Gå direkt till sidans innehåll

God man för ensam­komman­de barn

När ett ensam­kommande barn kommer till Sverige ska överförmyndaren utse en god man. Som god man företräder du barnet i vårdnads­havarens och för­myn­darens ställe och ska alltid se till barnets bästa. Den dagliga omsorgen ingår inte i uppdraget. Du ska lämna redogörelse i april och oktober, det vill säga två gånger per år. Meddela om barnet till exempel flyttar eller får besked i asylärendet eller får en särskilt föordnad vårdnadshavare. Överförmyndaren ska besluta om upphörande om godmanskapet inte längre behövs. Om föräldrarna kommer till Sverige kan godmanskapet upphöra först när de är registrerade som vårdnadshavare i skatteverkets register.

Aktuellt

Polisen arbetar för att förebygga att ungdomar utnyttjas som "penningmålvakter" genom att låna ut sina konton till bedragare. Föräldrar och förmyndare bör vara uppmärksamma och känna till att det kan förekomma.

Läs polisens informationsblad om penningmålvakter

Länsstyrelsen har sammanställt hur olika aktörer bör agera om ett ensamkommande barn försvinner och hur det förebyggande arbetet ser ut i Stockholmsregionen. Materialet riktar sig även till gode män.

Ensamkommande barn och unga som försvinner - samverkansplan och rutiner för Stockholms län

Redogörelse ska lämnas två gånger per år

I april och oktober ska du lämna redogörelse för ditt uppdrag. Om ungdomen blir myndig ska du lämna en slutredogörelse.

RedogörelseblankettPDF

Hitta samhällsinformation via appen Etablerad

Du som är god man får gärna tipsa ensamkommande ungdomar om appen Etablerad. Den riktar sig till nyanlända i Järfälla kommun och innehåller samhällsinformation och tips på aktiviteter.

Läs mer och ladda ner appen Etablerad

Läs mer om ditt uppdrag som god man i "Min rätt - din roll"

Läs gärna Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares nya material om ensamkommande barn och gode mannens roll. Det finns även på dari, arabiska och tigrinja.

Ladda ner Min rätt din roll från www.rfs.se

Om barnet får avslag på asylansökan

Migrationsverkets information om avslag på asylansökan

Ditt uppdrag som god man upphör per automatik när barnet fyller 18 år. Vad händer om barnet får avslag på asylansökan och anses vara myndig av Migrationsverket?  Om beslutet överklagas kvarstår god man under överklagandeprocessen, men om ungdomen hinner fylla 18 år enligt överförmyndarens uppgifter så upphör godmanskapet. Det är viktigt att du meddelar oss senast fyra veckor efter delgivningssamtalet på Migrationsverket om barnets avslagsbeslut överklagas.

Vad gör en god man för ensam­kommande barn?

Som god man för ensam­kommande barn företräder du barnet i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Det betyder att du har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets personliga, ekonomiska och rättsliga frågor.

Exempel på uppgifter som ingår i uppdraget 

 • bekräfta asylansökan
 • söka aktuella bidrag från Migrations­verket och social­tjänsten
 • se till att barnet får en fungerande skolgång
 • företräda barnet vid hälso-, sjuk- och tandvård
 • förvalta barnets till­gångar, även dag­ersättning och andra bidrag
 • teckna hyreskontrakt
 • medverka till kontakt med föräldrar och släktingar
 • vara stöd för barnet.

Exempel på uppgifter som inte ingår i uppdraget som god man

 • sköta den dagliga om­vårdnaden (inte heller att läsa läxor eller skjutsa till aktiviteter)
 • försörja barnet
 • företräda barnet vid den rättsliga prövningen av asylfrågan. Det ska det offentliga biträdet göra.

Vem kan bli god man för ensam­kommande barn?

Lagen säger att en god man ska vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig" och alltid se till barnets bästa. Det är överförmyndaren som av­gör om du uppfyller kraven. Bland annat tittar vi på om du

 • har kunskaper om det svenska samhället
 • kan skriva och tala god svenska
 • har förståelse för barn och ungdomars behov
 • är insatt i asyl­processen
 • har kännedom om barnets kultur, land och religion.

Du får inte ha betalnings­anmärkningar hos krono­fogden eller förekomma i polisens belastnings­register.  

Hur ansöker jag för att bli god man?

För närvarande har vi tillräckligt många gode män till de ensamkommande barnen i Järfälla och Upplands-Bro. Om du vill skicka en intresseanmälan så mejla till:

overformyndarkansliet@jarfalla.se.

Fyll gärna i formuläret nedan eller skicka ett brev och CV.  Vi rekommenderar dock att du först går igenom SKLs webbutbildning. Den är gratis och beskriver vad som ingår och inte i gode mannens uppdrag. Den tar också upp vad social­tjänsten, boendet och Migrations­verket ska göra. Vi hör av oss vid behov.

Länk till SKL:s webb­utbildning

Kan man byta god man?

Om du har syn­punkter på din gode man och vill byta ska du skriva till över­förmyndaren. Om gode mannen vill avsluta sitt uppdrag så byter vi så snart vi hittat en ny god man. I annat fall utreder över­förmyndaren om det finns skäl att byta ändå. Om gode mannen inte har misskött sitt uppdrag så byter vi som regel inte.

Om du är god man och vill avsluta ditt uppdrag ska du meddela över­förmyndaren. Du kvarstår tills vi hittat en ny god man och beslutat om byte.

Skriv till Överförmyndaren, 177 80 Järfälla eller mejla till overformyndarkansliet@jarfalla.se.

När upphör uppdraget?

Uppdraget som god man för ensam­kommande barn upp­hör

 • när barnet blir 18 år
 • om barnet får en särskilt förordnad vårdnads­havare
 • om en förälder återfår vårdnaden
 • om barnet lämnar Sverige
 • om det är uppenbart att god man inte behövs.

Vid byte av god man fort­sätter nuvarande god man sitt uppdrag till dess att över­förmyndaren tillsatt en ny god man.

Vad ska jag göra om barnet flyttar eller får uppe­hålls­tillstånd?

Det är viktigt att gode mannen meddelar över­förmyndaren om barnets situation förändras, till exempel om barnet flyttar eller får uppe­hålls­tillstånd. Om barnet flyttar kvarstår du som god man men vi flyttar barnets akt till över­förmynd­aren i den nya kommunen. Det ska ske omgående om barnet är asylsökande. Om barnet har uppehålls­tillstånd måste vi vänta med att flytta ärendet tills du har folkbok­fört barnet på den nya adressen.

Läs mer

 • Rädda barnen har en stödlinje dit ensam­kommande barn kan vända sig anonymt och få tala med någon på engelska, dari och arabiska.
  Rädda barnens stödlinje
 • Migrationsverkets hemsida kan du läsa mer om gode mannens uppgifter under asyl­processen. Där finns också viktig information på olika språk för ensam­kommande barn.
  Migrationsverkets information till gode män
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har ett material  på sex olika språk som presenterar information om hälsa, sexualitet, relationer och rättigheter till unga nyanlända.
  Se www.youmo.se

Senast uppdaterad: 2019-08-14

Upp