Gå direkt till sidans innehåll

God man för ensam­komman­de barn

När ett ensam­kommande barn kommer till Sverige ska överförmyndaren utse en god man. Som god man företräder du barnet i vårdnads­havarens och för­myn­darens ställe och ska alltid se till barnets bästa. Den dagliga omsorgen ingår inte i uppdraget, inte heller att skjutsa barnet. Du ska lämna redogörelse i april och oktober, det vill säga två gånger per år. Meddela om barnet till exempel flyttar eller får besked i asylärendet eller får en särskilt föordnad vårdnadshavare. Överförmyndaren ska besluta om upphörande om godmanskapet inte längre behövs. Om föräldrarna kommer till Sverige kan godmanskapet upphöra först när de är registrerade som vårdnadshavare i skatteverkets register.

Aktuellt

Hur påverkar Covid-19 uppdraget som ställföreträdare?

För barn som är kvotflyktingar, och som har fått ett bosättningsgrundande uppehållstillstånd, ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses.

Läs mer på Sveriges kommuner och regioners hemsida

Det uppstår ibland frågor om vem som ska skjutsa barnet och om en god man får kvittera ut en dator? Det är exempel på uppgifter som inte ingår i gode mannens uppdrag. I skrifterna nedan som Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har tagit fram kan du läsa mer om vad gode mannan ska göra och vad familjehemmet och socialtjänsten ansvarar för.

Din roll – en skrift om rollfördelningen mellan god man och andra aktörer kring ensamkommande barn

Vad ska en god man hjälpa mig med?

Nu finns materialet Min rätt-Din Roll även som filmer. De handlar om godmanskap, att vara tjej i Sverige och att ha kontaktperson.

Se filmerna på Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats

Polisen arbetar för att förebygga att ungdomar utnyttjas som "penningmålvakter" genom att låna ut sina konton till bedragare. Föräldrar och förmyndare bör vara uppmärksamma och känna till att det kan förekomma.

Läs polisens informationsblad om penningmålvakter

Överförmyndaren behöver fler språkkunniga gode män som kan ta uppdrag för vuxna personer som behöver hjälp att sköta ekonomi och bevaka sina rättigheter.

Läs mer och anmäl intresse för att ta uppdrag som god man för vuxna personer

Redogörelse ska lämnas i januari, april, juli och oktober samt vid upphörande

Överförmyndaren har beslutat att redogörelsen ska lämnas in kvartalsvis. Om ungdomen blir myndig ska du lämna en slutredogörelse. Den som först förordnas som god man ska lämna en förteckning som visar hur barnets ekonomi såg ut när godmanskapet anordnades.

Redogörelseblankett Pdf, 755.4 kB.

Körjournal Pdf, 367.8 kB.

Förteckning för omyndig Pdf, 339.5 kB.

Läs mer om ditt uppdrag som god man i "Min rätt - din roll"

Läs gärna Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares nya material om ensamkommande barn och gode mannens roll. Det finns även på dari, arabiska och tigrinja.

Ladda ner Min rätt din roll från www.rfs.se

Om barnet får avslag på asylansökan

Migrationsverkets information om avslag på asylansökan

Ditt uppdrag som god man upphör per automatik när barnet fyller 18 år. Vad händer om barnet får avslag på asylansökan och anses vara myndig av Migrationsverket?  Om beslutet överklagas kvarstår god man under överklagandeprocessen, men om ungdomen hinner fylla 18 år enligt överförmyndarens uppgifter så upphör godmanskapet. Det är viktigt att du meddelar oss senast fyra veckor efter delgivningssamtalet på Migrationsverket om barnets avslagsbeslut överklagas.

Vad gör en god man för ensam­kommande barn?

Som god man för ensam­kommande barn företräder du barnet i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Det betyder att du har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets personliga, ekonomiska och rättsliga frågor.

Exempel på uppgifter som ingår i uppdraget 

 • bekräfta asylansökan
 • söka aktuella bidrag från Migrations­verket och social­tjänsten
 • se till att barnet får en fungerande skolgång
 • företräda barnet vid hälso-, sjuk- och tandvård
 • förvalta barnets till­gångar, även dag­ersättning och andra bidrag
 • teckna hyreskontrakt
 • medverka till kontakt med föräldrar och släktingar
 • vara stöd för barnet.

Exempel på uppgifter som inte ingår i uppdraget som god man

 • sköta den dagliga om­vårdnaden (inte heller att läsa läxor eller skjutsa till aktiviteter)
 • försörja barnet
 • företräda barnet vid den rättsliga prövningen av asylfrågan. Det ska det offentliga biträdet göra.

Vem kan bli god man för ensam­kommande barn?

Lagen säger att en god man ska vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig" och alltid se till barnets bästa. Det är överförmyndaren som av­gör om du uppfyller kraven. Bland annat tittar vi på om du

 • har kunskaper om det svenska samhället
 • kan skriva och tala god svenska
 • har förståelse för barn och ungdomars behov
 • är insatt i asyl­processen
 • har kännedom om barnets kultur, land och religion.

Du får inte ha betalnings­anmärkningar hos krono­fogden eller förekomma i polisens belastnings­register.  

Hur ansöker jag för att bli god man?

För närvarande har vi tillräckligt många gode män till de ensamkommande barnen i Järfälla och Upplands-Bro. Om du vill skicka en intresseanmälan så mejla till:

overformyndarkansliet@jarfalla.se.

Fyll gärna i formuläret nedan eller skicka ett brev och CV.  Vi rekommenderar dock att du först går igenom SKRs webbutbildning. Den är gratis och beskriver vad som ingår och inte i gode mannens uppdrag. Den tar också upp vad social­tjänsten, boendet och Migrations­verket ska göra. Vi hör av oss vid behov.

Länk till SKRs webb­utbildning

Kan man byta god man?

Om du har syn­punkter på din gode man och vill byta ska du skriva till över­förmyndaren. Om gode mannen vill avsluta sitt uppdrag så byter vi så snart vi hittat en ny god man. I annat fall utreder över­förmyndaren om det finns skäl att byta ändå. Om gode mannen inte har misskött sitt uppdrag så byter vi som regel inte.

Om du är god man och vill avsluta ditt uppdrag ska du meddela över­förmyndaren. Du kvarstår tills vi hittat en ny god man och beslutat om byte.

Skriv till Överförmyndaren, 177 80 Järfälla eller mejla till overformyndarkansliet@jarfalla.se.

När upphör uppdraget?

Uppdraget som god man för ensam­kommande barn upp­hör:

 • när barnet blir 18 år
 • om barnet får en särskilt förordnad vårdnads­havare. Överförmyndaren har tillsyn över förmynderskapet. Läs mer om hur särskilt förordnad vårdnadshavare ska lämna redovisning. 
 • om en förälder återfår och kan utöva vårdnaden. Det ska framgå av skatteverkets register att föräldern är vårdnadshavare innan godmanskapet kan upphöra.
 • om barnet lämnar Sverige
 • om det är uppenbart att god man inte behövs.

Vid byte av god man fort­sätter nuvarande god man sitt uppdrag till dess att över­förmyndaren tillsatt en ny god man.

Vad ska jag göra om barnet flyttar eller får uppe­hålls­tillstånd?

Det är viktigt att gode mannen meddelar över­förmyndaren om barnets situation förändras, till exempel om barnet flyttar eller får uppe­hålls­tillstånd. Om barnet flyttar kvarstår du som god man men vi flyttar barnets akt till över­förmynd­aren i den nya kommunen. Det ska ske omgående om barnet är asylsökande. Om barnet har uppehålls­tillstånd måste vi vänta med att flytta ärendet tills du har folkbok­fört barnet på den nya adressen.

Läs mer

 • Rädda barnen har en stödlinje dit ensam­kommande barn kan vända sig anonymt och få tala med någon på engelska, dari och arabiska.
  Rädda barnens stödlinje
 • Migrationsverkets hemsida kan du läsa mer om gode mannens uppgifter under asyl­processen. Där finns också viktig information på olika språk för ensam­kommande barn.
  Migrationsverkets information till gode män
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har ett material  på sex olika språk som presenterar information om hälsa, sexualitet, relationer och rättigheter till unga nyanlända.
  Se youmo.se

På följande sidor hittar du mer information och blanketter

Läs mer om vad uppdraget som god man, förvaltare, förmyndare innebär. Under respektive rubrik hittar du även överförmyndarens ansökningsblanketter för olika åtgärder och blanketter för redovisning.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp