Innehåll

För­myndare för barn under 18 år

Fram till 18-årsdagen ska ett barn ha en företrädare som beslutar om ekonomiska och juri­diska frågor. Som regel är barnets för­äldrar förmyn­dare. I vissa situationer behöver barnet få en god man eller en förordnad förmyndare. Den 1 mars ska årsredovisning och redogörelse för uppdraget vara inlämnad. Här kan du hämta blanketter, se de rosa länkarna, och läsa mer om vad som gäller om en omyndig ska ärva, köpa eller sälja en bostad.

Aktuellt

Lämna in årsräkningen digitalt 2024

För att kunna logga in via e-tjänst behöver du ett giltigt bank-id och en internetuppkoppling. Du skaffar ett bank-id via din bank.

Här kan du som förmyndare löpande föra kassabok över barnets ekonomi samt lämna in din årsräkning/sluträkning.

Länk till e-Wärna Go

Nedan hittar du instruktionsfilmer för hur du använder e-tjänsten.

Instruktionsfilmer Wärna Go

Lämna in årsredovisningen före den 1 mars

Om du är redovisningsskyldig så ska du lämna din årsräkning till överförmyndaren före den 1 mars. Läs mer nedan och klicka på den rosa knappen för att hämta blanketterna. Kom ihåg att årsräkningen ska undertecknas på heder och samvete, använd bläck- eller kulspetspenna.

Svenska Bankföreningens information till förmyndare

På Svenska Bankföreningens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller när omyndiga barn har tillgångar.

Svenska Bankföreningens information Barns tillgångar

Läs också överförmyndarens information om förvaltning av omyndiga barns tillgångar

Överförmyndaren informerar om förvaltning av omyndiga barns tillgångar Pdf, 187.7 kB. 

Information om penningmålvakter

Polisen arbetar för att förebygga att ungdomar utnyttjas som "penningmålvakter" genom att låna ut sina konton till bedragare. Föräldrar och förmyndare bör vara uppmärksamma och känna till att det kan förekomma.

Läs polisens information om penningmålvakter

Förmyndares förvaltning av omyndiga barns tillgångar

Förmyndare bestämmer som huvudregel hur det omyndiga barnets tillgångar ska användas och placeras.

Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (420 000 kronor år 2023), eller om barnet äger fast egendom är förmyndarna skyldiga att anmäla det till överförmyndaren. Förmyndarna ska då varje år före den 1 mars lämna in en årsräkning till överförmyndaren och redovisa hur barnets medel förvaltats. Det är då fråga om kontrollerad förvaltning.

Särskilda bestämmelser gäller även om ett barn är förmånstagare av en försäkring eller erhåller arv eller skadestånd. Beloppet ska då sättas in på spärrat bankkonto om det överstiger ett prisbasbelopp. Även i andra fall finns regler för insättning på spärrat konto. För att göra uttag från spärrat konto krävs överförmyndarens samtycke.

Oavsett storlek på barnets tillgångar är förmyndare skyldiga att förvalta tillgångarna på ett sätt som stämmer överens med föräldrabalkens regler. Barnets tillgångar får endast användas för barnets utgifter och behov. Barnets tillgångar får inte heller skänkas bort. Om förmyndare inte tillvaratar sina barns intressen kan de bli skadeståndsskyldiga mot barnet.

Särskild överförmyndarkontroll

Om ett barn får tillgångar med villkor om särskild överförmyndarkontroll gäller reglerna om kontrollerad förvaltning och pengarna ska sättas in på ett överförmyndarspärrat konto. Förmyndare måste då ansöka om överförmyndarens samtycke för att kunna göra uttag från kontot.

Redovisning till överförmyndaren - före 1 mars ska årsredovisningen lämnas in

Lämna förteckning i början av uppdraget

Som förmyndare ska du ta hand om det barnet äger och sköta barnets ekonomi.

Om du är förälder och förmyndare behöver du enligt lag kontakta över­förmyndaren om:

  • värdet av barnets till­gångar överstiger åtta pris­basbelopp.
  • barnet äger fast egendom.

Du blir då redovisningsskyldig och ska börja med att lämna in en för­teckning över barnets till­gångar.

Om du har ett uppdrag att företräda barnet "i förmyndares ställe" ska du lämna förteckning för att visa hur barnets ekonomi såg ut när uppdraget startade.

Lämna årsredovisning och slutredovisning

Innan den 1 mars varje år ska du lämna en årsräkning och visa hur du skött uppdraget under föregående år. Uppdraget som förmyndare upphör när barnet fyller 18 år. Därefter ska du lämna en sluträkning. Årsräkningen ska vara inlämnad före den 1 mars. Sluträkning ska vara inlämnad en månad efter upphörandet.

