Innehåll

Pågående­ plan­arbeten

Kommunens planering syftar till att bestämma hur kommunen ska utvecklas och mark och vatten användas i framtiden. I plan­processen vägs enskilda och all­männa intressen mot varandra. Kommunen har ensam beslut­ande­­rätt i plan­erings­frågor, plan­monopol. Plan­processen regleras i plan- och bygglagen, PBL.

Du kan välja att öppna en karta som visar alla pågående planarbeten i Järfälla. Du finner även alla pågående planer listade efter kommundel nedan.

Gå direkt till pågående planarbeten per kommundel:

Barkarby och Skälby

Jakobsberg

Kallhäll och Stäket

Viksjö

Barkarby och Skälby

Barkarby 1:156 m.fl. - Welcome Hotel

Kommun­styrelsen beslutade 2019-01-28 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för ny bebyggelse på fastigheten Barkarby 1:156 m.fl.

Läs mer om planarbetet för Barkarby 1:156 här

Barkarby centrum

Ett planarbete pågår vid pendeltågsstationen Barkarby för att möjliggöra flera bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, utreda möjligheten till infartsparkering och möjliga platser för centrumverksamhet.

Läs mer om planarbetet för Barkarby centrum här

Djursjukhus vid Kassavägen

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ett nytt djursjukhus inom del av fastigheten Veddesta 2:1 vid Kassavägen.

Läs mer om planarbetet för Djursjukhuset här

Del av Morkullevägen

Syftet med planuppdraget är att möjliggöra avstyckning av fastigheten för att möjliggöra ett nytt enbostadshus.

Läs mer om planarbetet för Del av Morkullevägen här

Ormbacka C

Kommun­styrelsen beslutade 2019-06-03 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för Ormbacka etapp C. Ett planarbete har påbörjats för att utreda möjligheterna till radhus och parhus i området.

Läs mer om planarbetet för Ormbacka C här

Veddesta 2:23

En ny detaljplan ska tas fram för fastigheten Veddesta 2:23. Syftet med detaljplanen är att lägga till användningen Centrum för att möjliggöra för fler typer av verksamheter inom fastigheten.

Läs mer om planarbetet för Veddesta 2:23

Veddesta IV

Södra Veddesta ska utvecklas till en ny stadsdel med stadskvaliteter där bostäder, moderna arbetsplatser, handel och service blandas. Tillsammans med kommersiell service bedöms planområdet kunna rymma 600-900 lägenheter. Planförslaget möjliggör även en friliggande förskola samt en integrerad förskola.

Läs mer om planarbetet för Veddesta IV här

Vårdkasevägen 41

Detaljplanen har vunit laga kraft den 1 oktober 2022. Syftet med detaljplanen är att pröva om marken är lämplig att avstycka och bebygga med ett nytt bostadshus.

Läs mer om detaljplanen för Vårdkasevägen 41 här

Jakobsberg

BRF Allmogen

Detaljplanen syftar till att utveckla och komplettera bebyggelsen inom fastigheten Jakobsberg 2:1939 i Jakobsbergs centrum med bostäder och verksamheter.

Läs mer om planarbetet för BRF Allmogen

Företagsområde Kolboda

Området längs E18 är i översiktsplanen utpekat som möjligt område för verksamhetsetablering. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsmark inom del av fastigheten Jakobsberg 18:1.

Läs mer om planarbetet för Företagsområde Kolboda

Företagsområde Värmevägen

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-11 om att inleda detaljplaneläggning för området. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Läs mer om planarbetet för Företagsområde Värmevägen här

Grönvretsvägen 25

Arbete pågår med en ny detaljplan för fastigheten Jakobsberg 2:523. Syftet med planförslaget är att pröva om marken är lämplig att avstycka och bebygga med ett nytt bostadshus.

Läs mer om planarbetet för Grönvretsvägen 25 här

Järfällavägen-Kvarnvingevägen

Planarbete pågår för området Järfällavägen-Kvarnvingevägen, del av fastigheten Jakobsberg 2:849 och 2:2583 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra drygt 600 bostäder, butiker och kontor på västra sidan om järnvägsspåren i centrala Jakobsberg.

Läs mer om planarbetet för Järfällavägen-Kvarnvingevägen

Kvarnbacken

Kvarnbacken i Jakobsberg föreslås genom planarbete prövas för etablering av en permanent destination samt byggnad av ca 300 bostäder och lokaler för offentlig och privat service.

Läs mer om plan­arbetet för Kvarn­backen här

Skola Söderhöjden

Detaljplanen har vunit laga kraft den 14 juni 2022. Målsättningen är att bygga en ny grundskola inklusive gemensamhets- och utevistelseytor för cirka 650 elever, samt angöring och parkering.

Läs mer om detaljplan för ny skola på Söderhöjden här

Terrängvägen 38

Detaljplanen har vunit laga kraft den 1 oktober 2022. Syftet med detaljplanen är att pröva om marken är lämplig att avstycka och bebygga med ett nytt bostadshus.

Läs mer om detaljplanen för Terrängvägen 38 här

Kallhäll och Stäket

Bolinder strands industriområde

En ny detaljplan ska tas fram för fastigheten Kallhäll 1:22. Området utgör kärnan av Bolinder strands kulturmiljö och består av flera fabriksbyggnader från tidigt 1900-tal. Historiskt sett har byggnaderna bland annat inrymt gjuteri, pressarverkstad och spisverkstad. Syftet med planarbetet är att möjliggöra en utveckling där mer publika verksamheter kan etablera sig och skapa en levande, attraktiv målpunkt samtidigt som platsens kulturmiljövärden tas tillvara.

Läs mer om planarbetet för Bolinder strands industriområde

Källtorpsvägen 79

Arbete pågår med en ny detaljplan för fastigheten Kallhäll 6:89, belägen i Bolinderbyn/Skogstorp i Kallhäll. I planförslaget möjliggörs en avstyckning för att kunna uppföra ett nytt enbostadshus.

Detaljplanen är ute på samråd mellan den 1 december och 23 december 2022.

Läs mer om planarbetet för Källtorpsvägen 79

Solbacken, östra Polhem

Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-02 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Solbacken, östra Polhem. Detaljplanen ska möjliggöra två nya byggnader med kontor och servicecentral i området mellan Enköpingsvägen och E18, vid trafikplats Kallhäll.

Läs mer om planarbetet för Solbacken, östra Polhem här

Stäketfläcken och Gyllenstiernas väg

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-30 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för rekreationsytor, småbåts­hamn och viss bebyggelse inom det preliminära plan­området vid Stäket­fläcken. Plan­utskottet fick även i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för bostäder utmed Gyllen­stiernas väg. Kommun­styrelse­förvalt­ningens promemoria 2016‑10‑26 godkändes som förstudie. 

Läs mer om planarbetet för Stäketfläcken och Gyllen­stiernas väg här

Viksjö

Ananasvägen

Ett planarbete har påbörjats för att möjliggöra för seniorboenden i form av sex parhus. Området ligger öster om Ananasvägen.

Läs mer om planarbetet för Ananasvägen här

Görvälns kompletterande vattenverk

Detaljplanen för Görvälns kompletterande vattenverk syftar till att möjliggöra att ett vattenverk uppförs för att möta det ökade behovet av dricksvatten i Stockholmsregionen samt för att ta höjd för försämrad råvattenkvalitet.

Läs mer om planarbetet för Görvälns kompletterande vattenverk här

Del av Viksjö Golfanläggning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Viksjö 3:488 så att två nya, tillkommande fastigheter kan bildas. Aktuellt område är redan bebyggt med bostadshus och ingen utökad byggrätt föreslås.

Läs mer om planarbetet för Viksjö Golfanläggning här

Viksjövallen

Kommun­styrelsen beslutade 2018-05-28 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för ny bebyggelse på fastigheten Viksjö 2:589 m.fl.

Läs mer om planarbetet för Viksjö 2:589 m.fl.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp