Gå direkt till sidans innehåll

Pågående­ plan­arbeten

Kommunens planering syftar till att bestämma hur kommunen ska utvecklas och mark och vatten användas i framtiden. I plan­processen vägs enskilda och all­männa intressen mot varandra. Kommunen har ensam beslut­ande­­rätt i plan­erings­frågor, plan­monopol. Plan­processen regleras i plan- och bygglagen, PBL.

Du kan välja att öppna en karta som visar alla pågående planarbeten i Järfälla. Du finner även alla pågående planer listade efter kommundel nedan.

Gå direkt till pågående planarbeten per kommundel:

Barkarby och Skälby

Jakobsberg

Kallhäll

Viksjö

Barkarby och Skälby

Barkarbystaden - detaljplan för fördelnings­station

Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-11 att ge plan­ut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för för­delnings­station på föreslagen plats söder om Norrviksvägen.

Läs mer om plan­uppdraget för fördelnings­stationen här

Barkarbystaden I - Lidls kvarter

Ett planarbete har påbörjats för att möjliggöra för en ökad byggrätt i södra delen av Lidls kvarter i Barkarbystaden I, del av fastighet Barkarby 2:33.

Läs mer om Barkarbystaden I - Lidls kvarter här

Barkarbystaden II - detaljplan

Detaljplanen vann laga kraft i januari 2018. Bällstaån avses att öppnas upp och en delvis naturlig å-fåra skapas och ett våtmarksområde planeras för rekreation samt fördröjning och rening av Bällstaåns och Veddestabäckens vatten. Genomförandet av planen innebär därför behov av att vidta åtgärder som omfattas av krav på tillstånd för vattenverksamhet med mera i miljöbalken. Mark- och miljödomstolen handlägger för närvarande ansökan om tillstånd för vattenverksamhet.

Planområdet ligger mellan E18 och Enköpingsvägen i höjd med Kyrkparken. Detalj­planens syfte är att möjlig­göra utbyggnad av stads­bebyggelse och tunnelbana i området. Planen är en fort­sättning på den bebygg­else­utveckling som beskrivs i den fördju­pade översikts­planen för Barkarby­staden.

Läs mer om tillstånd enligt miljöbalken för åtgärder inom Barkarbystaden II här

Läs mer om samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Barkarbystaden II här

Barkarbystaden IV - detaljplan

Detaljplaneförslaget för Barkarbystaden IV är nu ute på granskning. Detaljplanen möjliggör utbyggnad av en blandstad med ca 2 000 bostäder, service, centrumverksamheter, kontor, torg och parker. Vidare möjliggörs för en tunnelbanestation med två stycken uppgångar.

Läs mer om detaljplan för Barkarby­staden IV här

Björkeby 1:276 m.fl.

Kommun­styrelsen beslutade 2018-05-28 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för ny bebyggelse på fastigheten Björkeby 1:276 och 1:316. Syftet med planuppdraget är att pröva möjligheten och lämpligheten för bostadsbebyggelse och därtill kopplade verksamheter inom fastigheterna.

Läs mer om detaljplan för Björkeby här

Byleden

Utmed Byleden har det under lång tid bedrivits växthus­verksamhet, men idag finns endast en sådan kvar. Större delen av området består idag av obebyggd gräsmark där kommunen är den enskilt största markägaren. Området har ett centralt läge i kommun­delen Barkarby-Skälby men kan idag upplevas som en bortglömd yta utan betydande funktion. Det bedöms därför vara lämpligt att i en planprocess utreda området för bostads­be­byggelse, lokal service och småskaliga verksamheter.

Läs mer om planarbetet för Byleden här

Ormbacka B

2007 antogs ett planprogram för Ormbacka. I programmet delades området upp i tre etapper. Den första etappen, Ormbacka A, har detalj­plane­lagts. Inom Ormbacka B finns idag en aktiv handels­trädgård, ett antal nedlagda handels­träd­gårdar samt några äldre villor. Järfälla kommun äger ungefär hälften av område B.

Läs mer om plan­arbetet för Ormbacka B här

Veddesta I

Kommun­styrelsen beslutade 2015-02-02 att godkänna plan­program för södra Veddesta som underlag för kommande detalj­plane­arbete och att ge plan­utskottet i uppdrag att upprätta detalj­plan för första etappen i södra Veddesta.

Läs mer om plan­arbetet för Veddesta I här

Veddesta II

Planens huvudsakliga syfte är att möjlig­göra exploatering i form av ett sjukhus samt äldre­boende, trygghets­boende, student­bostäder eller annan typ av bostäder.

Läs mer om plan­uppdraget för Veddesta II här 

Veddesta III

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av nya bostäder, kontor, handel, hotell, skola och idrottsanläggningar i ett kollektivtrafiknära läge. Planen ger förutsättningar att utveckla området till en blandstad med olika funktioner och platser för möten.