Läs anvisningarna när du fyller i blanketten. Till årsräkning och sluträkning ska du bifoga underlag för insättningar, uttag samt tillgångar vid periodens slut. De ingående värdena kan överförmyndaren stämma av i föregående redovisning.

Anvisningar till års- och sluträkning för barn (föräldrar) Pdf, 260.9 kB.

Anvisningar till års- och sluträkning (särskilt förordnad vårdnadshavare, förordnad förmyndare) Pdf, 322 kB.

Redogörelseblanketten ska fyllas i av dig som har ett uppdrag som förordnad förmyndare

Om blanketterna

Blanketterna är ifyllningsbara. Ladda ner blanketten på datorn. Använd punkt för att skriva decimaler. Se till att du har en aktuell version av webbläsaren Adobe Acrobat Reader som är gratis att ladda ner. Kom ihåg att underteckna redovisningshandlingarna innan du postar eller lämnar dem till överförmyndaren. Om ni är två företrädare ska båda underteckna.

Tillgångar på konton med överförmyndarspärr

För att ta ut pengar från ett spärrat konto krävs över­förmyndarens tillstånd. Du kan använda blanketten nedan, kom ihåg att underteckna. Överförmyndarens tillstånd behövs inte vid överföringar mellan spärrade konton.  

Ibland behövs en god man för den omyndige

I vissa fall behöver en god man förordnas för den omyndige när denne inte kan företrädas av sin förmyndare. Det gäller exempelvis om omyndig och förmyndare har del i ett oskiftat dödsbo eller för annan rättshandling mellan förmyndare och den omyndige.

Skärpande föreskrifter

Överförmyndaren kan besluta om skärpande föreskrifter om det finns särskild anledning att trygga förvaltningen av barnets tillgångar. Det innebär att överförmyndaren exempelvis kan spärra barnets bankkonto eller kräva redovisning från förmyndare avseende förvaltningen av barnets tillgångar. Beslut om skärpande föreskrifter kan meddelas även om barnets tillgångar inte överstiger åtta prisbasbelopp.

Särskild förvaltning

Ett barn kan få tillgångar som är villkorade med särskild förvaltning. Särskild förvaltning innebär att någon annan person än förmyndaren ska förvalta tillgångarna som barnet fått. Det kan exempelvis vara så att barnet får ett arv där testatorn villkorat att egendomen ska stå under särskild förvaltning. Särskild förvaltning sker utan medbestämmande från barnets förmyndare och står inte under överförmyndarens tillsyn.

 

Vad gäller om ett barn under 18 ärver pengar?

Om barnet får pengar genom arv, testamente eller för­säkring och beloppet är högre än ett prisbas­belopp ska du som för­myndare sätta in pengarna på ett överförmyndar­spärrat konto. Om det gäller arv kan du behöva överförmyndarens samtycke till fördelningen i dödsboet. På den rosa länken nedan finns ansökningsblanketten.

Information om när barn är dödsbodelägare Pdf, 140.2 kB.

Om dödsboet inte skiftats inom sex månader från det att bouppteckningen förrättats ska ställföreträdaren lämna en redogörelse till överförmyndaren.

För mer information om de åtgärder som behöver vidtas i samband med ett dödsfall se webbplatsen Efterlevandeguiden. Den är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

Länk till www.efterlevandeguiden.se

Arvsavstående

En förmyndare får inte avstå från arv eller testamente för den omyndiges räkning. Det finns dock en möjlighet för särkullbarn att avstå från arv till förmån för efterlevande make/maka enligt 3 kap 9 § ärvdabalken.

Vad gäller när ett barn ska köpa eller sälja bostad, få en gåva, starta ett företag eller låna pengar?

På länken ovan hittar du ansökningsblanketter för följande åtgärder. Kontakta över­förmyndaren om den omyndige ska

  • köpa eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • bedriva rörelse
  • låna eller låna ut pengar.

I vissa fall behövs en utom­stående god man som bevakar barnets rätt.

Information om försäljning av bostad Pdf, 145.3 kB.

Information om köp av bostad Pdf, 100.2 kB.

På följande sidor hittar du mer information och blanketter

Läs mer om vad uppdraget som god man, förvaltare, förmyndare innebär. Under respektive rubrik hittar du även överförmyndarens ansökningsblanketter för olika åtgärder och blanketter för redovisning.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp