Gå direkt till sidans innehåll

Pågående­ plan­arbeten

Kommunens planering syftar till att bestämma hur kommunen ska utvecklas och mark och vatten användas i framtiden. I plan­processen vägs enskilda och all­männa intressen mot varandra. Kommunen har ensam beslut­ande­­rätt i plan­erings­frågor, plan­monopol. Plan­processen regleras i plan- och bygglagen, PBL.

Du kan välja att öppna en karta som visar alla pågående planarbeten i Järfälla. Du finner även alla pågående planer listade efter kommundel nedan.

Gå direkt till pågående planarbeten per kommundel:

Barkarby och Skälby

Jakobsberg

Kallhäll

Viksjö

Barkarby och Skälby

Barkarby 1:156 m.fl. - Welcome Hotel

Kommun­styrelsen beslutade 2019-01-28 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för ny bebyggelse på fastigheten Barkarby 1:156 m.fl.

Läs mer om planarbetet för Barkarby 1:156 här

Barkarby centrum

Ett planarbete har påbörjats vid pendeltågsstationen Barkarby för att möjliggöra flera bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, utreda möjligheten till infartsparkering och möjliga platser för centrumverksamhet.

Läs mer om planarbetet för Barkarby centrum här

Barkarbystaden I - Lidls kvarter

Ett planarbete har påbörjats för att möjliggöra för en ökad byggrätt i södra delen av Lidls kvarter i Barkarbystaden I, del av fastighet Barkarby 2:33.

Läs mer om planarbetet för Barkarbystaden I - Lidls kvarter här

Björkeby 1:276 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att tillföra nya boendemöjligheter i Barkarby samt fortsatt möjliggöra för offentlig och/eller kommersiell service i bottenplan. Det gäller cirka 70 mindre bostäder som fastighetsägaren avser upplåta åt studenter.

Läs mer om planarbetet för Björkeby 1:276 m.fl. här

Byleden

Utmed Byleden har det under lång tid bedrivits växthus­verksamhet, men idag finns endast en sådan kvar. Större delen av området består idag av obebyggd gräsmark där kommunen är den enskilt största markägaren. Området har ett centralt läge i kommun­delen Barkarby-Skälby men kan idag upplevas som en bortglömd yta utan betydande funktion. Det bedöms därför vara lämpligt att i en planprocess utreda området för bostads­be­byggelse, lokal service och småskaliga verksamheter.

Läs mer om planarbetet för Byleden här

Del av Flintvägen

Syftet med planuppdraget är att möjliggöra avstyckning av fastigheterna Skälby 3:818 och 3:819 så att två nya, tillkommande fastigheter kan bildas. Syftet är också att möjliggöra nya enbostadshus på respektive styckningslott.

Läs mer om planarbetet för Del av Flintvägen här

Del av Fågelvägen

Detaljplan för fastigheten Barsbro 6:15. Arbete pågår med en ny detaljplan för fastigheten Barsbro 6:15 på Fågelvägen. Syftet med planuppdraget är att möjliggöra avstyckning av fastigheten för att möjliggöra ett nytt enbostadshus.

Läs mer om planarbetet för Del av Fågelvägen här

Del av Hjälmvägen

Syftet med planuppdraget är att möjliggöra avstyckning av fastigheterna Skälby 3:1579 och 3:1580 så att två nya, tillkommande fastigheter kan bildas. Fastigheterna är redan bebyggda och ingen utökad byggrätt föreslås.

Läs mer om planarbetet för Del av Hjälmvägen här

Del av Häggvägen

Kommun­styrelsen beslutade 2020-03-16 §48 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för fastigheten Björkeby 1:68 på Häggvägen 14. Planen avser att möjliggöra avstyckning av fastigheten samt möjliggöra ett nytt bostadshus.

Läs mer om planarbetet för Del av Häggvägen här

Djursjukhus vid Kassavägen

Kommun­styrelsen beslutade 2019-06-03 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för nytt djursjukhus inom del av fastigheten Veddesta 2:1 vid Kassavägen. Syftet med planuppdraget är att pröva möjligheten att uppföra ett nytt djursjukhus inom del av fastigheten Veddesta 2:1 vid Kassavägen.

Läs mer om planarbetet för Djursjukhuset här

Ormbacka C

Kommun­styrelsen beslutade 2019-06-03 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för Ormbacka etapp C. Ett planarbete har påbörjats för att utreda möjligheterna till radhus och parhus i området.