Läs mer om plan­uppdraget för Veddesta III här

Jakobsberg

Bällstadalen

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-06 att ge plan­utskottet i uppdrag att upp­rätta förslag till detaljplan för ny bebyggelse på fastig­heten Veddesta 2:81 med flera.

Läs mer om planuppdraget för Veddesta 2:81 här

Dackevägen

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-30 att ge planutskottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av fastigheterna Jakobsberg 11:5 och 18:1. Den del som berör Snapphanevägen 1-15, fastigheten Jakobsberg 2:1994 har flyttats till detaljplanen för Söderhöjden, Jakobsberg 2:1996 m.fl.

Läs mer om planupp­draget för Snapphane­vägen 1-15 här

Engelbrektsområdet

Engelbrekts­området i Jakobs­berg föreslås genom plan­arbete prövas för byggande av bostäder och möjlighet till lokaler för offentlig och privat service.

Läs mer om plan­uppdraget för Engelbrekts­området här

Jakobsbergs äldre simhall

En detaljplan har tagits fram för Jakobsbergs gamla och nya simhall. Planområdet ligger i västra Jakobsberg och avgränsas av Mjölnarvägen i syd och öst, samt av en sporthall i norr och idrottsområdet i väst. Med planen avses framförallt att möjliggöra att den gamla simhallen kan användas för andra ändamål än bad.

Läs mer om planuppdraget för Jakobsberg 2:2087 här

Järfällavägen-Kvarnvingevägen

En ny detaljplan har tagits fram för Järfällavägen-Kvarnvingevägen, del av fastigheten Jakobsberg 2:849 och 2:2583 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra drygt 600 bostäder, butiker och kontor på västra sidan om järnvägsspåren i centrala Jakobsberg.

Läs mer om planuppdraget för Järfällavägen-Kvarnvingevägen

Kvarnbacken

Kvarnbacken i Jakobsberg föreslås genom planarbete prövas för etablering av en permanent destination samt byggnad av ca 600-800 bostäder och lokaler för offentlig och privat service.

Läs mer om plan­upp­draget för Kvarn­backen här

Parkeringshuset Väpnaren - bostäder

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för bostäder vid parkerings­huset Väpnaren i Jakobsbergs centrum. Plan­förslaget ger förut­sättningar för ca 450 lägenheter.

Lär mer om plan­förslaget för Väpnaren här

Skola Söderhöjden

Efter en inbjudan till tävling om en ny skola för årskurserna F-6 på Söderhöjden har ett vinnande förslag utsetts. Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för skolan i Tallbohovsparken.

Läs mer om planupp­draget för ny skola på Söderhöjden här

Söderhöjden

Kommun­styrelsen beslutade 2017-01-30 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Dacke­vägen/Tomas­vägen, fastigheten Jakobsberg 2:1996 med flera.

Läs mer om planuppdraget för Söderhöjden: Jakobsberg 2:1996 här

Kallhäll och Stäket

Infartsparkering vid Slammertorpsvägen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en infartparkering vid Slammertorpsvägen för att förbättra tillgängligheten till buss och spårbunden trafik för resenärer som bor i och i anslutning till Kallhäll. Planförslaget innefattar ca 50-60 markparkeringsplatser för bil samt väderskyddade och trygga cykelparkeringar i anslutning till pendeltågsstationen.

Läs mer om Kallhäll 1:1 infartsparkering vid Slammertorpsvägen här

Kallhälls norra industriområde

Syftet med planuppdraget är att pröva möjligheten att uppföra ny bebyggelse för hotellverksamhet på fastigheten Kallhäll 9:18.

Läs mer om fastigheten Kallhäll 9:18 här

Stäketfläcken och Gyllenstiernas väg

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-30 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för rekreationsytor, småbåts­hamn och viss bebyggelse inom det preliminära plan­området vid Stäket­fläcken. Plan­utskottet fick även i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för bostäder utmed Gyllen­stiernas väg. Kommun­styrelse­förvalt­ningens promemoria 2016‑10‑26 godkändes som förstudie. 

Läs mer om planuppdragen för Stäketfläcken och Gyllen­stiernas väg här

Stäkets marina

Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2018 att ge plan­ut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Horsgärdet 2:3, Stäkets marina.

Planens syfte är att möjliggöra för en ökad byggrätt inom fastigheten. Planområdet är lokaliserat strax norr om Uddnäs, i Stäket.

Läs mer om Horsgärdet 2:3, Stäkets marina

Viksjö

Fastebolvägen

Kommun­styrelsen beslutade 2016-06-20 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för bostäder vid Fastebol­vägen i Viksjö.

Läs mer om planupp­draget för Fastebolvägen här

Viksjövallen

Kommun­styrelsen beslutade 2018-05-28 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för ny bebyggelse på fastigheten Viksjö 2:589 m.fl.

Läs mer om planuppdraget för Viksjö 2:589 m.fl.

Senast uppdaterad: 2019-03-19

Upp