Gå direkt till sidans innehåll

För­myndare för barn under 18 år

Fram till 18-årsdagen ska ett barn ha en företrädare som  beslutar om ekonomiska och juri­diska frågor. Som regel är barnets för­äldrar förmyn­dare. I vissa fall behövs en utom­stående god man som bevakar barnets rätt. I andra fall har barnet en särskilt förordnad vårdnadshavare. Den 1 mars ska årsräkningen vara inlämnad om du är skyldig att redovisa barnets ekonomi. Nedan kan du ladda ner blanketter och läsa mer om vad som gäller om en omyndig ska ärva, köpa eller sälja en bostad och när du behöver kontakta överförmyndaren.

Aktuellt

Polisen arbetar för att förebygga att ungdomar utnyttjas som "penningmålvakter" genom att låna ut sina konton till bedragare. Föräldrar och förmyndare bör vara uppmärksamma och känna till att det kan förekomma.

Läs polisens informationsblad om penningmålvakter

För att ta ut pengar från ett spärrat konto krävs över­förmyndarens tillstånd. Du kan använda blanketten nedan, kom ihåg att underteckna. Överförmyndarens tillstånd behövs inte vid överföringar mellan spärrade konton.   

Blankett för ansökan om uttags­tillstånd för omyndigPDF

På Svenska Bankföreningens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller när omyndiga barn har tillgångar.

Svenska Bankföreningens information Barns tillgångar

Läs också överförmyndarens information om förvaltning av omyndiga barns tillgångar

Överförmyndaren informerar om förvaltning av omyndiga barns tillgångarPDF

När ska jag som är förälder eller förordnad förmyndare lämna redovisning?

Som förmyndare ska du ta hand om det barnet äger och sköta barnets ekonomi. I vissa fall behöver förmyndare och föräldrar enligt lag kontakta över­förmyndaren. Det gäller om

  • värdet av barnets till­gångar överstiger åtta pris­basbelopp.
  • barnet äger fast egendom.

Du ska då lämna in en för­teckning över barnets till­gångar och därefter lämna in en årsräkning före den 1 mars varje år om du är redovisningsskyldig. Uppdraget som förmyndare upphör när barnet fyller 18 år. Därefter ska du lämna en sluträkning. Kom ihåg att underteckna redovisningshandlingarna.

Blankett förteckning för omyndig fylls i av förälderPDF

Om du har ett uppdrag att företräda barnet "i förmyndares ställe" ska du lämna förteckning för att visa hur barnets ekonomi såg ut när uppdraget startade.

Blankett förteckning för omyndig som har förordnad förmyndarePDF

Till årsräkning och sluträkning ska du bifoga underlag för insättningar, uttag samt tillgångar vid periodens slut. De ingående värdena kan överförmyndaren stämma av i föregående redovisning. Observera att du ska använda punkt (inte kommatecken) vid decimaler. Se också till att du har en aktuell version av webbläsaren Adobe Acrobat Reader som är gratis att ladda ner.

Blankett för års- och sluträkning för förmyndarePDF

Du som är särskilt förordnad vårdnadshavare eller medförmyndare ska även lämna in blanketten redogörelse och arvodesbegäran i samband med års- och sluträkning.

Blankett för redogörelse och arvodesbegäranPDF

Vad gäller om ett barn under 18 ärver pengar?

Om barnet får pengar genom arv, testamente eller för­säkring och beloppet är högre än ett prisbas­belopp ska du som för­myndare sätta in pengarna på ett överförmyndar­spärrat konto. Om det gäller arv kan du behöva överförmyndarens samtycke till fördelningen i dödsboet.

Information om arvskifte
PDF

Ansökan om samtycke till fördelning i dödsbo enligt föräldrabalken 15 kap 5 §PDF

Om dödsboet inte skiftats inom sex månader från det att bouppteckningen förrättats ska ställföreträdaren lämna en redogörelse till överförmyndaren.

Blankett redogörelse för skifteshinder enligt föräldrabalken 15 kap 3 §PDF

För mer information om de åtgärder som behöver vidtas i samband med ett dödsfall se webbplatsen Efterlevandeguiden. Den är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

Länk till www.efterlevandeguiden.se

Vad gäller när ett barn ska köpa eller sälja bostad, få en gåva, starta ett företag eller låna pengar?

Kontakta över­förmyndaren om den omyndige ska

  • köpa eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • bedriva rörelse
  • låna eller låna ut pengar.

I vissa fall behövs en utom­stående god man som bevakar barnets rätt.

Information om försäljning av bostadPDF

Blankett för ansökan om samtycke vid försäljning av fast egendom tomträtt eller bostadsrätt för omyndigPDF

Information om köp av bostadPDF

Blankett för ansökan om samtycke vid köp av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt för omyndigPDF

Ansökan om tillstånd för omyndig att driva rörelsePDF

På följande sidor hittar du mer information och blanketter

Läs mer om vad uppdraget som god man, förvaltare, förmyndare innebär. Under respektive rubrik hittar du även överförmyndarens ansökningsblanketter för olika åtgärder och blanketter för redovisning.

Senast uppdaterad: 2019-12-16

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp