjlighet till avlastning för föräldrar och andra närstående, men också miljö­ombyte, rekre­ation och personlig utveck­ling. Vistelsen kan vara i korttids- eller helghem, kontakt­familj och som läger­vistelse. Du betalar för din egen mat när du är på kort­tids­hem eller liknande.

Läs mer om korttids­vistelser

Boende utanför hemmet

I vissa fall behöver barn bo i annat hem än hos föräld­rarna. Då finns möjlighet att bo i familjehem, grupp­bostad eller elevhem. 

Insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Avlösar­service

Avlösar­service ger föräldrar möjlighet till tillfällig avlastning. Hjälpen ges i det egna hemmet.

Läs mer om avlösarservice

Ledsagar­service

Ledsagar­service finns för barn/ungdomar som behöver hjälp att ta sig till och från fritids­aktiviteter, sjukhus­besök eller kompisar. Men det kan också handla om att bara vilja gå ut och promenera. Är du ute på aktivitet tillsammans med ledsagare står du endast för dina egna omkostnader.

Läs mer om ledsagar­service

Korttids­vistelse

Korttids­vistelse under längre eller kortare tid ger möjlighet till avlastning för föräldrar och andra närstående, men också miljö­ombyte, rekre­ation och personlig utveck­ling. Vistelsen kan vara i korttids- eller helghem, kontakt­familj och som läger­vistelse.

Läs mer om korttids­vistelser

Stöd till vuxna

Vuxna med funk­tions­hinder kan ha rätt till hjälp och stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS), men även stöd och hjälp enligt Social­tjänst­lagen (SoL).

Insatser enligt LSS

Har du ett omfattande och varaktigt funktions­hinder kan du ha rätt att få hjälp och stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS). Det kan handla om att du har en utvecklings­störning, autism eller autism­liknande tillstånd, hjärn­skada som uppstått i vuxen ålder eller annat större funktions­hinder.

Personlig assistans

Personlig assistans kan du få om du har stort behov av hjälp för att klara dina grund­läggande behov, som till exempel sköta din hygien, klä på och av, äta och kommu­nicera med andra.

Kommunen kan erbjuda assistans upp till 20 timmar per vecka. Om du behöver assistans över 20 timmar per vecka behöver du ansöka om statlig assistans­ersättning, enligt Socialförsäkrings­balken (SFB) hos Försäkrings­kassan.

Är du ute på aktivitet till­sammans med personlig assistent står du endast för dina egna omkostnader.

Ledsagar­service

Ledsagar­service finns för dig som har svårt att ta dig till och från fritids­aktiviteter, sjukhus­besök, vänner och bekanta. Men det kan också handla om att bara vilja gå ut och promenera och att du inte klarar det på egen hand.

Du kan själv välja vem som ska utföra hjälpen.

Är du ute på aktivitet till­sammans med ledsagare står du endast för dina egna om­kostnader.

Läs mer om ledsagare och hur du ansöker 

Kontaktperson

Kontakt­person är en med­människa som har tid och intresse för att ge stöd och samvaro och kan underlätta möjligheten för dig att delta i olika fritids­aktiviteter. Främst handlar det om att bryta social isolering, som är en risk för personer med funktions­nedsättning.

Är du ute på aktivitet till­sammans med kontakt­person står du endast för dina egna omkostnader. 

Avlösar­service

Avlösar­service ger anhöriga eller andra närstående möjlighet att få tillfällig avlastning. Hjälpen utformas utifrån den enskildes önske­mål och behov. Avlösar­service ges i det egna hemmet.

Du kan själv välja vem som ska utföra hjälpen.

Är du ute på aktivitet till­sammans med avlösare står du endast för dina egna omkostnader.

Läs mer om avlösar­service och hur du ansöker

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse ger möjlighet till miljöombyte, rekreation och personlig utveckling.  Samtidigt kan anhöriga få möjlighet till avlastning.

Du betalar för din egen mat när du är på korttidshem eller liknande.

Bostad med särskild service    

För dig som har omfattande omvårdnadsbehov och behöver hjälp stor del av dygnet, finns möjlighet till bostad med särskild service. Bostäderna finns i villor, rad­hus eller fler­familjs­hus på olika ställen i kommunen. De drivs antingen av kommunen i egen regi eller på entre­prenad av privat företag.

För vuxna finns grupp­bostad, service­bostad eller annan särskilt anpassad bostad.

En grupp­bostad består av 4-6 lägenheter som är grupperade kring gemen­samma ut­rymmen. Service och om­vårdnad kan ges alla tider på dygnet med mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal.

Service­bostäder är lägenheter som ligger nära varandra och har nära till gemen­samma utrymmen. Service­bostäderna har personal dagtid. Vissa har egen natt­personal, andra kan ta hjälp av kommunens natt­patrull. 

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet kan ge den som har utvecklings­störning, förvärvad hjärn­skada, autism eller autism­liknande tillstånd möjlighet till personlig utveckling, stimulans, gemenskap och syssel­sättning. Kravet är att man är i yrkes­verksam ålder, saknar förvärvs­arbete och inte går någon annan utbildning.

Läs om daglig verksamhet 

Individuell plan

Du som får hjälp enligt LSS, har rätt att få en individuell plan. Planen talar om vilken hjälp du ska få och hur du vill kunna leva den närmaste tiden. Den individuella planen är ett sätt för dig att bestämma mer över ditt liv och din vardag.  

Insatser enligt social­tjänst­lagen, SoL

Som vuxen med funktions­hinder kan du ha rätt till någon eller några av nedan­stående insatser, som beviljas enligt social­tjänst­lagen: 

Hemtjänst (hjälp i hemmet)

Hemtjänst erbjuds dig som har svårt att klara den dagliga skötseln av hemmet och den personliga omvårdnaden på egen hand. Hjälpen kan ges alla dagar i veckan, både dag­tid och kvällstid. För den som behöver hjälp på natten finns en nattpatrull.

Läs mer om vad som ingår i samlings­begreppet hjälp i hemmet.

Trygghets­larm

Trygghets­larm under­lättar möjligheten att snabbt och lätt få kontakt med personal vid akut behov av hjälp. Hjälpen finns att tillgå dygnet runt alla dagar i veckan.

Läs mer om trygghets­larm och hur du ansöker 

Boende­stöd

Boende­stöd erbjuds dig som behöver stöd och råd för att klara din vardag. Troligen klarar du av "sysslan" själv, men behöver hjälp att komma igång. Boende­stödjarna kan hjälpa dig att strukturera upp det som behöver göras i hemmet. De kan också vara ett stöd i kontakten med myndigheter. Om du behöver träna på att vistas på offen­tliga platser kan boende­stödjaren stötta dig även i detta.

Läs mer om hur du ansöker

Ansöknings­blankett att skriva ut hittar du längst ner på sidan.

Ledsagar­service

Ledsagar­service finns för dig som har svårt att ta dig till och från fritids­aktiviteter, sjukhus­besök, vänner och bekanta. Men det kan också handla om att bara vilja gå ut och promenera och att du inte klarar det på egen hand.

Läs mer om Ledsagare och hur du ansöker.

Kontakt­person

Kontakt­person är en med­människa som har tid och intresse för att ge stöd och samvaro och kan under­lätta möjlig­heten för dig att delta i olika fritids­aktiviteter. Främst handlar det om att bryta social isolering, som är en risk för personer med funktions­nedsättning.

Läs mer om hur du ansöker

Ansöknings­blankett att skriva ut hittar du längst ner på sidan. 

Korttids­vistelse

Korttids­vistelse ger möjlighet till miljö­ombyte, rekreation och personlig utveckling.  Samtidigt kan anhöriga få möjlighet till avlastning.

Läs mer om hur du ansöker

Ansöknings­blankett att skriva ut hittar du längst ner på sidan. 

Avlösar­service

Avlösar­service ger anhöriga eller andra närstående möjlighet att få tillfällig av­lastning. Hjälpen utformas utifrån den enskildes önske­mål och behov. Avlösar­service ges i det egna hemmet.  

Läs mer om Avlösar­service och hur du ansöker.

Dagverk­samhet

Dagverksamhet finns på flera platser i kommunen. Här erbjuds aktiviteter och social samvaro. Det finns två olika former av dag­verksamhet; social dag­verksamhet och verksamhet för demens­sjuka.

Information om på vilka platser dag­verksamhet äger rum

Läs mer om hur du ansöker

Ansöknings­blankett att skriva ut hittar du längst ner på sidan.

Bostad med särskild service    

För dig som har omfattande omvårdnads­behov och behöver hjälp stor del av dygnet, finns möjlighet till bostad med särskild service. Bostäderna finns i villor, radhus eller fler­familjs­hus på olika ställen i kommunen. De drivs antingen av kommunen i egen regi eller på entre­prenad av privat företag.

För vuxna finns grupp­bostad, service­bostad eller annan särskilt anpassad bostad.

En grupp­bostad består av 4-6 lägenheter som är grupperade kring gemen­samma utrymmen. Service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet med mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal.

Service­bostäder är lägenheter som ligger nära varandra och har nära till gemen­samma utrymmen. Service­bostäderna har personal dagtid. Vissa har egen nattpersonal, andra kan ta hjälp av kommunens natt­patrull.

Läs mer om hur du ansöker

Ansöknings­blankett att skriva ut hittar du längst ner på sidan.

Omvårdnads­bidrag

Omvårdnads­bidrag kan ges för att kompensera an­höriga/när­stående, som utför ett vård­arbete, som annars skulle utföras av hem­tjänsten. Hit räknas inte hushålls­arbete som till exempel inköp, mat­lagning, städning och sådant man vanligtvis gör för att stödja och hjälpa varandra. Hjälpen ska främst gälla personlig omvårdnad för att bidrag ska kunna beviljas.

Läs mer om hur du ansöker

Ansöknings­blankett att skriva ut hittar du under ansökan nedan.

Ansökan

Ansök om dessa insatser enligt social­tjänstlagen genom att ladda ned blanketten, fyll i och skicka in till kommunen.  

Ansökan om stöd enligt SoL

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp