Gå direkt till sidans innehåll

Pågående­ plan­arbeten

Kommunens planering syftar till att bestämma hur kommunen ska utvecklas och mark och vatten användas i framtiden. I plan­processen vägs enskilda och all­männa intressen mot varandra. Kommunen har ensam beslut­ande­­rätt i plan­erings­frågor, plan­monopol. Plan­processen regleras i plan- och bygglagen, PBL.

Du kan välja att öppna en karta som visar alla pågående planarbeten i Järfälla. Du finner även alla pågående planer listade efter kommundel nedan.

Gå direkt till pågående planarbeten per kommundel:

Barkarby och Skälby

Jakobsberg

Kallhäll

Viksjö

Barkarby och Skälby

Barkarby 1:156 m.fl. - Welcome Hotel

Kommun­styrelsen beslutade 2019-01-28 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för ny bebyggelse på fastigheten Barkarby 1:156 m.fl.

Läs mer om planarbetet för Barkarby 1:156 här

Barkarby centrum

Ett planarbete har påbörjats vid pendeltågsstationen Barkarby för att möjliggöra flera bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, utreda möjligheten till infartsparkering och möjliga platser för centrumverksamhet.

Läs mer om planarbetet för Barkarby centrum här

Byleden

Utmed Byleden har det under lång tid bedrivits växthus­verksamhet, men idag finns endast en sådan kvar. Större delen av området består idag av obebyggd gräsmark där kommunen är den enskilt största markägaren. Området har ett centralt läge i kommun­delen Barkarby-Skälby men kan idag upplevas som en bortglömd yta utan betydande funktion. Det bedöms därför vara lämpligt att i en planprocess utreda området för bostads­be­byggelse, lokal service och småskaliga verksamheter.

Läs mer om planarbetet för Byleden här

Djursjukhus vid Kassavägen

Kommun­styrelsen beslutade 2019-06-03 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för nytt djursjukhus inom del av fastigheten Veddesta 2:1 vid Kassavägen. Syftet med planuppdraget är att pröva möjligheten att uppföra ett nytt djursjukhus inom del av fastigheten Veddesta 2:1 vid Kassavägen.

Läs mer om planarbetet för Djursjukhuset här

Del av Morkullevägen

Syftet med planuppdraget är att möjliggöra avstyckning av fastigheten för att möjliggöra ett nytt enbostadshus.

Läs mer om planarbetet för Del av Morkullevägen här

Ormbacka C

Kommun­styrelsen beslutade 2019-06-03 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för Ormbacka etapp C. Ett planarbete har påbörjats för att utreda möjligheterna till radhus och parhus i området.

Läs mer om planarbetet för Ormbacka C här

Vårdkasevägen 41

Arbete pågår med en ny detaljplan för fastigheten Skälby 3:767. Syftet med planförslaget är att pröva om marken är lämplig att avstycka och bebygga med ett nytt bostadshus.

Läs mer om planarbetet för Vårdkasevägen 41 här

Skälby 3:794 m.fl.

Kommun­styrelsen beslutade 2018-11-05 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för fastigheterna Skälby 3:794, 3:795, 3:801, 3:802 och 3:803. Syftet med planuppdraget är att pröva om marken är lämplig att avstycka och bebygga med nya bostadshus.

Läs mer om planarbetet för Skälby 3:794 m.fl. här

Veddesta 2:23

En ny detaljplan ska tas fram för fastigheterna Veddesta 2:23. Syftet med detaljplanen är att lägga till användningen Centrum för att möjliggöra för fler typer av verksamheter inom fastigheten.

Läs mer om planarbetet för Veddesta 2:23

Veddesta IV

Södra Veddesta ska utvecklas till en ny stadsdel med stadskvaliteter där bostäder, moderna arbetsplatser, handel och service blandas. Tillsammans med kommersiell service bedöms planområdet kunna rymma 600-900 lägenheter. Planförslaget möjliggör även en friliggande förskola samt en integrerad förskola.

Läs mer om planarbetet för Veddesta IV här

Jakobsberg

Företagsområde Kolboda

Området längs E18 är i översiktsplanen utpekat som möjligt område för verksamhetsetablering. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsmark inom del av fastigheten Jakobsberg 18:1.

Läs mer om planarbetet för Företagsområde Kolboda

Företagsområde Värmevägen

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-11 om att inleda detaljplaneläggning för området. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Läs mer om planarbetet för Företagsområde Värmevägen här

Grönvretsvägen 25

Arbete pågår med en ny detaljplan för fastigheten Jakobsberg 2:523. Syftet med planförslaget är att pröva om marken är lämplig att avstycka och bebygga med ett nytt bostadshus.

Läs mer om planarbetet för Grönvretsvägen 25 här

Järfällavägen-Kvarnvingevägen

En ny detaljplan har tagits fram för Järfällavägen-Kvarnvingevägen, del av fastigheten Jakobsberg 2:849 och 2:2583 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra drygt 600 bostäder, butiker och kontor på västra sidan om järnvägsspåren i centrala Jakobsberg.

Läs mer om planarbetet för Järfällavägen-Kvarnvingevägen

Kvarnbacken

Kvarnbacken i Jakobsberg föreslås genom planarbete prövas för etablering av en permanent destination samt byggnad av ca 300 bostäder och lokaler för offentlig och privat service.

Läs mer om plan­arbetet för Kvarn­backen här

Skola Söderhöjden

Detaljplanen för en ny skola på Söderhöjden antogs i kommunfullmäktige den 16 maj 2022. Målsättningen är att bygga en ny grundskola inklusive gemensamhets- och utevistelseytor för cirka 650 elever, samt angöring och parkering.

Läs mer om detaljplan för ny skola på Söderhöjden här

Terrängvägen 38

Arbete pågår med en ny detaljplan för fastigheten Jakobsberg 2:734. Syftet med planförslaget är att pröva om marken är lämplig att avstycka och bebygga med ett nytt bostadshus.

Läs mer om planarbetet för Terrängvägen 38 här

Kallhäll och Stäket

Kallhäll 9:18 vid Skarprättarvägen – Hemköpstomten

Syftet med planuppdraget är att pröva möjligheten att uppföra ny bebyggelse för hotellverksamhet på fastigheten Kallhäll 9:18.

Läs mer om planarbetet för Hemköpstomten

Stäketfläcken och Gyllenstiernas väg

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-30 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för rekreationsytor, småbåts­hamn och viss bebyggelse inom det preliminära plan­området vid Stäket­fläcken. Plan­utskottet fick även i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för bostäder utmed Gyllen­stiernas väg. Kommun­styrelse­förvalt­ningens promemoria 2016‑10‑26 godkändes som förstudie. 

Läs mer om planarbetet för Stäketfläcken och Gyllen­stiernas väg här

Stäkets marina

Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2018 att ge plan­ut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Horsgärdet 2:3, Stäkets marina.

Planens syfte är att möjliggöra för en ökad byggrätt inom fastigheten. Planområdet är lokaliserat strax norr om Uddnäs, i Stäket.

Läs mer om planarbetet för Horsgärdet 2:3, Stäkets marina

Viksjö

Ananasvägen

Ett planarbete har påbörjats för att möjliggöra för seniorboenden i form av sex parhus. Området ligger öster om Ananasvägen.

Läs mer om planarbetet för Ananasvägen här

Del av Viksjö Golfanläggning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Viksjö 3:488 så att två nya, tillkommande fastigheter kan bildas. Aktuellt område är redan bebyggt med bostadshus och ingen utökad byggrätt föreslås.

Läs mer om planarbetet för Viksjö Golfanläggning här

Viksjövallen

Kommun­styrelsen beslutade 2018-05-28 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för ny bebyggelse på fastigheten Viksjö 2:589 m.fl.

Läs mer om planarbetet för Viksjö 2:589 m.fl.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp