Innehåll

Vårdkasevägen 41

En ny detaljplan har tagits fram för fastigheten Skälby 3:767 på Vårdkasevägen 41. Syftet är att möjliggöra avstyckning av fastigheten för att möjliggöra ett nytt enbostadshus.

D 2022-09-05 A
Diarienummer: Kst 2020/400
Fastigheten Skälby 3:767

Kartbild

Orienteringskarta med planområdet markerad, fastigheten Skälby 3:767

Detaljplanen har vunnit laga kraft 1 oktober 2022

Samrådshandlingar

Bakgrund och syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Skälby 3:767, Vårdkasevägen 41 samt uppförande av ett enbostadshus på styckningslotten.

Laga kraft-handlingar

Tillhörande utredningar

Handlingar från tidigare planskeden

Antagande

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Planuppdrag

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp