Gå direkt till sidans innehåll

Pågående­ plan­arbeten

Kommunens planering syftar till att bestämma hur kommunen ska utvecklas och mark och vatten användas i framtiden. I plan­processen vägs enskilda och all­männa intressen mot varandra. Kommunen har ensam beslut­ande­­rätt i plan­erings­frågor, plan­monopol. Plan­processen regleras i plan- och bygglagen, PBL.

Du kan välja att öppna en karta som visar alla pågående planarbeten i Järfälla. Du finner även alla pågående planer listade efter kommundel nedan.

Gå direkt till pågående planarbeten per kommundel:

Barkarby och Skälby

Jakobsberg

Kallhäll

Viksjö

Barkarby och Skälby

Barkarby 1:156 m.fl. - Welcome Hotel

Kommun­styrelsen beslutade 2019-01-28 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för ny bebyggelse på fastigheten Barkarby 1:156 m.fl.

Läs mer om planarbetet för Barkarby 1:156 här

Barkarbystaden I - Lidls kvarter

Ett planarbete har påbörjats för att möjliggöra för en ökad byggrätt i södra delen av Lidls kvarter i Barkarbystaden I, del av fastighet Barkarby 2:33.

Läs mer om Barkarbystaden I - Lidls kvarter här

Björkeby 1:276 m.fl.

Kommun­styrelsen beslutade 2018-05-28 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för ny bebyggelse på fastigheten Björkeby 1:276 och 1:316. Syftet med planuppdraget är att pröva möjligheten och lämpligheten för bostadsbebyggelse och därtill kopplade verksamheter inom fastigheterna.

Läs mer om detaljplan för Björkeby här

Byleden

Utmed Byleden har det under lång tid bedrivits växthus­verksamhet, men idag finns endast en sådan kvar. Större delen av området består idag av obebyggd gräsmark där kommunen är den enskilt största markägaren. Området har ett centralt läge i kommun­delen Barkarby-Skälby men kan idag upplevas som en bortglömd yta utan betydande funktion. Det bedöms därför vara lämpligt att i en planprocess utreda området för bostads­be­byggelse, lokal service och småskaliga verksamheter.

Läs mer om planarbetet för Byleden här

Djursjukhus vid Kassavägen

Kommun­styrelsen beslutade 2019-06-03 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för nytt djursjukhus inom del av fastigheten Veddesta 2:1 vid Kassavägen. Syftet med planuppdraget är att pröva möjligheten att uppföra ett nytt djursjukhus inom del av fastigheten Veddesta 2:1 vid Kassavägen.

Läs mer om planuppdraget för Djursjukhuset här

Ormbacka B

Inom planområdet för Ormbacka B planeras för cirka 300 bostäder, förskola och äldreboende inbäddat i ett landskap med en aktiv handels­trädgård, kulturmiljöer och natur. Planförslaget bearbetas nu efter granskningen.

Läs mer om plan­arbetet för Ormbacka B här

Skälby 3:794 m.fl.

Kommun­styrelsen beslutade 2018-11-05 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för fastigheterna Skälby 3:794, 3:795, 3:801, 3:802 och 3:803. Syftet med planuppdraget är att pröva om marken är lämplig att avstycka och bebygga med nya bostadshus.

Läs mer om planarbetet för Skälby 3:794 m.fl. här

Säby 3:78 - Stockholm Quality Outlet

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-06 att ge planutskottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för ny bebyggelse på fastigheten Säby 3:78.

Läs mer om planuppdraget för Säby 3:78 här

Veddesta I

Detaljplanens syfte är att skapa en upplevelserik blandstad med närhet till en av regionens starkaste centrumnoder för kollektivtrafik. Detaljplanen möjliggör stadens grundelement såsom bostäder, kommersiell service, kontor, handel och förskola.

Läs mer om plan­arbetet för Veddesta I här

Veddesta II

Detaljplanen för Veddesta II är nu ute på granskning. Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra exploatering i form av ett sjukhus samt äldreboende, trygghetsboende, studentbostäder eller annan typ av bostäder inom planområdet för Veddesta II. Exploateringen ska, likt övriga delar av Veddesta, utformas med en hög täthet och tydlig stadskaraktär.

Läs mer om planarbetet för Veddesta II här 

Veddesta III

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av nya bostäder, kontor, handel, hotell, skola och idrottsanläggningar i ett kollektivtrafiknära läge. Planen ger förutsättningar att utveckla området till en blandstad med olika funktioner och platser för möten.

Läs mer om plan­uppdraget för Veddesta III här

Veddesta IV

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-06 att ge planutskottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för fastigheterna 2:76, 2:73, 2:65 med flera.

Läs mer om planuppdraget för Veddesta IV här

Jakobsberg

Bällstadalen

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-06 att ge plan­utskottet i uppdrag att upp­rätta förslag till detaljplan för ny bebyggelse på fastig­heten Veddesta 2:81 med flera.

Läs mer om planuppdraget för Veddesta 2:81 här

Jakobsbergs äldre simhall

Planförslag för Jakobsbergs äldre simhall, nya simhall och sporthall. Förslaget omfattar fastigheterna Jakobsberg 2:2841 samt del av Jakobsberg 2:2087 och 11:2.

Läs mer om planuppdraget för Jakobsberg 2:2087 här

Järfällavägen-Kvarnvingevägen

En ny detaljplan har tagits fram för Järfällavägen-Kvarnvingevägen, del av fastigheten Jakobsberg 2:849 och 2:2583 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra drygt 600 bostäder, butiker och kontor på västra sidan om järnvägsspåren i centrala Jakobsberg.

Läs mer om planuppdraget för Järfällavägen-Kvarnvingevägen

Jakobsberg 18:19 - Kafferosteriet

Kommun­styrelsen beslutade 2018-12-03 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för fastighet Jakobsberg 18:19 och del av Jakobsberg 18:1. Planen avser att möjliggöra för en etablering av ett kafferosteri med tillhörande lager och kontor på platsen. Området ligger mellan Enköpingsvägen och E18, söder om Värmevägen.

Läs mer om planupdraget för Järfälla 18:19 - Kafferosteriet här

Kvarnbacken

Kvarnbacken i Jakobsberg föreslås genom planarbete prövas för etablering av en permanent destination samt byggnad av ca 300 bostäder och lokaler för offentlig och privat service.

Läs mer om plan­upp­draget för Kvarn­backen här

Skola Söderhöjden

Efter en inbjudan till tävling om en ny skola för årskurserna F-6 på Söderhöjden har ett vinnande förslag utsetts. Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för skolan i Tallbohovsparken.

Läs mer om planupp­draget för ny skola på Söderhöjden här

Bostäder Söderhöjden

Kommun­styrelsen beslutade 2017-01-30 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Dacke­vägen/Tomas­vägen, fastigheten Jakobsberg 2:1996 med flera.

Läs mer om planuppdraget för Söderhöjden: Jakobsberg 2:1996 här

Kallhäll och Stäket

Infartsparkering vid Slammertorpsvägen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en infartparkering vid Slammertorpsvägen för att förbättra tillgängligheten till buss och spårbunden trafik för resenärer som bor i och i anslutning till Kallhäll. Planförslaget innefattar ca 50-60 markparkeringsplatser för bil samt väderskyddade och trygga cykelparkeringar i anslutning till pendeltågsstationen.

Läs mer om Kallhäll 1:1 infartsparkering vid Slammertorpsvägen här

Kallhälls norra industriområde - Hemköpstomten

Syftet med planuppdraget är att pröva möjligheten att uppföra ny bebyggelse för hotellverksamhet på fastigheten Kallhäll 9:18.

Läs mer om fastigheten Kallhäll 9:18 här

Stäketfläcken och Gyllenstiernas väg

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-30 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för rekreationsytor, småbåts­hamn och viss bebyggelse inom det preliminära plan­området vid Stäket­fläcken. Plan­utskottet fick även i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för bostäder utmed Gyllen­stiernas väg. Kommun­styrelse­förvalt­ningens promemoria 2016‑10‑26 godkändes som förstudie. 

Läs mer om planuppdragen för Stäketfläcken och Gyllen­stiernas väg här

Stäkets marina

Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2018 att ge plan­ut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Horsgärdet 2:3, Stäkets marina.

Planens syfte är att möjliggöra för en ökad byggrätt inom fastigheten. Planområdet är lokaliserat strax norr om Uddnäs, i Stäket.

Läs mer om Horsgärdet 2:3, Stäkets marina

Viksjö

Viksjövallen

Kommun­styrelsen beslutade 2018-05-28 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för ny bebyggelse på fastigheten Viksjö 2:589 m.fl.

Läs mer om planuppdraget för Viksjö 2:589 m.fl.

Senast uppdaterad: 2019-09-04

Upp