Pågående­ plan­arbeten

Kommunens planering syftar till att bestämma hur kommunen ska utvecklas och mark och vatten användas i framtiden. I plan­processen vägs enskilda och all­männa intressen mot varandra. Kommunen har ensam beslut­ande­­rätt i plan­erings­frågor, plan­monopol. Plan­processen regleras i plan- och bygglagen, PBL.

Du kan välja att öppna en karta som visar alla pågående planarbeten i Järfälla. Du finner även alla pågående planer listade efter kommundel nedan.

Gå direkt till pågående planarbeten per kommundel:

Barkarby och Skälby

Jakobsberg

Kallhäll

Viksjö

Barkarby och Skälby

Barkarbystaden - detaljplan för fördelnings­station

Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-11 att ge plan­ut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för för­delnings­station på föreslagen plats söder om Norrviksvägen.

Läs mer om plan­uppdraget för fördelnings­stationen här

Barkarbystaden II - detaljplan

Detaljplanen vann laga kraft i januari 2018. Bällstaån avses att öppnas upp och en delvis naturlig å-fåra skapas och ett våtmarksområde planeras för rekreation samt fördröjning och rening av Bällstaåns och Veddestabäckens vatten. Genomförandet av planen innebär därför behov av att vidta åtgärder som omfattas av krav på tillstånd för vattenverksamhet med mera i miljöbalken. Mark- och miljödomstolen handlägger för närvarande ansökan om tillstånd för vattenverksamhet.

Planområdet ligger mellan E18 och Enköpingsvägen i höjd med Kyrkparken. Detalj­planens syfte är att möjlig­göra utbyggnad av stads­bebyggelse och tunnelbana i området. Planen är en fort­sättning på den bebygg­else­utveckling som beskrivs i den fördju­pade översikts­planen för Barkarby­staden.

Läs mer om tillstånd enligt miljöbalken för åtgärder inom Barkarbystaden II här

Läs mer om samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Barkarbystaden II här

Barkarbystaden III - detaljplan

Detaljplanen för Barkarbystaden III antogs av kommunfullmäktige den 19 mars 2018. Syftet med detaljplanen är att göra möjliggöra utbyggnad av en blandstad med bostäder, service, centrumverksamheter, skola, torg och parker. Planen bidrar till fortsatt utbyggnad av Barkarbystaden och ligger i ett attraktivt läge nära kommande tunnelbana och grönområden.

Läs mer om detaljplan för Barkarby­staden III här

Barkarbystaden IV - detaljplan

Detaljplaneförslaget för Barkarbystaden IV möjliggör utbyggnad av en blandstad med ca 2 000 bostäder, service, centrumverksamheter, kontor, torg och parker. Vidare möjliggörs för en tunnelbanestation med två stycken uppgångar.

Läs mer om detaljplan för Barkarby­staden IV här

Björkeby 1:276 m.fl.

Kommun­styrelsen beslutade 2018-05-28 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för ny bebyggelse på fastigheten Björkeby 1:276 och 1:316. Syftet med planuppdraget är att pröva möjligheten och lämpligheten för bostadsbebyggelse och därtill kopplade verksamheter inom fastigheterna.

Läs mer om detaljplan för Björkeby här

Byleden

Utmed Byleden har det under lång tid bedrivits växthus­verksamhet, men idag finns endast en sådan kvar. Större delen av området består idag av obebyggd gräsmark där kommunen är den enskilt största markägaren. Området har ett centralt läge i kommun­delen Barkarby-Skälby men kan idag upplevas som en bortglömd yta utan betydande funktion. Det bedöms därför vara lämpligt att i en planprocess utreda området för bostads­be­byggelse, lokal service och småskaliga verksamheter.

Läs mer om planarbetet för Byleden här

Jaktvägen

Kommunen ska ta fram en detaljplan som gör det möjligt att bygga fler bostäder i Barkarby centrum. Förslaget är att uppföra ett åtta vån­ingar högt flerbostads­hus med cirka 40 lägenheter på den plats där posten tidigare låg.

Läs mer om plan­arbetet för Jaktvägen här

Ormbacka B

2007 antogs ett planprogram för Ormbacka. I programmet delades området upp i tre etapper. Den första etappen, Ormbacka A, har detalj­plane­lagts. Inom Ormbacka B finns idag en aktiv handels­trädgård, ett antal nedlagda handels­träd­gårdar samt några äldre villor. Järfälla kommun äger ungefär hälften av område B.

Läs mer om plan­arbetet för Ormbacka B här

SAAB-området

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-06 att ge plan­utskottet i uppdrag att upp­rätta förslag till detaljplan för ny bebyggelse på fastig­heten Veddesta 2:81 med flera.

Läs mer om planuppdraget för Veddesta 2:81 här

Veddesta, etapp I

Kommun­styrelsen beslutade 2015-02-02 att godkänna plan­program för södra Veddesta som underlag för kommande detalj­plane­arbete och att ge plan­utskottet i uppdrag att upprätta detalj­plan för första etappen i södra Veddesta.

Läs mer om plan­arbetet för Veddesta etapp 1 här

Veddesta, etapp II

Kommun­styrelsen beslutade 2015-02-02 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Veddesta etapp II inom det preliminära plan­området.

Läs mer om plan­uppdraget för Veddesta etapp II här 

Vålberga 3:1

Kommun­styrelsen beslutade 2017-03-06 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Vålberga 3:1.

Läs mer om plan­uppdraget för Vålberga 3:1 här

Jakobsberg

Jakobsbergs gamla simhall

En detaljplan håller på att tas fram för Jakobsbergs gamla och nya simhall. Planområdet ligger i västra Jakobsberg och avgränsas av Mjölnarvägen i syd och öst, samt av en sporthall i norr och idrottsområdet i väst. Med planen avses framförallt att möjliggöra att den gamla simhallen kan användas för andra ändamål än bad.

Läs mer om planuppdraget för Jakobsberg 2:2087 här

Dacke­vägen/Tomas­vägen

Kommun­styrelsen beslutade 2017-01-30 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Dacke­vägen/Tomas­vägen, fastigheten Jakobsberg 2:1996 med flera.

Läs mer om planuppdraget för Jakobsberg 2:1996 här

Engelbrektsområdet

Engelbrekts­området i Jakobs­berg föreslås genom plan­arbete prövas för byggande av bostäder och möjlighet till lokaler för offentlig och privat service.

Läs mer om plan­uppdraget för Engelbrekts­området här

Kvarnbacken

Kvarnbacken i Jakobsberg föreslås genom planarbete prövas för etablering av en permanent destination samt byggnad av ca 600-800 bostäder och lokaler för offentlig och privat service.

Läs mer om plan­upp­draget för Kvarn­backen här

Parkeringshuset Väpnaren - bostäder

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för bostäder vid parkerings­huset Väpnaren i Jakobsbergs centrum. Plan­förslaget ger förut­sättningar för ca 300 lägenheter.

Lär mer om plan­förslaget för Väpnaren här

Skola Söderhöjden

Efter en inbjudan till tävling om en ny skola för årskurserna F-6 på Söderhöjden har ett vinnande förslag utsetts. Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för skolan i Tallbohovsparken.

Läs mer om planupp­draget för ny skola på Söderhöjden här

Snapphane­vägen

Kommun­styrelsen beslutade 2017-01-30 att ge plan­ut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detalj­plan för Snapp­hane­vägen 1-15, fastigheten Jakobsberg 2:1994 och del av fastigheterna Jakobsberg 11:5 och 18:1.

Läs mer om planupp­draget för Snapphane­vägen 1-15 här

Tallbohov, Söderhöjden   

Kommunstyrelse­förvaltningen har upprättat ett förslag till ramavtal med Tornet Bostads­utveckling AB. I avtalet regleras principer för kommande detalj­planearbete vad avser ansvars­fördelning, tidig mark­reservation och andra frågor för­knippade med framtagande av detalj­plane­förslag och uppförande av cirka 600 bostads­lägenheter i flerbostads­hus öster om Snapphane­vägen, Söder­höjden i södra Jakobsberg.

Läs mer om planarbetet för Tallbohov, Söder­höjden här

Vattmyra förskola

Bygg- och miljö­förvalt­ningens fastighets­avdelning planerar att ersätta den befintliga förskolan med en ny. Gällande detalj­plan för­hindrar emellertid upp­förande av en ändamåls­enlig anläggning.

Läs mer om plan­arbetet för Vattmyra förskola här

Kallhäll och Stäket

Stäketfläcken och Gyllenstiernas väg

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-30 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för rekreationsytor, småbåts­hamn och viss bebyggelse inom det preliminära plan­området vid Stäket­fläcken. Plan­utskottet fick även i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för bostäder utmed Gyllen­stiernas väg. Kommun­styrelse­förvalt­ningens promemoria 2016‑10‑26 godkändes som förstudie. 

Läs mer om planuppdragen för Stäketfläcken och Gyllen­stiernas väg här

Infartsparkering vid Slammertorpsvägen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en infartparkering vid Slammertorpsvägen för att förbättra tillgängligheten till buss och spårbunden trafik för resenärer som bor i och i anslutning till Kallhäll. Planförslaget innefattar ca 50-60 markparkeringsplatser för bil samt väderskyddade och trygga cykelparkeringar i anslutning till pendeltågsstationen.

Läs mer om Kallhäll 1:1 infartsparkering vid Slammertorpsvägen här

Viksjö

Fastebolvägen

Kommun­styrelsen beslutade 2016-06-20 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för bostäder vid Fastebol­vägen i Viksjö.

Läs mer om planupp­draget för Fastebolvägen här

Senast uppdaterad: 2018-05-30

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?