Läs mer om planarbetet för Ormbacka C här

Vårdkasevägen 41

Arbete pågår med en ny detaljplan för fastigheten Skälby 3:767. Syftet med planförslaget är att pröva om marken är lämplig att avstycka och bebygga med ett nytt bostadshus.

Läs mer om planarbetet för Vårdkasevägen 41 här

Skälby 3:794 m.fl.

Kommun­styrelsen beslutade 2018-11-05 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för fastigheterna Skälby 3:794, 3:795, 3:801, 3:802 och 3:803. Syftet med planuppdraget är att pröva om marken är lämplig att avstycka och bebygga med nya bostadshus.

Läs mer om planarbetet för Skälby 3:794 m.fl. här

Säby 3:78 - Stockholm Quality Outlet

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-06 att ge planutskottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för ny bebyggelse på fastigheten Säby 3:78.

Läs mer om planarbetet för Stockholm Quality Outlet här

Veddesta 2:23

En ny detaljplan ska tas fram för fastigheterna Veddesta 2:23. Syftet med detaljplanen är att lägga till användningen Centrum för att möjliggöra för fler typer av verksamheter inom fastigheten.

Läs mer om planarbetet för Veddesta 2:23

Veddesta IV

Södra Veddesta ska utvecklas till en ny stadsdel med stadskvaliteter där bostäder, moderna arbetsplatser, handel och service blandas. Tillsammans med kommersiell service bedöms planområdet kunna rymma 600-900 lägenheter. Planförslaget möjliggör även en friliggande förskola samt en integrerad förskola.

Läs mer om planarbetet för Veddesta IV här

Jakobsberg

Bällstadalen

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-06 att ge plan­utskottet i uppdrag att upp­rätta förslag till detaljplan för ny bebyggelse på Saabs fastighet i Veddesta. Detaljplanens syfte är att skapa en ny varierad och funktionsblandad stadsbebyggelse med ca 2000 bostäder, nytt kontor för Saabs verksamhet, skola, förskolor, handel och park.

Läs mer om planarbetet för Bällstadalen här

Del av Terrängvägen

En ny detaljplan har antagits för Terrängvägen 42 och 44, fastigheterna Jakobsberg 2:731 och 2:732. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fastighetsägarna att avstycka sina fastigheter samt uppförande av nya enbostadshus på styckningslotterna.

Läs mer om planarbetet för del av Terrängvägen här

Företagsområde Kolboda

Området längs E18 är i översiktsplanen utpekat som möjligt område för verksamhetsetablering. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsmark inom del av fastigheten Jakobsberg 18:1.

Läs mer om planarbetet för Företagsområde Kolboda

Företagsområde Värmevägen

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-11 om att inleda detaljplaneläggning för området. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Läs mer om planarbetet för Företagsområde Värmevägen här

Grönvretsvägen 25

Arbete pågår med en ny detaljplan för fastigheten Jakobsberg 2:523. Syftet med planförslaget är att pröva om marken är lämplig att avstycka och bebygga med ett nytt bostadshus.

Läs mer om planarbetet för Grönvretsvägen 25 här

Höstvägen och Backvägen

En ny detaljplan har tagits fram för Höstvägen 6 och Backvägen 7, fastigheterna Jakobsberg 24:1 och 24:10. Detaljplanens syfte är att upphäva gällande tomtindelning och möjliggöra för avstyckning samt uppförande av nya enbostadshus på styckningslotterna.

Läs mer om planarbetet för Höstvägen och Backvägen här

Järfällavägen-Kvarnvingevägen

En ny detaljplan har tagits fram för Järfällavägen-Kvarnvingevägen, del av fastigheten Jakobsberg 2:849 och 2:2583 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra drygt 600 bostäder, butiker och kontor på västra sidan om järnvägsspåren i centrala Jakobsberg.

Läs mer om planarbetet för Järfällavägen-Kvarnvingevägen

Jakobsberg 18:19 - Kafferosteriet

Planen avser att möjliggöra för en etablering av ett kafferosteri med tillhörande lager och kontor på platsen. Området ligger mellan Enköpingsvägen och E18, söder om Värmevägen.

Läs mer om planarbetet för Järfälla 18:19 - Kafferosteriet här

Kvarnbacken

Kvarnbacken i Jakobsberg föreslås genom planarbete prövas för etablering av en permanent destination samt byggnad av ca 300 bostäder och lokaler för offentlig och privat service.

Läs mer om plan­arbetet för Kvarn­backen här

Sångvägen

Planen avser att möjliggöra byggrätt för nya bostadshus samt energieffektiviserande åtgärder och påbyggnadsmöjligheter på befintliga lägre hus. Området ligger strax norr om Viksjöleden i anslutning till Jakobsbergs centrum.

Läs mer om plan­arbetet för Sångvägen här

Skola Söderhöjden

Efter en inbjudan till tävling om en ny skola för årskurserna F-6 på Söderhöjden har ett vinnande förslag utsetts. Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för skolan i Tallbohovsparken.

Läs mer om planarbetet för ny skola på Söderhöjden här

Bostäder Söderhöjden

Kommun­styrelsen beslutade 2017-01-30 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Dacke­vägen/Tomas­vägen, fastigheten Jakobsberg 2:1996 med flera.

Läs mer om planarbetet för Söderhöjden: Jakobsberg 2:1996 här

Terrängvägen 38

Arbete pågår med en ny detaljplan för fastigheten Jakobsberg 2:734. Syftet med planförslaget är att pröva om marken är lämplig att avstycka och bebygga med ett nytt bostadshus.

Läs mer om planarbetet för Terrängvägen 38 här

Kallhäll och Stäket

Del av Skarprättarvägen

Arbete pågår med en ny detaljplan för Skarprättarvägen 5. Syftet med planuppdraget är att möjliggöra en mindre kontorstillbyggnad och fler parkeringsplatser.

Läs mer om planarbetet för Del av Skarprättarvägen (Kallhäll 9:20) här

Del av Södra Stäket

Arbete pågår med en ny detaljplan för Stäketsvägen 14 och Af Ugglas väg 33. Syftet med planuppdraget är att möjliggöra avstyckning av fastigheterna Stäket 67:4 och 74:5 för att möjliggöra nya enbostadshus på respektive styckningslott.

Läs mer om planarbetet för Del av Del av Södra Stäket (Stäket 67:4 och 74:5) här

Infartsparkering vid Slammertorpsvägen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en infartsparkering vid Slammertorpsvägen för att förbättra tillgängligheten till buss och spårbunden trafik för resenärer som bor i och i anslutning till Kallhäll. Planförslaget innefattar markparkeringsplatser för bil samt väderskyddade och trygga cykelparkeringar i anslutning till pendeltågsstationen.

Läs mer om planarbetet för infartsparkering vid Slammertorpsvägen här

Kallhäll 9:18 vid Skarprättarvägen – Hemköpstomten

Syftet med planuppdraget är att pröva möjligheten att uppföra ny bebyggelse för hotellverksamhet på fastigheten Kallhäll 9:18.

Läs mer om planarbetet för Hemköpstomten

Stäketfläcken och Gyllenstiernas väg

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-30 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för rekreationsytor, småbåts­hamn och viss bebyggelse inom det preliminära plan­området vid Stäket­fläcken. Plan­utskottet fick även i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för bostäder utmed Gyllen­stiernas väg. Kommun­styrelse­förvalt­ningens promemoria 2016‑10‑26 godkändes som förstudie. 

Läs mer om planarbetet för Stäketfläcken och Gyllen­stiernas väg här

Stäkets marina

Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2018 att ge plan­ut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Horsgärdet 2:3, Stäkets marina.

Planens syfte är att möjliggöra för en ökad byggrätt inom fastigheten. Planområdet är lokaliserat strax norr om Uddnäs, i Stäket.

Läs mer om planarbetet för Horsgärdet 2:3, Stäkets marina

Viksjö

Ananasvägen

Ett planarbete har påbörjats för att möjliggöra för seniorboenden i form av sex parhus. Området ligger öster om Ananasvägen.

Läs mer om planarbetet för Ananasvägen här

Del av Viksjö Golfanläggning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Viksjö 3:488 så att två nya, tillkommande fastigheter kan bildas. Aktuellt område är redan bebyggt med bostadshus och ingen utökad byggrätt föreslås.

Läs mer om planarbetet för Viksjö Golfanläggning här

Viksjövallen

Kommun­styrelsen beslutade 2018-05-28 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för ny bebyggelse på fastigheten Viksjö 2:589 m.fl.

Läs mer om planarbetet för Viksjö 2:589 m.fl.

Översyn av kraftledningsstråket etapp 1, Viksjö

Kommun­styrelsen beslutade 11 november 2019 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till nya detaljplaner för områdena A, B, C och D i Sandvik, Viksjö. Ett planarbete har påbörjats för att utreda möjligheten till komplettering av småhusbebyggelse i området.

Läs mer om planarbetet för Översyn av kraftledningsstråket etapp 1, Viksjö

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp