Innehåll

Du som har eller behöver god man eller förvaltare

Har du eller en anhörig en sjukdom eller ett funktions­hinder som gör att det är svårt att betala räkningar och söka olika insatser? Om det inte går att få hjälp på annat sätt kan det bli aktuellt med god man eller förvaltare. 

Tingsrätten beslutar om en person ska få god man eller förvaltare. Det är också tingsträtten som beslutar om ett godmanskap eller förvaltarskap kan upphöra. Överförmyndaren utövar tillsyn och beslutar bland annat om byte av god man och förvaltare. Här kan du få svar på följande frågor:

Hur gör jag för att ansöka?

Vem kan få en god man eller förvaltare?

Vad kostar det och vem betalar?

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Hur lång tid tar det att få en god man eller förvaltare?

Vad innebär uppdraget och vad ska en god man och förvaltare göra?

Hur går det till att ansöka om upphörande eller byte av ställföreträdare?

Aktuellt

Godmanskap och förvaltarskap ska bara anordnas om det inte går att få hjälp på annat sätt. Svenska Bankföreningen och Sveriges kommuner och regioner har tagit fram en broschyr där du kan läsa om vilka möjligheter som finns att sköta ekonomin och företräda en anhörig som blivit sjuk. De ger också exempel på hur fullmakter kan se ut.

Informationsfilm - bankärenden för annans räkning

Broschyr - Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare... vad gäller för mig?

Fler faktablad från Svenska bankföreningen om bankärenden för annans räkning

För barn som är kvotflyktingar, och som har fått ett bosättningsgrundande uppehållstillstånd, ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses.

Nu finns informationsbladet Om gode mäns och förvaltares uppdrag översatt till finska:

Uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävistä Pdf, 407.3 kB.

Om gode mäns och förvaltares uppdrag Pdf, 238.4 kB.

Hur gör jag för att ansöka?

Du är behörig att ansöka hos tingsrätten om ansökan gäller godmanskap eller förvaltarskap för dig eller för en nära anhörig. Använd blanketten nedan Ansökan via länken nedan. Kom ihåg att underteckna. Skicka ansökan och ett personbevis till Attunda tingsrätt, Box 940, 191 29 Sollentuna. Du bör också bifoga ett läkarintyg eller en social utredning som styrker behovet av god man eller förvaltare.

Person­beviset går att beställa från Skatte­verkets hemsida.

Socialtjänsten och utomstående kan anmäla behov av god man till överförmyndaren. Använd blanketten Anmälan via länken nedan och bifoga läkarintyg och social utredning. Vid en anmälan tar överförmyndaren ställning till om det finns skäl att ansöka om god man eller ej till tingsrätten.

Ansökan om god man enligt lag 17 § lagen om framtidsfullmakt

Om den som har en framtidsfullmakt inte inte har rätt att företräda fullmaktsgivaren kan fullmaktshavaren begära att överförmyndaren ska utse en god man till fullmaktsgivaren.

Vem kan få en god man eller förvaltare?

För att du ska kunna få en god man eller förvaltare måste du ha någon form av sjukdom, psykiskt funktions­hinder, försvagat hälso­tillstånd eller liknande. Det ska finnas under­lag i form av läkar­intyg och social utredning som styrker behovet. En god man utses inte om du kan få hjälp på annat sätt, till exempel genom social­tjänstens in­satser eller en anhörig.

Det är tings­rätten som beslutar om godmanskap ska anordnas eller inte.

Den som har god man kallas för huvud­man.

Vad kostar det och vem betalar?

Huvudregeln är att den som har god man eller förvaltare själv ska stå för arvodet till god man eller förvaltare. Ett normalt arvode är cirka 10 000–15 000 kronor per år men det kan variera beroende på hur omfattande uppdraget varit.

Huvudmannen ska betala arvodet om:

 • årsinkomsten brutto överstiger 2,65 prisbasbelopp, det vill säga 139125 kronor för 2023. Prisbasbeloppet har höjts till 52500 kronor 2023.
 • tillgångarna överstiger två prisbasbelopp, 105000 kronor 2023.

Gode mannen eller förvaltaren får ta ut arvodet först när överförmyndaren har granskat årsredovisningen och beslutat om arvodets storlek.

Arvode till god man kan ingå i merkostnadsersättning. Läs mer på försäkringskassans hemsida om vad som gäller:

Försäkringskassans information om merkostnadsersättning

Vem blir min gode man eller förvaltare?

Din gode man kan vara en anhörig eller en utomstående. Om du inte har några önske­mål föreslår överförmyndaren en god man. Överförmyn­daren kontrollerar så att personen som föreslås är lämplig. En god man får till exempel inte ha betalnings­anmärkningar hos krono­fogden eller förekomma i polisens belastnings­register.

Hur lång tid tar det att få en god man eller förvaltare?

En ungefärlig tid kan vara två till tre månader. Om ärendet är brådskande kan det gå snabbare. Hur lång tid det tar beror på hur snabbt det går att hitta en lämplig person för uppdraget och även tings­rättens hand­läggnings­tid.

Om din ansökan behöver komp­letteras kan det ta längre tid, så tänk på att fylla i ansökan rätt och att alla handlingar ska vara med.

Hur går det till att ansöka om upphörande eller byte av ställföreträdare?

Blanketterna för att ansöka om byte eller upphörande hittar du genom att klicka på den rosa länken nedan.

Byte av ställföreträdare

 • Om du vill byta din gode man eller förvaltare eller om du är nära anhörig till huvudmannen är du behörig att ansöka om byte. När överförmyndaren utrett saken kommer du att få ett beslut, som kan överklagas.
 • Om du är utomstående och anmäler behov av byte ska en handläggare utreda ärendet. På grund av sekretess är det inte säkert att du får någon återkoppling om överförmyndarens åtgärder.
 • Överförmyndaren utreder om det finns skäl att göra ett byte eller eller inte. Om gode mannen eller förvaltaren vill avsluta sitt uppdrag blir det aktuellt med byte. Om gode mannen eller förvaltaren vill kvarstå kan det endast ske ett byte om överförmyndaren finner att ställföreträdaren är olämplig eller har misskött uppdraget enligt 11 kap 20 § föräldrabalken.

Upphörande av godmanskap eller förvaltarskap

 • Huvudmannen själv, nära anhöriga, god man och förvaltare och överförmyndaren är behöriga att ansöka om upphörande enligt föräldrabalken 11 kap 21 §. Skicka blanketten till överförmyndaren eller direkt till Attunda tingsrätt. Det är tingsrätten som beslutar om ett godmanskap eller förvaltarskap kan upphöra eller inte.
 • För upphörande av förvaltarskap krävs ett läkarintyg som styrker att huvudmannen kan vårda sig
  och sin egendom. Vid godmanskap krävs oftast ett läkarintyg som visar om huvudmannen kan
  yttra sig eller inte.


På följande sidor hittar du mer information och blanketter

Läs mer om vad uppdraget som god man, förvaltare, förmyndare innebär. Under respektive rubrik hittar du även överförmyndarens ansökningsblanketter för olika åtgärder och blanketter för redovisning.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp