Gå direkt till sidans innehåll

God man eller förvaltare - vad det innebär

En god man eller en förvaltare hanterar ekonomiska och juridiska ärenden åt en medmänniska som inte klarar av att göra det själv. Sedan 1 juli 2017 har anhöriga fått en större behörighet att utan fullmakt sköta frågor som rör den dagliga livsföringen. Godmanskap ska endast anordnas om det inte finns enklare åtgärder.

Vad är det för skillnad på god man och förvaltare?

En god man och en förvaltare har i princip samma upp­gifter. Men det finns viktiga skillnader.

 • Godmanskap kan inte anordnas mot huvud­mannens vilja, utan är en frivillig åtgärd. Även för en person som inte förstår vad saken gäller kan det räcka med god­manskap. Huvud­mannen behåller sin rätts­handlings­förmåga och har rätt att bestämma över sina tillgångar.
 • Förvaltare kan tillsättas trots att huvud­mannen inte samtycker till det. Den som har förvaltare förlorar sin rätts­handlings­förmåga och får inte ingå avtal. För att få en förvaltare krävs att personen inte kan vårda sig själv eller sin egen­dom och att det inte är tillräckligt att ha en god man.

Vad kan vara en mindre ingripande åtgärd?

Information om framtidsfullmakter - läs Bankföreningens faktablad

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtids­fullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upp­rätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina ange­lägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov.

Behörighetsregler för anhöriga - läs Bankföreningens faktablad

Om det inte redan finns en ställföreträdare så kan det vara bra att veta vilka möjligheter du har som nära anhörig att hjälpa till.  
Sedan den 1 juli 2017 gäller nya behörighets­regler som innebär att anhöriga kan hjälpa en person som har fyllt 18 år och som uppenbart på grund av sjukdom, psykisk störning eller något liknande för­hållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Vad kostar det och vem betalar?

Huvudregeln är att den som har god man eller förvaltare själv ska betala för hjälpen. Hur mycket det kostar beror på hur stora inkomster och tillgångar hen har.

Arvode och kostnads­ersättning beslutas av över­förmyndaren en gång per år, efter att redovisningen gran­skats. Ett normalt arvode är cirka 10 000–15 000 kronor per år.

Vad ingår i uppdraget som god man och förvaltare?

Gode mannens uppdrag kan se olika ut beroende på huvud­mannens situation. Vanligtvis hjälper en god man eller förvaltare till inom ett, två eller tre av följande områden: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Nedan följer exempel på vad en god man eller förvaltare ska göra:

Bevaka rätt

  • Ansöka om bostads­tillägg och anmäla hyres­ändringar för att få rätt bostads­tillägg.
  • Överklaga beslut.
  • Ansöka om insatser som LSS-insatser, kontakt­person eller ledsagare eller äldre­boende.
  • Köpa eller sälja lägenhet eller fastighet.
  • Bevaka rätt i dödsbo.

  Förvalta egendom

   • Ansvara för att ekonomin sköts.
   • Ha hand om inkomster, pension och bidrag.
   • Betala räkningar.
   • Förvalta kapital, värde­handlingar och fastig­heter.
   • Se till att huvud­mannen har fickpengar.

   Sörja för person

   • Se till att huvud­mannen har det så bra som möjligt med tanke på hälsa och ekonomi.
   • Träffa huvud­mannen ungefär en gång per månad, men det varierar beroende på behov och var huvud­mannen bor.
   • Ta reda på om huvud­mannen bor bra, behöver mer sociala kontakter, har behov av rekreation, behöver vård eller social service.
   • Ha kontakt med bistånds­bedömare eller handikapp­sekreterare.
   • Ha kontakt med hjälpmedels­central, läkare, tand­läkare eller optiker.

   Hur redovisas uppdraget till överförmyndaren?

   Som god man eller förvaltare är man enligt lag skyldig att redovisa sin huvudmans ekonomi:

   • I början av uppdraget ska den gode mannen eller förvaltaren lämna in en förteckning över huvud­mannens tillgångar och skulder.
   • Under redovisnings­perioden ska huvud­mannen eller förvaltaren göra löpande bokföring.
   • Före den 1 mars varje år ska en års­redovisning lämnas in.
   • Under ärendets gång ska den gode mannen eller förvaltaren lämna in de handlingar som över­förmyndaren begär in som redovisning för åtgärder som kräver tillstånd från över­förmyndaren.

   För dig som är god man eller förvaltare

   Vad ingår inte i uppdraget?

   En god man eller förvaltare ska se till att huvud­mannen får den hjälp han eller hon behöver. Däre­mot ingår det inte i uppdraget att:

   • skjutsa huvudmannen
   • handla dagligvaror
   • städa, vattna blommor, putsa fönster och liknande uppgifter
   • hjälpa huvudmannen att klä på sig
   • följa med på läkar­besök och tandläkar­besök
   • gå på bio, fika och liknande.

   Läs mer om vad det innebär att ha god man eller förvaltare

   Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har tagit fram en broschyr om vad det innebär att ha god man eller förvaltare. 

   Läs broschyren Rollkoll om att ha god man eller förvaltare

   Det finns ideella föreningar för dig som är god man eller förvaltare. Till exempel Järfälla-Upplands-Bro Godmanförening och Riksföreningen gode män och vårdnadshavare RGMV.

   Riksföreningen gode män och vårdnadshavare RGMV

   Observera att föreningarna är fristående utan koppling till överförmyndarens tillsynsverksamhet.

   Senast uppdaterad: 2019-06-19

   Upp